Kitap

Teımur Kor: Muzik teoriısi bilen tanyşmak (2)
 
Muzik notyny okamak, edil bir kitap okadyň ıaly-dyr.muzik dürli symbollar bilen görkezilıär
we her haısynyň belli manysy bar. Şu symbollary öwrenen zamanymyz, sazy okamany başarıarys.
Muzik notlary 5 sany üsti-üstünde çekilen çyzyk we 4 sany çyzyk aralagyn- da ıerleşıär.Bu 5 çyzyk we
olaryň arasyndaky 4 sany çyzyk arasy bileligde Not system ỹa-da Not Saçagy diıilip atlandyrylıar.
Elbet-de bu ıerde saz teori we grameri doly hemme taraplaıyn ıazyp bolmaıar,şol sebäpli gysga
bolsa-da açyk edip görkezjek bolaryn.Aşaky bölegleri bir-birden okap we muzik symbollary bilen
 tanyş bolsaňyz haısy bir saz gural bolanda-da ony öwrenmek size aňsat bolar.
 
Not system
Ton beıikligi we Not açarlary
Rhythm
Takt çyzyklary, takt we takt görnüşleri
Ton görnüşleri
Dynamik
Tempo
 
 
Notsystem
Not çyzyklar we olaryň arasyndaky ỹerle
Piano we not systemi
Kömekçi çyzyklar
 
            Not çyzyklar we olaryň arasyndaky ıerler
 
Not systemi 5 çyzyk we 4 çyzyk aralygyndan bileligde bolup durıar.
Notlar şol 5 çyzygyň üstünde ıa-da aralarynda goıulyar.Not näçe ıokarda dursa şonça beıik
ton-da sesli bolup ıaňlanıar.Näçe aşakda dursa onda,pes ton-da ıaňlanıar.
Görşümüz ıaly her bir çyzyk we çyzyk aralygy belli bir ton beıikligi aňladıar.
 
5 sany Not çyzygy                        4sany Not çyzygyň aralygy
                  
 
 
  Piano we not systemi
 
 
Piano guraly 2 not system bilen ıazylıar.biri Violon açarly not system we Ikinjisi bass
açarly not system.sebäbi pianoda köp notlar ıa-da sesler bar.
Şonuň üçin pianoň hemme notlary(sesleri) bir not systeme sygmaıar.
                                                                                                                                                  
                             
 
 Orta C not systemiň arasynda bir kömekçi çyzygyň üstünde ıerleşıär.
(violon açaryň aşagynda we Bass açaryň ıokarsynda)
                                                                                                                                                              
  
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                               
 
                                        Kömekçi çyzyklar  
 
Kömekçi çyzyk diımek, kiçi çyzylan göni çyzyk we not systemiň çyzyklaryny ıokara ıa-da aşak
ugruna uzultıar.Notlaryň ady bolsa 1nji çyzygyň aşagyndaky kömekçi çyzyk bilen başlaıar
 we ıokarlaıyn dowam edıär.
 
( C , D , E , F , G , A ,H ,C ).
 
Mesal:
-   Birinji kömekçiçyzyk not systemiň aşagynda Violon açary bilen orta C _ni berıär.
 
-   Birinji kömekçi çyzyk not systemiň ıokarsynda Bass açary bilen ıene-de orta C sesini berıär.
 
-   Birinji kömekçi çyzyk not systemiň ıokarsynda Violon açary bilen A bolıar.
 
-   Ikinji kömekçi çyzyk not systemiň ıokarsynda Violon açary bilen gaıtalanıan C.
 
 
          Kömekçi çyzyk                   orta C
 
 
        
1.Not saçagy ıa-da Not system sazçylyk düzgünleri boıunça nämeden ebarat ?
 
2.Notlar systemde haısy ıerde pes tonly we haısy ıerde beıik tonly bolup ıerleşıär ?      
 
3.Piano not systeminde orta C niresinde durıar ? we şol iki system nämel atlar bilen
 tanalıar ?
 
4.Näme üçin Not systemde kömekçi çyzyk gerek we şol çyzyklar-da haısy sesler ıerleşıär?
 
 
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org