Poema

                      owşan Annagurban
BENDIHANA POEMALARY
  
TRKMENI OGULLARY
  
Trkmeni ogullary!
Bir-biregi şhratyny gabanma,
adyny gabanma,       
gabanma zadyn...
 
Ogul bolu,
bili ogullyk asla
kesgitlenn zat dl jynsu-at bilen.
Gyzam bolsa,
                       ogul bol!
Ogul bolsa,
                     has beter.
Ejiz bolma,
                 egbar dşme, pesleme,
adam ady pisleme!
 
Gysganma, gabanma birek-birekden
bu dn,
                 geegi dn şhratyn,
zadyn, zynatyn!
 
Trkmeni ogullary!
Ee bolu urduyza,
                                 ize, ile hem
zize ee bolu,
szize ee bolu.
Ay gziz,
grmedik, bilmedik,
                              amadyk bolma,
oka, wreni, bili!
 
igreni igrenmelini,
s smelini serhoş ser bilen.
Aagyny kwm birek-biregi,
bir-biregi depesinden gum guma,
sowurma hapany bardan hem okdan,
ogurlama ogluyzy mrni,
talama gyzyyz, gelniiz ene,
gmm geljegin!
  
Dogry bolu,
                   dogrulyga daany,
ogurlyga daanma, daanma ala,
hil daanma.
nki ogurlyk biliner,
aylar allar,
                hile alanar,
dogrulyk galar.
 
Parlak gn -- hakykat,
gmse-de herne,
bil, geler erne,
                        bu gn a ertir,
birign, belke.
Şu gn aldanya, alana bakma,
olana bakma,
bakma goparana, kerene-de,
begenme irk,
aldaw, aluw bilen
                          alawa, sirke
ykarlan ay de galyp aaga
in, ardyn omman atyp, egilip,
aşyr atyp, zi hem zgni
aldandan bolup allanma,
aldanma!
 
Bilerler adam adamy,
adam bakan, adam bakman, parhy ok.
Hem ge grme, bilmez adam adamy,
dne bazar, adam haryt, nyrhy ok!
 
Trkmeni ogullary!
Şu gn bilen aşama,
şu gn bilen klenm,
klendirm ayyz,
şgiiz ştm,
dwm gwniz,
gysma egniiz,
ziz sallama sallamasyza,
kelem zizden, zgeden,
gwn etm klgesizden, klgeden!
 
Şu gn bilen lem
erteleri, ollary.  
e seredi, e,
Gn dogjak erne seredi hergiz,
Daa seredi die!
atma atmasyz wagty,
                                           oany,
galy garyyza hemem daany!
 
Trkmeni ogullary!
Hudaa-da ynansayz ynany,
ynamam gowy zat, uly zat belke.
ne huda huda dieni bilen
berenok brek, belke...
 
Huda ze perde in
                                    a-da bir
ogurlyk edeni adan janlysy,
berimi, peşgeşi bilen aldanyp,
eilip a eilmn ren bolsa,
huda bormudy!
a huda bormudy
                            znden irip,
gulagyn dykana,
                        gzn gapana,
balyk de dymana dymmasyz zada,
a-da gorpa zn oklan bezzada,
el uzadyp ejizi hem egbary,
hem zne ki, hem zg ki,
bu baglara, bu daglara, zemine,
asman arasyna araşmaz koky,
hapany saklasa bela-beterden,
Hak bolarmydy!
 
Trkmeni ogullary!
Aal bolu,
                  gyz bolu,
                                ogul bolu has,
ogulrak bolma,
                          dim bola-da,
bolanok! dii
                          bolmaan zada,
bola dijek bolu bolanyna-da,
bolmaanna bola dim hi haan,
ady hudalygyzy,  
                                 rekdkini,   
rekde ok pygly dile getirm,
dildkini dişden aryk tpm,
ady Hak in,
                          haky in Haky!
 
Gzizi haky in,
gulagyzy haky in,
diliizi haky in,
haky in beniizi,
başyyzy haky in,
szizi haky in,
zizi haky in,
z hakyyz in ady bilniz,
ili haky in ady bilniz!
 
Gn haky in,
A haky in,
gndiz, gije in,
yldyzlar in,
ak agyşlar in,
sherde agan,
gunduz ak gar in,
gijele nury,
suwlar in, gzbaşlardan syzylan,
guwlar in, gk znde dzlen,
elwan gller in, eri llesi,
z, z in, ynsan balasy,
at haky, hakykaty gizleme,
ejizleme, egbar dşme,
                                   adammy,
z gmme, tmmekleme, dzleme!
 
