بي درد ياريم

من سانگا عاشيقام گوركاريم سن دان گونينگدا نابارين بيله بيلمه دئم

عشق اودي ياماندئر عايب ادمانگ مندن سنينگ بيلن اولپات بولا بيلمه دئم

عاقليم ديوانه دئر عشقينگ اليندن هيچ مهريم قانماندئر قيزدان گلين دان

راقيبلار اليندئن،ايلينگ سوزيندن بير دئم نازارينگدا دورا بيلمه دئم

يار يگيدينگ سؤوديگي بولسا مهرئبان سن غوليما دوشسنگ منده نه آرمان

عاشيقي دئيرمني ياقدي كمال حان بي آجل دردينگدئن اولا بيلمديم

آلتينگ بيري

بير شاخادا آلتين آرا منگزاب دوران آلتي جورا

ايشدئن گليپ آغشام آرا غويي دان سو چكيب گيتدي

عاقليم آلدي آلتينگ بيري هر باقيشي درده داري

يوؤرگيمده شوندان باري عشق آتيشين ياقيب گيتدي

سو ديله دئم آغزيم غوراب ايچينگ دئيدي يلقئنجئراب

اشديم قيزا اوغرين قاراپ سو ياقامدان آقيب گيتدي

حاس دوغيملي،حاس بير داشل اون سئكگيز،اون دوغيز ياشلي

گل ياقاسي طلا داشلي ئيلدريم دئك چاقيب گيتدي

بير سوز دئيديم آنگلامادي يا آنگسادا گئنگله مئدي

آئيتجاق سوزيم دينگله مئدي گؤزين غاشين قاقيب گيتدي

ياده انونگ ياري بارمي بير گؤرماگه زاري بارمي

ياده مندن آري بارمي يوره جيگيمي ياقيب گيتدي

بوقوم بوقوم سووكيب گيتدي

 

 

قوپوزلي قيز

 

شو گؤن بير قيز قوپوز چالدي سازينينگ قورباني بولسام

چالدي جانا اودلار سالدي نازنينگ قورباني بولسام

اوبانگ توپار قيزي بيلن نصيب اتدي يازي بيلن

قاراپ غالدئم ايزي بيلن پؤزينينگ قورباني بولسام

ديدارينگدان غانديم دئيمن سويمئسه ده دؤنديم دئيمن

ناچه ياقسا ياندئم ديمئن كؤزينينگ قورباني بولسام

كيم كا اونونگ سوئين سوئيجئك كيم باختلي ياريم ديجئك

شول گؤزئلينگ بيرين ديئجئك اؤقيزينگ قورباني بولسام

قئش الينده،ياز الينده يازينيگ قورباني بولسام

اؤزسوحبحانينگ تويون تويلاب گيتدي اوغرين ناظار آيلاب

مونگ گوزئلينگ بيرين سايلاب شونينگ قورباني بولسام

اووزينيگ قورباني بولسام دردينيگ قورباني بولسام

 

داغلي قيز

 

بيان ادسم داغلي قيزينگ واصپيني سحر تورار زولپون دارار داغلي قيز

چمئنلئره طلا گؤنئش دوشئنده شول گؤنئشه سالام بئرئن داغلي قيز

اوو مئقا،چيقار داغلارينگ باشينا بؤرگؤت غونار غايالارنينگ دؤشينا

سئيكين باسيپ بارسا چئشمانگ باشينا اووز جئماليني اووزي گوورئر داغلي قيز

سحر شاپاغينا مئنگزار جئمالي داغلار آراسيندا تاپدي كئمالي

زولپؤن اوينار غارا داغينگ شئمالي شئمال ساچين دؤرتدئن اوورئر داغلي قيز

داغلارنينگ دئپئسينيگ غاري بار جولگه لئرنينگ انجيري بار،ناري بار

داغلي ئيگيدينگ داغلي قيزا زاري بار داغلي ئيگيده اوغرين قارار داغلي قيز

 

 

ياراب بورقا

 

تئر ناولاردان سوولار آقيپ ناوروز غاري اراب دورقا
بير قيز گؤردئم آئينا باقيب قارا ساچين داراب دورقا

