Habar
"SAHRA" hepteligi türkmen dilinde hem çykarmy?

İetip gelıän Täze 2005-nji ıylyň bosagasynda, Awropadaky türkmen toplumlarynyň içinde “SAHRA“ hepteligi türkmen dilinde hem çykaryljak habary gysga wagtyň içinde giňden ıaırady. Olar, bu hoş habary eşiden badyna biri birine telefon yada email arkaly guttlap başladylar.

“www.iranturkmen.com“ adres de “pdf“ edlip berilıän “SAHRA“ hepteliginiň 125-nji sanynyň soň sahypasy gynansakda açylmany hemmeleri kösedi. näme üçindir biljek däl “SAHRA“ hepteligi soňky numralarynda soň sahypa açylmaıar. Netijede doly habary “turkmenstudent.com“ dan okaldy.

Biz, bu omid beriji habardan begenip, “SAHRA“ hepteliginiň hemme işkarlarny hem ähli türkmen ildeşleri tüıs ıürekden gutlamak bille “turkmenstudent.com“ da berilen habary terjime edip ıerleşdirmeli bolduk.
Goı biziň geljegmizi arzuwlar bezesinHabaryň terjimesi:

Mundan ıedi ıyl öň SAHRA onwny(tituly) bile Türkmensahraň ilatyna bir heptelik neşir etmek üçin bu neşriň imtiazlisi ursgatnama sorapdy. Şonda ursgatnama iki Türkmen we Fars dillerinde bolup gysga wagt içind Fars dilindesi bile ursgat berilip weli tm dili bilene açyk bir jogab alynmandyr. İöne bu isleg dowamly yzarlanyp durulmagy netijesinde “ Weläıetiň metbugat edarasy “ bu neşriň birosyna 124/14906 numraly bir nama iberip, SAHRA hepteliginde türkmen dilini goşmak islegi bile ylalaşylan habaryny beripdir.

Alnan Çeşme: Edebiıat we Sungat
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org