Türkmen elipbiıinde ıazmak isleıäňmi?

Onda oka, öwren we ıaz

Ilki bilen aşakdäki bannerjigiň üstüne bas we türkmençe ıazmak programmasyny öz komprüteriňe sordur (Download).

Sorduryp alan programmaňyz ZIP-lidir. Ony ZIP-den boşadyň.

Soňra programmany gurmak üçin "Mekan THM" bukjasyny basyň.

Peıda bolan penjireden hiç zatdan çekinmän "GUR" düwmesini basyp bilersiňiz. Soňra ıyldyrym çaltlygynda ıene bir penjire çykar we sizi "Tweleme Gutardy" diıip gutlar.

 Şeılelik bilen siziň asyrlar boıy arzuwlan türkmen elipbiıinde ıazmak islegiňiz durmuşa geçdi. Hudaıa şükür!

İöne, munuň bilen hemmesi bitmeıär.

Indi kompıuterimiziň aşagyndaky panelden dil kömekçisine gireli.

"Keyboard Properties"-den bar bolan dilleriň arasyna eje dilimiz bolan türkmen dilini hem goşmak üçin "Add..." düwmesine basyp, dilleriň arasyndan "Tschechisch" dilini saılap-seçıäris we "OK" diııäris.

"Turkmen" diliniň gapdalynda onuň "Tm" diıen gysgaltmasynyň ıerine "Cz" diıen gysgaltmanyň duranyna kän üns bermäň... :-)
("Tm" we "Cz" dostdur-dogandyr).
 

Şeılelik bilen dil kömekçisine "English", "Russian" ıaly dilleriň arasyna "Turkmen" dilini hem goşduk.

 

Haısy dilde ıazmakçy bolsak "Dil kömekçisinden" ol dili saılap alıandygymyz üçin, indi türkmen dilinde ıazmak islesek, "Cz Tschechisch"-i saılap bilersiňiz we kompıuteriňiz islendik künjeginde "Ä-Ü-Ž-Ň-Ç-İ-Ö"-li türkmen elipbiıinde ıazgylary ıazyp bilersiňiz. Özi hem türkmen harplaryny ıazmak üçin bir düwmäni basmak ıeterlik.  

Iň soňky bilmeli zadymyz ol mähriban 8 sany tapawutly türkmen harplaryny haısy düwmä basyp çykarmalydygyny öwrenmek.

Bu iş aňsat, aşakdaky suratda hemme zat görkezilen.

 

 

       [ Baş sahypa ]                       [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org