ساچلارنينگ مونگلاب تاري ياسانيپ دور غوشا ناري

كيم كا اونونگ حاريداري كيم يولينا قاراب دورقا

قونگشي لارينا بولدوم ميهمان داش ايشيگه باقدئم دؤيمان

جيگيسيني يرده قويمان هؤديلابجيك هؤراب دورقا

سئيل باغا باردئم ايزلاب گئچيب گيتدي اوغرين گوزلاب

دؤرت اؤريمنيگ بيرين چوزلاب بارماجيقينا اوراب دورقا

بير سالارا ايشيم دؤشدي كان قيزلارا گوزوم دؤشدي

اون بارماقينا سينئم دؤشدي نايچا يوپئك ساراب دورقا

اگر بولسا مئنده مونگ جان همه جئسي اونگا قوربان

نآديب شونگا تاپيپ دئرمان يوره جيگينه ياراب بورقا

 

اوندا يار آغلار

 

مئن سانگا ديئن گل يوزلي نگار سانگا كونگئل بئرسئم آي قيز اوندا يار آغلار

آليب سئن صابريمي،يوقدئر قاراريم سانگ كونگئل بئرسئم آي قيز اوندا يار آغلار

بوينيگ بؤريب بيريني ملول قيلماغيل گوزداكي ياشينگي جئيحون قئلما غيل

اوزونگ لئيلي بيزي مئجنون قيلماغيل سانگا كونگئل بئرسئم آي قيز اوندا يار آغلار

عشق رئشته سي بيلئن بيلئم باغلاغان حاسرات يولي بيلئن باغريم داغلاغان

يئدي يئلاب يولا قاراب آغلاغان سانگا كونگئل بئرسئم آي قيز اوندا يار آغلار

قاريب ديئيرلئر چئن عاشيقينگ زاري دئر جانيم آلان شوم راقيبينگ سوزي دئر

مئنينگ ياريم شاه عابباسينگ قيزق دئر سانگا كونگئل بئرسئم آي قيز اوندا يار آغلار

بال صاياد

 

گئل بالام ايسله بارلار سئني ايسلئگلينگ باغدادئر باغدا

قيرميزي گؤلؤن تيرارلار جان صاياد باغدا دئر باغدا

صوحبئتي بار سازلار بيلئن اوردئگي بار غازلار بيلئن

بير بولئجيگ قيزلار بيلئن بال صاياد باغدادئر باغدا

يار باغينا بارار بولسونگ جان صاياد باغدادئر باغدا

قارادئر سه لينينگ گوزي گورماگه صايادينگ يوزي

محمد حان پادشانگ قيزي بال صاياد باغدادئر باغدا

 

گوزلئرينگ

 

گينگ دونيامي ياز ايله دينگ نأزلي مونگ ناز بيلئن اوغرين باقان نأزليم

يوره گيمينگ إركين آلدينگ اي دئلدار عشقينگ اودي مني دا ياقان يار گوزلئرينگ

حالي دوكاب ميراث بئرسه بؤ غوللار سونقاتئنگدان نوسغا آلير گوزئللئر

يورئ جوشئب واصپينگ سوزلأندا ديللئر قووات تاپدئم قدرات إكئن گوزلئرينگ

اؤشؤب چئقسا قيزلار باغا بوستانا آراسئندا گوردئم سئني مئستانا،مئستانا

هر باقيشينگ مئنگزار تأزه دئستانا يورئگيمينگ سئرين اوقان گوزلئرينگ

غالقاشيار واصپينگ ديلدئن قوي مانام گيجه باقسام ، گؤنديز باقسام دويمانام

ايللئرينگ

 

