Habarlar

 Bahar(Noruz) baıram gutly bolsun

MAGTYMGULY adyndaky TÜRKMEN KULTUR OJAGY(Berlin)

TURKMENISCHER  KULTURVEREIN  MAGTUMGULI(Berlin) e.V.

Postfach Nr. :    26 01 50,           13411Berlin

E-mail:  turkmenkulturmagtumguly@yahoo.de

 

Türkmen toplumlarynyň agzalaryny we hemme watandaşlary  gadymdan bellenip gelinıän NOWRUZ baıramy bile tüıs ıürekden gutlamak bile baryna jan saglyk we gün saıin üstünlikler arzu etıäris.

 İaz(bahar) paslynyň gelmegi bile tebigat(dogal) da başlaıän ıakymly üıtgememeleri, ynsan toplumlary gaty irlerden toı tutup bellesede “tagwim jelali“ adly kalandar düzilene çenli gaıtalanap duran özgerişleriň haısy gün we haısy sagatda başlanıanlygyn bilmäni näçe aı içinde dürli günlerde baıram geçirip gelipdir. Bu mesele ilkinji gezek Jelalätdin Mälikşa saljugynyň beren buırugy bile döredilen hijiri-şämsi kalandary döredilende çözilipdir. Ol kalandarda gyşyň soňunda gije bile gündiziň deňleşen wagtyny ıaz paslyň hemde hijiri-şämsi ıylyň başlanıan wagty edipdir. 21-nji mart gününe gabat gelıän şol güne NORUZ ady berilipdir.

Bu ıylyň bahar paslynyň başlanmagy bile 1383-njisi hijiri-şämsi ıyly başlanıar, biz bu täze hijiri-şämsi ıyly ähli iranli watandaşlarmyza gutlamak bile olara düşümli bir ıyl arzuw etıäris.

Magtymguly adyndaky Türkmen Kultur Ojagy-Berlin ‏2004‏‏-‏03‏‏-‏18
 

       [ Baş sahypa ]            [ Çap ]             [ Dostuňa ıolla ]

turkmensahra.org