Türkmen Kultur Ojagy-Köln
İene-de asmanda bulutlar aglap, akarlar gaınap, biziň ile hasrat sil bilen geldi!
 
İene-de asmanda bulutlar aglap, akarlar gaınap, biziň ile hasrat sil bilen geldi!
Aıderwiş (Kelala) we Marawadefe aralygynda ıaşaıan ildeşlerimiziň üstüne abanyp gelen siliň habaryny gaıgy-gam bilen diňledik.
 
2001-nji ıylyň August aıynda gelen weırançylykly silden dogry 4 ıyl geçdi. Türkmeniň ıurdunda 200 ıyl bäri görlüp-eşidilmedik beıle afat silleriň sebäbi nämekä?
Ol näme-de bolsa, ıurda eıeçilik edıänler, ynsanlaryň janyny we maly-mülküni heläkçilikden goramaga jogapkärdirler.
 
Bu aıylganç wakada elden giden doganlarymyzyň ıatan ıerleri ıagty we galanlarynyň ömri artyk bolsun!
 
Sözümiziň soňunda Türkmensahrada işläp ıören kultur ojaklaryndan we başga medeni jemgiıetlerden, siliň bibatçylygynda galan ildeşlerimize maddy ıardymlary ibermek üçin, mümkinçilik döretmeklerini haıyş edıäris.
Hormat bilen: 
    
Türkmen Kultur Ojagy-Köln
August-2005
tko-koeln@web.de
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org