آلا گوزلي شاصئنم يار غاريب دؤشدي ايللئرينگه گئل

بيز مئسكيني آغلاماشلار يانيب بيشدينگ ،آلارينگا گئل

مئن بير سونا مونگير بولسانگ گئل يا بير جئرئنلي چوول بولسانگ گئل

يا بير شئيدايي بلبل بولسانگ گئل بوستان ياريم گوللئريمه گئل

ياريم غاشدي ساپا بيلئن گئل يوزينه غوشا حال بولسانگ گئل

يا بير سؤرمئلي نئشان بولسانگ صئنئم چالسا يار اي ايللئرينگه گئل

عاشئق غاريبا مئسكين ائيلار گوزده ياشيني تئسكين ايلار

بيزي مئندا مئسكين ايلار صئنئم گيتدي يار ايللئرينگ گئل

شاهيرئم

مئنگلي قيزينگ مئنئك مئنئك حاليني ماختومقولي چئقارمادي ياديندان

يازاندا سويگيلينگ چئن إقباليني غاغئرلر تؤتوشدئر يورئك اودئندان

پئلئك تومشاغيني آسمانا توتوب گئچدي سئنينگ يورئگينگه اوود ياقيب

هر نالا چئكئندهداغلارا باقيب داغلار پارلاندي سئنسنگ پريادينگدان

ياندينگ غاريبلارينگ اغئر حالينا ياندئنگ ايلينگ گؤنونگ شؤم إقبالينا

هر سوزونگ دئنگدئر دونيا مالينا ايل اميد گوزلئدي سئنينگ آدينگدان

غام باداسئن نوش إدئنگده آرمانلي پئلئك بير باقمادي إلي دئرمانلي

زامانا ضالئم دئر غوولي فئرمانلي چاقلاشانگدا چاقشامادي بادينگدان

چاغئر گئلسين مئنگلي قيز هم مئستانا إترئگينگ بويئنا چئقسين سيئران

چوپان اوغلان

 

باق بأرينگي چوپان اوغلان يانينگدان سوو آقيب گئليار

زأحمئتدئن باخت تاپان اوغلان يننه باخت باقيب گئليار

جيحون سووي تولقئن جئرار سئنينگ يانينگاگئلئن چوپان

شؤ گؤن ارتير گوسون جئرار قوواچلار غالار چوپان

بؤ يرلئرده تركمئن ايلينگ آق آلتيندان ياسار داغلار

ياووز گؤني سحر يئلي باشين إرأرغارلي داغلار

سويگؤليم يانئمدا دورار غويون ساقلار لأله قاقار

چئمئن ليگدئن گوللئر يولؤپ نأز بيلئن دؤشينا داقار

ياقماسانا قيز

سئن مئرهم سئني يورئگيمه ياپايئن يئلغئنجئراب باقماسانا قيز

بوينگا قووانئپ آرام تاپايئن ياش جووان قالبئمي يئقماسانا قيز

گئل عزيزئم إينهأ گئزيل گول بئريأن آي قيز سئني هئممه قيزدان قاوي گوريأن

اينها گولوم چئنئم بيلئن يالباريارئن آق يوزينگي مئندئن بوغما سانا قيز

بير اوبادا گئزيب اؤسؤپ اولالدئق بير اوبادا بير هاوادا دئم آلدئق

اوقادئق اورئندئك كالخوزا گئلديك ايندي ايشه يكه چئقماسانا قيز

گئل بأري باهاريم آيئدئم آيئدالي شئيله بيله گيدئب بيله غايئدائلي

باختئميز گول آچسئن بهار مئثالي شئيله يوره جيگيمي ياقماسانا قيز

شئيله يوره جيگيمي ياقماسانا قيز ايندي ايشه يكه چئقماسانا قيز

 

 

 

ياندئم قئرئق

 

بير سوزوم بار اوتانار مئن آيئدمانا يارا ديمأنا

بيئله ايلسئز غالان كأندي نأدئين

مئنيگ چئكئن جئبريمي،ياريم اي،عمرئم اي

ياندي باغرئم،كويئدي جانئم كؤيسئسه مئن نأديئن

بير باراندا اي،نأزلي دئلبئر اويده اوتيرمئش نأدوين

باد سابا گئليب اي گئليب زولپون گوتورموش

يارئم گول يوزينه قايغي گئتيرمئش

ياندي باغرئم،كويدي جانئم،كويسه مئن نأدئين

بيز باراندا اي نألي دئلبئر گوچمؤش يووردئندئن

گوزلئريمه سؤرمه چئكسئم پايي گئردئندئن

مئجنون بولئبچوله چئقسام ليلي دئرديندئن

ياندي باغرئم،كويدي جانئم،كويسه مئن نأدئين

سئن شيرين پئيمانا،لئبدئن ياقدئنگ اي جانيمي

شوم سحرلئر گئليب اي دوكمه سئن غانيم

مئن سئنينگ ايزينگدا كويسئم صارپ اديب خانانيمي

ياندي باغرئم،كويدي جانئم،كويسه مئن نأدئين

آووال واعدا بئريپ اي دوونسه، مئن نأدئين

 

مئيليس حالان

 

گوزينگه دونئين گول يوزينگه حوجام سئن مئنينگ ياريمي نه حالدا گوردؤنگ

هر گؤنئم بير يئلدئر گؤنديزئم گيجأم سئن مئنينگ ياريمي نه حالدا گوردؤنگ

حالوات ايئلاب بيزينگ جايا باردينگمي باغدا بئتئن آلما ناري ايدينگمي

بير گيجه سينه ميهمان بولدئنگمي سئن مئنينگ ياريمي نه حالدا گوردؤنگ

صئنئم بيلمئدي ادئن ايشيني آغدئردي گوزيندئن اي قانلي ياشيني

صئنئمه بارسانگ باشلار قاديم ايشيني سئن مئنينگ ياريمي نه حالدا گوردؤنگ

 

