Gutlag haty

Edebi we milli serdarymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 273-nji ıyl dönümi mynasybetine: 
Salam we hormat bilen,
 
Gadyrdan ildeşler,
Magtymguly atamyzyň doglan gününiň 273-nji we Türkmensahra Jemhuriıetiniň gurlan gününiň 82-nji ıyl dönümini baryňyza tüıs ıürekden gutlap, size berk jan saglyk we ıaşaıyşda uly üstünlikler arzuw edyäris.
 
Hormatly arkadaşlar,
Türkmeniň geçmişini araşdyran taryhçy we ıazyjylar, halkymyzyň uly, gadymy we yzy giderli bir taryhy, edebiıaty we hünäri bardygyny nygtap geçipdirler.
Biziň ata- babalarymyzyň özlerinden galdyran unudylmaz çelgileri bardyr. Olaryň iň gadymysy 5 müň ıyl mundan öň dörän, taryhçylary we arhyologlary haıran galdyran Änew medeniıeti bolsa, soňky müň ıyllykda giň dünıäde sözüni we syıasatyny ıörüden seljuk we Osmanly döwletleridir.
 
İöne soňky asyrlarda, türkmeniň ıurdy basybalyjy döwletleriň oıunlarynyň arasynda galyp, her tarapdan gysylypdyr. Şeıle ıagdaıa düşse-de halkymyz özüni gorap diri galmagy üçün, uly aladalar edipdir.
Şol ıagdaıda, turkmeniň ıolbaşçylary we serdarlary  uly syıasatlar ıörüdip, gahrymançylyklar görkezipdirler, şahyr we sazandarlary bolsa, halkymyzy ruhy taıdan galkyndyrmak üçün eserler döredipdirler.
 
Şol şahyrlaryň parlak ıyldyzy, türkmeniň dilini we edebiıatyny uly derejä göteren, biziň beıik akyldar filosofymyz Magtymguly Pyragydyr. Mämetweli Keminäniň aıdyşyna görä „Magtymguly edebiıat meıdanynyň oragyny orup giden şahyrdyr.“
Ol XVIII-nji asyrda ıaşap, öz halkynyň birleşigini, azatlygyny we özbaşdaklygyny arzuw eden watançy şahyrdyr.
 
Türkmenler baglasa bir ıere bili,        
Gurudar gulzumy, derıaıy nili,
Teke, İomut, Gökleň, İazyr; Alili,     
Bir döwlete gulluk etsek bäşimiz.
 
Gadyrdan myhmanlar,
Indi türkmeniň her bir ıaşaıan Künjeginde Magtymguly Pyragynyň güni bellenıär. Köp programlar geçirilip, köp sözler hem diıilyär. İöne şu aralykda, hususan ideologik hökümetleriň eli bolan ıerinde, Magtymguly işanyň eserlerinden bir näçe bölekleri alnyp belli isteglere görä ıorulıar. Biri ony materialist edip goııan bolsady, indi ıene biri ony diňe dinçy edip goııar.
 
İöne biziň düşünjämize görä, Magtymguly bu ıasalan galyplara sygmajak türkmen halkyna ıürek ıakan şahyr, diımek bir uly ynsandy.
Biz bu gün milli hak we hukuklarymyza ıetmek ugrunda Magtymguly atamyzyň pikirlerini, arzuw-isteglerini özümize baıdak edip, olary häzirki dünyäniň şertlerine uıgunlaşdyryp, nähili amala aşyryp boljakdygynyň üstünde duşuşyklar we gürrüňdeşlikler geçirmelidiris.
 
Magtymguly türkmeniň döwlete eıe bolmagyny arzuw edipdi. Ol türkmen ıurdunyň gaıra tarapynda amala aşdy. Emma ileri tarapda ıurdumyza Ryzahan goşyuny bilen dofuldy. Turkmenler Osman ahunyň ıolbaşçylygynda watany goramaga, aıak üstüne galdylar we köp çalyşdylar. Olar näçä batyrçylyklar görkezseler hem, Ryzahanyň modern ıaraglara beslenen goşunynyň öňünde durup bilmediler. Şol günlerden bäri Türkmensahra agyr günleri başdan geçiryär.
 
Biz Köln şäheriniň Türkmen Kultur Ojagy bolup, bu gün ol iki edebi we milli serdarymyzy ıatlap, şolaryň tutan ıollary yzy giderli bolsun diıip arzuw edıäris.
 
Bu baıramçylyk Size gutly, şadyıan we unudylmaz bolsun!
 
Türkmen Kultur Ojagy – Köln
TKO-Koeln@web.de
13.05.06
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org