Türkmensahra gazaply silde ıitirenleriniň matamynda
 Magtymguly:
Bir käkilik aldyrsa zürıe balasyn,
Saıraı-saıraı, gözlemeıin bolarmy?
Bir bilbil ıitirse gyzyl lälesin,
Hasratyndan sözlemeıin bolarmy?
                                                    
Türkmensahraň gündogarynda ıerleşıän 160 müň ilatly KEL-ALA welaıetinde on-onki gün içinde üç gezek gazapli sil gelmegi netijesinde, köpsi aıal we çagalar bolan 70 sany töweregi türkmen balalary, 3 müň-den gowyrak mal-garany alyp gidip, 100-e ıakyn obany hem-de, 10 müňlerçe hektar ekin meıdanyny suw basdy.
Iranyň Gülüstan prowinsiasiniň häkim orunbasary hem Gyzyl ıarym aı jemiıetiniň beren malumatlary esasynda, 31.07.2005 güni Güllidag etrapynda 25 adam we 9.8.2005 ıene 11.08.2005 günleri ıagyp başlan güıçli ıelli çagwa ıagmyry netijesinde Marowadepe etraplarynda emele gelen gazapli sil, özi bilen alyp gidenlerden 43 adamynyň jesedi lokyr-laıyň içinden tapylypdyr.
Merhumlaryň dogan-garyndaşlaryna hem ähli türkmen halkyna beıik Taňrydan baş saglyk dileıäris.
Wepat bolan ildeşlerimiziň ıatan ıerleri ıagty bolsun.

Magtymguly adyndaky Türkmen Kultur ojagy-Berlin
we Edebiyat we sungat internet sahypa hem paltalk otagy.

16.8.2005
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org