Kitap

Takt, Taktçyzyklar, Taktgörnüşleri (7)

Takt
Taktçyzyklar
Takturgylary
Takt sanlary
Taktgörnüşler

 Takt

Takt Notlary tertip we düzgün bilen ıazmak we okap çalmak üçin haıyrlanylıar. Mundan başga taktyň içinde nähilli taktgörnüşüne bagly belli bir san takturgusy bolup, taktçyzyk bilen bölünıär.

Mesal:4/4 Taktgörnüşünde bir takt içinde 4 sany ¼ not ıa-da4 takturgy bar.

Onda syz taktdan-takta geçmänkäňiz her bir takt-da 4 sany takturgyny sanamalydyrsyňyz.

              

  Taktçyzyklar

Taktçyzyk adyndan belli,iki takty bir-birinden göni çekilen çyzyk bilen aıryşdyrıar.Bu çyzyk not saçagynda iň aşaky not çyzygdan başlap 5nji çyzyga çenli çekilıär.Pianoň not systeminde, taktçyzygy not saçagyň Bass açaryň aşakdan birinji notçyzykdan başlap, not systemiň Violon açaryň ıokarky notçyzyga çenli çekilıär.

Saz bölegiň soňunda iki sany taktçyzygy bir-biriniň izinde durıar we köplenç şolariň biri ıogynrak çyzylıar.Beıle çekilen taktçyzyg sazyň gutarandygyny aňlatıar.

 

        

       Taktçyzygy 2 not systeniň üstünde çyzylan                        iki taktçyzygy

                                                                                                Saz bölegiň soňunda

 Takturgusy 

Takturgy sazyň ıureg urgusydyr.Sazyň umumy ölçegi köplenç ¼ notlar bilen sanalıar. Emma başga bir taktgörnüşi ıa-da tempo takturgyň sanamalsynyň tärini ütgedip bilıär.

            

                   4 sany1/4 not           3 sany 1/4not       2 nokatly ¼ not     

                                                 Takt sanlary

Takt sanlary , taktçyzyklaryň üstünde kiçijik sanlar formada ıazylıar.Bu sanlar taktçyzygyň sag tarapyndaky takty görkezıar.

Takt sanlar mesal üçün: sazy öwrenen wagtymyz , haısy takt-da kynçylyga duşsak onuň haısy taktdygynyň sanyny görkezıär.

Takt sanlary

               

 Taktgörnüşleri

Nota geçirlen saz böleginde taktyň görnüşi, şol saz-da takty nähilli sanalmaldygyny belli edıär.Takt ölçegei bir taktyň içinde näçe not

Sygyp biljekdigini ölçäp berıär.Mesal aıytsak:Eger bizde 4/4 taktölçegimiz bolsa, ikinji 4 şol taktiň ölçegi haısy not(1/4,1/8, 1/16)hasaba alynıardygyni aıtıar.Diımek 4/4 taktiň ölçegi çärıek not bolar.Birinji 4, sol takt-da näçe

Not bardygynyň belligi-dir(şü ıerde çärıek not).

                   Sanalıan- takturgylaryň sany 4   

                 

                

                   ölçeg- takt ¼ not bilen ıazylıar

İene bir mesal :6/8 takt.syz her takt-da 6 sany 1/8 noty sanamaly.

                  Sanalıar= 6: her takt-da 6 sany takturgy

                 

                      Ölçeg=8: takturgy 1/8 notbilen deň               

 

Ton görnüşleri

Tongörnüşi  saz-da haısy notlardan haıyrlanıangyny görkezıär.Kä bir tongörnüşler bir (ıa ıene-de ton-a bagly) notyň öňünde bellik goıup sesleri şol tonyň häsiıetine görä üıtgetıär.Şu bellik not açaryň yzyndan bir

Gezek goıulup we soňra gaıtalanmaıar,ıöne eger çalynıan sazyň talabyna görä notyň öňündäki bellik ayırylmaly bolsa we ıa başga bellik goıulmaly bolsa, onda diňe şol ütgedilen nota degişli we ıene-de başdaky bellik geljek notlara degişlidir.

Her bir tongörnüşüň ady haısy not bilen başlaıandygyny görkezıär.Tongörnüşler iki hilli formada Dur ton we Moll ton-da ıazylıar.

Dur tonda not açaryň izin-dan beıik edıän bellik oturıar, we Moll ton-da peseldıän bellikler.

 C dur                                                 A moll

Belliksyz ton bsgançagy                          C dura meňzeş ton basgançag

Ton basgançag C bilen başlanıar.                     Ton basgançag A bilen başlanıar.

G dur                                                     E moll

             Ton basgançag G bilen başlanıar.                         Ton basgançag E bilen başlanıar.

 

Dynamik

Müzik-de Dynamik, notlaryň sesi beıik ıa pes ıaňlanmasyny belli edıär.Köp dynamik symbollar bar we olar sazyň nähilli dynamik formada çalynmaldygyny görkezıär. Busymbollar harplyg bilen ıazylıar we italiıen dilinde okulıar.

        köp pes   pes      gaty köp pes   gaty köp beıik  beıik     köp beıik

 

Tempo

Bir saz bölümde, tempo,  taktyň urgularynyň nähilli çaltlykda sanamaldygyny görkezıär.şeılelikde 1 dagyga dowamynda takturgylar tempo bilen hasaplanylıar.60 tempo diımek, her  sanyıe-da bir takturgy sanalıar.we şoňa meňzeş 120 tempo-da her sanyıe-da 2 takturgy sanalıar.

Takturgulary sanamalsyny aňsatlaşdyrmak üçün(96 takturgyny1 dagyga-da sanamany kime başardıar) metronom guraldan haıyrlanıarys.

Metronom klik ses bilen takturgyň dogry çaltlygyny aňlatıar.

                        Tempo dagyga ölçeg bilen takturgylarysanaıar

                                                                 tempo = 60  1 klik sanyıada                                                                                                    

                                                                      tempo = 90   2 klik sanyıada

                                                                      tempo = 120 3 klik sanyıada

                                                                              

Textfeld: 2 taktyň çalynıan zamany
8 sanyıe
 
 
6 sanyıe
 
 
4 sanyıe

 

 

Sorak we ıümüş
1.Notlar takt-da haısy şertler bilen ıazylyp , okalıar?
2.Taktsany we takturgyng bir-birinden näme tapawoty bar?
3.Bir takturgyda köp sanly not syganda haısy düzgün bilen çalynmaly?
4.tempo sazda nämeroly bar?

 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org