Jarnama

Türkmen dilinde bilim almak Milli hakymyzdyr!

 
Mehr  aıynyň 1-nde  täze  okuw ıyly  başlanıär  we  türkmen  okuwçylary heniz hem öz Ene dilinde, ıany çagalygdan pikri şekillenen türkmen dilinde bilim almakdan mehrum edilip, bir özge dilinde  okamaga  mejbur edilıär.
Iran Yslamy hökümeti öz esasy kanunynyňyň 15- we 19-nji maddalaryny ıerine ıetirmän eısem, pahlawy rejiminden miras galan: “pars bolmadyk milletlaryň hakynda medeni genositi (ıok etmegi), hasda türkmen topragynda güıçli dewam  edıar.
Irandaky okuwçylaryň sany  ıaryndan  köpi  Türk (Azerbaıjan), türkmen, Arab, Kurd we Bluç dillilerden ybarat  bolsada, agalyk sürıan iran rejimi, bu milli dilleryň barlygny inkär edip ,olary ıok etmek ugrunda bütin hökümnt gurallaryndan peıdalanyp elinden geleni aıamaıar.
 
Hormatly ildesşler!
 
häzirki durmuşda türkmen milletini içinden çüıredip we  milli kimliginden mehrum etmek ıollarynyň  biri, ony öz dilinden daş düşürmek bolup durıar.
Iran hökümetiniň milletleryň  bu  aıdyň  hukukyna  garşy  alyp  barıan  syıasatynyň  tersine, bir millet hökmunde birleşip we jebis göreşi alyp barmak Ene süıdi ıaly halaldyr.
Mehr aıynyň 1-nde iran çäginde we hemde daşary ıurtlerde, iranda  ıaşayan dürli milletlaryň wekillary bilen, öz Ene dilimizde resmi görnüşünde bilim alamak islegi jar etmek uçin, bilelikde hereket etmek bizin milli borjymyzdyr.
 
ıaşasyn Türkmen dili !
 
 
Awropada Syıasy bosgunlykada ıaşayan Türkmenler
2004 - nji ıylyň 20-nji Sentıabry
 
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org