Türkmensährany Öwreniş Materýallar Merkeznyň Bildirişi
 
Hormatly ildeşler!
 
   ”Türkmensährany Öwreniş Materýallar Merkezi”, Türkmensahra degişli meseleleri ylmy esasda öwrenmege gerekli materýallary( kitaplar, neşriyeler, jarnamalar, kasetler, suratlar we …. )ny diňe Öýlerde däl belki belli ýerlerde toplap saklamak arkaly peýdalanjaklara el ýeterli etmek işiniň örän zerurlygyny göz öňünde tutup, 1-nji okt. 2005 güni döredilendigini jar edýäris.
 
       
Bu zerur hem milli işi yzygiderli alyp baryp bir ylmy merkeze öwürmeklik, elbetde ildeşlerimiziň hertaraply goldamaklary bilen mümkin bolup biler, we biz şeýle boljakdygyna doly ynanýarys.
 
 
Merkeziň wagtlaýynça müdüýriýeti
28-nji Now. 2005
 
Adres: Palasstr. 13 ,  10781 Berlin,  Germany
Tel. (030)- 30 10 47 09
E-mail: tmsomm@yahoo.com
Açyk wagty: Hepdäniñ 2-nji güni (3-şemme),  Sagat: 16:00 – 19:00 

 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ýolla ]

turkmensahra.org