Rapory

Türkmen şahyry hem žurnalist merhum Nazmuhammet Pakga-nyň 2-nji ıyl dönimi mynasybatz bile geçirlen ıatlama dabaranyň

H. ıaıdanmaz
yaydanmaz@gmx.de
13-nji Sentıabyr 2004 (23-nji şähriwär 1383)
 
 
Mundan iki ıyl öň ıany13.09.2002 güni Türkmensähraly şahyr we žurnalist N. M. Pakga aradan çykdy. TES( turkmen edebiyaty we sungaty) paltak otogy, merhumyň 2-nji ıyl  dönimi mynasybati bile bir ıadlama dabara  geçirdi.  Bu ıadlama dabara merhumyň egindeş dostlary hormatly žurnalist Tahir Şirmohammedi bile hormatly şahir hem ıumyrist Aıub Gerkez  dahyny Adminler  ıörite çagyrypdylar. 
11.09.2004 güni Tähran sagat bile 18:30- 21:00 arasy geçirlen bu ıadlama dabara internetiň paltak bernamasyndan peıdalanyp düıäniň dürli künjeginden gelip gatnaşdylar.
 
merhumyň yzy ıarap, ıolyny yzarlaıan artyp dursun!
 
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org