23 Ependiỹ

 

                                 Hoja nasyr hem-de onuň kakasy            

                                                    (gazak)

 

Kakasy oňa: „Eşegi suwa ỹak“ diỹip, ỹumüş bürüpdür .

Hoja:

       _ ỹok, men ony başarman, meniň dodagym jaỹrak-jaỹrak diỹip,garşylyk görkezipdir.

       _ dodagyň näme dahly bar? – diỹip kakasy geň galypdyr

       _ Neneňsi dahly ỹokmuş?Eger men sykylyk atmasam , eşek suw içmelidigini neneňsi

bilsin? Men bolsa şol dodaklarym bilen sykylyk sykylyk atyp biljekmi?

 

 

 

                                           Biz ỹaş

                                                                   (uügur)

 

_ Sen ỹaşmy ỹ-da seniň doganyň? _ diỹip , Ependiden sorapdyrlar.

_ Ejem öten ỹil <Ol senden bir ỹaş uly> diỹipdi. Ondan bäri laỹyk bir ỹil geçdi .

    Indi ikimiz bir ỹaş.

 

 

                                              Eger dörtden dördi aỹyrsaň

 

Hoja mekdepde okaỹar eken.

__ Eger dörtden dördi aỹyrsaň näçe galỹar? Diỹip , molla ondan sorapdyr.

Hoja pikre batypdyr.

Molla :

__ Gel , muny mysal arkaly çözeli. Aỹdaly, seniň jubiňde dört manadyň barmyş.

      Olar seniň jübiňden gaçypdyr. Şondan soň seniň jübiňde näme galỹar?

Diỹip sorapdyr.

Deşik diỹip, hoja jogap beripdir.

 

 

                                             Öỹkeläp öỹlenen ỹigit

                                          (özbek)

 

__ Nasereddin epeni öỹlenipdir. Toỹa gelen myhmanlara palaw beripdir. Toỹuň topalaňynda

     öỹlenỹän ỹigidi saçagyň başyna çagyrmak hiç kimiň ỹadyna düşmändir.Ol bolsa bir

    çuňkda garny aç , öỹkeläp oturypdyr.

    Öỹlenyän Yigide gelniň ỹanyna eltmeli wagt ỹetip gelende:

__ Ependi , merhemet et . diỹip, dostlary oňa ỹüzlenipdir.

__ Barjak däl. Ol ỹere palaw ienler baraỹsyn.

    Diỹip , Ependi Yüzüni sallap jogap beripdir.

 

 

                    Pygambar ıunus

                                                          (Pars)

 

Nasereddiniň kakasy öılerine üç sany gowrulan balyk getiripdir.

Şol wagt nasereddin öıde yok eken.

Nasersddiniň ejesi:

_ Balyklary nasereddin gelmänkä iısek oňat bolar , ıogsa ol ekeje böleginem arkaıyn iıdirmez diıipdir.

Şol wagt nasereddin gapyny kakıar welin , ejesi iki sany uly balygy

tagta sekiniň aşagynda gizläp , ekeje kiçijik balygy görnäıjek ıerde goıupdyr. Emma nasereddin gapynyň yşyndan seredip , bü bolan

zatlary gören eken.

_ Sen ıunus pygambar hakdaky hekaıaty eşdipdiňmi? diıip , kakasy nasereddindan sorapdyr.

_ Men balykdan soraıaryn. diıip, nasereddin jogab beripdir-de , söňra

ol gulagyny balygyň agzyna eltip:

_ Bü balyk yunus döwründe men kiçijikdim , goı, ol wakany agaç sekiniň

aşagyndaky uly balyklar aıytsyn diıär - diıip jogap beripdir

 

 

                       Çaga akyly

                                          (özbek)

 

 Ependi mekdepde öz mollasyna çylşyrymly söwallar berıän eken.

Molla olaryň birnäçesine jogap berip bilmeıär eken.onsoň mollanyň gahary gelip:

_ Sen öz bilimiňi masamlan bolma , köplenç halatlarda çaga wagty akylly

bolıanlar , ulalanlaryndan soň diri samsyk bolıandyrlar.- diıipdir

_ Onda, hormatly mollam, syz çaga wagtyňyz örän akylly bolan bolsaňyz

gerek.

                 Henizem giç däl

                                     (uıgur)

 

Bir goja, ependiniň üstünden gülmek maksady bilen oňa :

_ Seniň ejeň ölenine gaty gynandym ,ölmedik bolsa men oňa öılenip,

senem ogul edinäıjekdim- diıipdir.

_ Beıle etmeklik häzirem giç däl-le. – diıip ependi jogap beripdir.

_ Ol nähilli beıle bolar ? – diıip, degişgen goja geň galypdyr.

_ Ol ap-aňsat zat : sen gyzyňy maňa berersiň welin, men seniň ogluň

bolaryn – da

 

 

 

           Saňa kömek edip biljek däl

                                            ( türk)

 

Hoja öınap ıören oglanjyk döwründe , dogduk watany siwrihisardan Akşähre gelende minara çykyp azan gygyryp duran azançyny görüpdir,

Ol  aşakdan duran ıerinden:

_ Daıy, men name alaj edeıin ? Şahasyz, çybyksyz agaja özüň münüpsiň, onsoň men saňa nädip kömek edip bilerin ? –diıip, gygyrypdyr.

 

 

                       Aıal ıaşy

                                    (azarbaıjan)

 

Molla jahyl mahallary öılenmek isleıändigini öz uıasyna aıdypdyr.

Uıasy gözläp-gözläp ahyryn bir gyz tapypdyr.Molla uıasyna ıuzlenip:

_ Bolıar men razy.İone meniň üçün gözläp tapan gyzyň ıaşy näçe?

Diıip sorapdyr.

_ Üstümde allah bar, men ondan ıaşynyň näçedigini soradym.Ol “Bilemok” diıyär, ıone ol ıaş _ diıip, uıasy jogap beripdir.

_ İok beıle bolsa ol maňa gerek däl. – diıip, molla garşy çykypdyr.

_ Näme üçün? – diyip, uıasy sorapdyr.

_ Sebäbi onuň ıaşy bir çene ıetipdir.

_ Sen ony nireden bilıäň?

_ otuzdan agan aıallar mydyma ıaşlaryny näçedigini bilenoklare.Eger ol şeıle diıän bolsa, diımek, olam otuzdan agandyr.

 

                   Gök monjuklar

                                       (uıgur)

 

Ependi iki sany gyzy gowy görıär eken.Günlerde bir gün ol iki düzümgik

Monjuk satyn alyp, olaryň hersini bir gyza sowgat beripdir.

Özleri barada edilıän gurruňy eşdip, gyzlaryň ikisi hem ependiniň ıanyna gelip:

_ Sen biziň haısymyzy halaıarsyň? – diıip sorapdyrlar.

_ Haısyňyza gök monjuk sowgat beren bolsam şonam halaıaryn- diıip,

mekirlik bilen jogap beripdir.

 

 

                  Gezegen aıal

                                       ( türk)

 

Adamlar hoja ıuzlenip:

_ Seniň aıalyň köp ygıar *– Diıipdirler

_ İok, ol ıalandyr. Eger köp ygıan bolsa, garaz biziň öımize-de gara

bererdi- diıip hoja garşylyk görkezipdir.

*Ygıar = gezıär.