Trkmeni ogullary!
Go, bouyz uzyn bolsun, pes bolman,
hem kliz gzel bolsun kden,
regiiz, pegiiz ulalsyn,
i bolman, bolmanda at başy bolsun,
hem agşy bolsun,
rehimli bolsun, bolsun dzmli,
ziz bolu, ziz geli,
                                       gze gelwli,
akyla gelwli, aa gelwli,       
adama gelwli adamlar bolu,    
nadanlar bolma!
 
Trkmeni ogullary!
Ogly-gyzy ok,
s sgiizi gge etirip,
gterip gge,
sgden gapylsyn jwher gzlepiz,
sgden lal asyn diliiz kte,
sen gyzy bagtdan gzi aşarsyn,
sen igdi bagtdan uzasyn boy,
kp bolsun toy!
 
S eneleri,
                     bagry girany!
S atalary,
                     szi dr-many!
agalary s,
                     gz monjugy,
s ualary,
                      solmasyn zz,
s agalary,
                       z gapa gzz,
inileri s,
                    erte p ykjak,
sm nadany,
                        mahlugy sm,
nebsiizem agyrmasyn nadana,
z-znden lp, elip adana...
 
Trkmeni ogullary,
arkadaanlam!
Gzmi guwanjy,
                           begenjim-ilim,
seredi dn!
Il nireden bara, nme dmtn,
                                             ymtylar nme!
 
Siz birek-biregi im, gysylma,
jalaşyp hem bile mnp bir gm.
Siz birek-biregi elinden eki,
ykylany galdyry,
                               basalap tm,
gem gemesizden, yzykdan aryk,
betm!
 
Trkmeni ogullary,
dowamy atalary,
gyly gemrip geenle,
trkmeni gl topragna
gyrmyz ganyn seenle,
                                      namardy dowamy dl,
lhit gutaranlary,
                            tkeneni, ejizi
gul-kayl owazy dl,
lende-de mert len
merdana igitleri,
merdana gelinleri
rek telwasy bolu,
urdum diip yrpyny,
urt in asy bolu,
gnkp bolu kte,
gazap bilen galkynyp,
silkinip,
             li bolma,     
diri bolu dirikk,
                          perişde boljak bolma,
her işde boljak bolman,
bir işde bolu,
rişde bolu,
adam, adam, adam bolu ene-de,
adam bolup doglup ak z eneden!
 
Trkmeni ogullary,
satma birek-biregi,
itm ukura,
iki kilo işbil in,
                         kofe in,
krsi in, yndam maşynlar in,
kep in, loly in
urduyz satma,
                           satma iliiz,
kşki-ewan in,
                             ykyljak ertir,
umşak diwan in,
                             yrtyljak ertir,
alan wgi in,
                             şhrat-şan in,
rahat rowan in,
                              iki gn ekjek,
nji gn tamam boljak wa bilen,
satma urduyz!
 
 
Trkmeni ogullary!
Peslikleri igreni,
belent bolu  peslikden,
meslikden belent bolu!
Iki gn, ikije, iki gn doup,
gzizi ag aldyrma, dşni
doagarna imenle derdine,
hesretine dşni,
betbagtlyk inen
agysyna dşni,
naary, garry, aga
nalasyna dşni,
                          dşnjek bolu,
dujak bolu hasratyny illeri,
hemem birazajyk eletjek bolu
agyr kni...
 
 
k bolma ile,
                        bolma musallat,
bela bolma ylbaşy bilen gelen,
yly aagyna gutulyp bolmaz,
gala bolu, başarsayz daş gala,
galkan bolu, başarsayz polatdan,
kesgir gyly bolu ili haky in,
aldajy ok bolu,
                           il bhbidine
kast edeni giri gwsnden parran,
il bolu il bilen, il bolman dargan!
 
Trkmeni ogullary!
Ogul bolu bir gezek,
naar bolma mrlik,
naarlaman, aglaman,
                                 el serip gge, ere,
akyl edi, olany, olany garyş-sere,
seredi yza-e,
                       besdir lallyk hem kplk,
kerlik besdir, eşidi
                           azat elle owazyn,
erkin ak agyşlary
                              takyrlary uwuşyn,
erkin gk bulutlary
                              gk znde ygyşyn,
agyşyn gp,
                      duu rekden,
rekden berli aza,
az gudraty, ggni
bilen aşa bir gezek,
                            bir mp aza mezp,
glledi urduyz bahar mysaly,
aa her glni, gunasyn ene
gl ggepjek erleri,
dkm zir-zibil, hapa
galmasyn yzyyzda!
 
Trkmeni ogullary,
ara kalbyyz apyp,
melhem bolup ziz,
dert-beladan aalyp,
gutuly zizden!.
   
Aşgabat, MHK-ny tussaghanasy, dekabr, 1995.
    

       [ Baş sahypa ]            [ ap ]             [ Dostuňa olla ]

turkmensahra.org