هايت يئقان

 

آق يوزينگدئن اي قارا زولپونگ هونأري داعوا اديب اي جنگ باشلادئنگ ال بيلئن

آلامي ياندئرار دوس بلبل نگ زاري مئگئر بأحث ايئلئمئش او باغدا گول بيلئن

عاشئقلانگ دردينه تاپيلماز چأره غامزانگ اوقي ،پيكان سالئپدئر يارا امان

اؤچ يوقين اؤچ اينچأم اؤچ آق اؤچ قارا اون ايكي سين ياراشار اينچه بيل بيلئنژ

بؤ نأ سئردئر يايمانا ياقينا يادا ال بئريب گئليب مئن دوست قاپينگا اي زادا

اي يئقيب مئن واخ سئن ساليب مئني اودا دوزلادينگ دوز بيلئن دئلدينگ دئل بيلئن

او كئمينه دئر اشيد مونينگ فانحانيم موژگان دئر حانجار دئر آقدئردي قانيم امان

سئن مئني كويدئردينگ بير،بستانيم آق اوستينه قئزيل گئيدينگ

هئمراني بيلمئز

 

يئگيت گئرئك هر ايشينه مئردانا نامارد مئر يرينده دورماني بيلمئز

ناواسئز قارداشدان يئگدئر بيگانا حالينگ نئچئك ديئيب سورماني بيلمئز

هر كيشي بير يانا چئكئر نئصيبلئر سوزه غولاق قويماز دوستلار حئبيبلار

ايل ايچينده گئزئر جوهئر طئبيبلئر آللاب سوزدئن الار،دئرماني بيلمئز

ميهمان ساقلاماق مئردينگ ايشيدئر اونگا تئن بئرمئدئگ احماق كيشي دئر

سئر ساقلاماق آدام مأحئك داشي دئر نامارد آدام نارساني بيلمئز

هر كيم دوستي بيلئن مئيليس غورسالار ايسلئجئك زاديني تاپيپ بئرسئلئر

سئيدي ديئر مئندئن حابار آلسالار بي غادئر آدام هئمراني بيلمئز

 

عاشئق مئن

باهار آيي گيئب ماخمال كوينئگيني مانگا گئؤسئن آچيشينگا عاشئق مئن

آسسا يورأب بووزمان يرينگ غايماغئن گوز آستيندا باقيشينگا عاشئق مئن

قئشيمي ياز اتدئنگ سوزلئرينگ بيلئن طويا گئلدئنگ دئنگ دوش جورالانگ بيلئن

اؤشمئلئنگده آلا گوزلئرينگ بيلئن مئني سايلاب تاپيشينگ عاشئق مئن

گورولده آليب سئنگ دانا الينگدئن هئرگيز پيس سوز آسلا چئقماز دئلينگدئن

آيلانايين يوز مونگ هونأرلي الينگدئن سئنينگ كئشده چئكيشينگا عاشئق مئن

كوپ گئزئدئم دونياني مئن،بير گئزئمده تايئنگ تاپمادئم يرينگ يوزونده

گئل گوليم سئيل آچئب سسئن سئز گئزئمده گول ياكانگي داقيشينگا عاشئق مئن

گول ياكانگي داقيشينگا عاشئق مئن مئني گوزلأب تاپيشينگا عاشئق مئن

قارا گوز گئلين

 

توماشا ائيلأب تويلاردا ،گورئنلئر ياغشي ديدي

يئلغئرشئنگ جانئم آلدي، گوزله قارا گوز گئلين

زئز زيوئردئن باهالي،سيم و زئردئن دوون گئيسئنگ

شهدي شئكئر دئللئردئن، سوزله قارا گوز گئلين

اوزگه قيزدان گئليندئن،زياد گورينئر گوزيمه

آ قيز دئردينگدئن اولدئم،ايندي إئنان سوزيمه

أحتياجئم يوق سئندن،حايا گئلمئز يوزينگه

مئني بير پهنهان يرده گيزله قارا گوز گئلين

يئگيدينگ بيل قواتي،آت إسبابي،ياراقي

ايكي عاشئق دؤنيأده بير بيرينينگ گئرئگي

سحر تورسا غولوندا، شئرمايادان داراقي

شانا اوروب زولپونگه، چوزله قارا گوزگئلين

غولاق غويسانگ سوزؤمه،هر كيمكي بولسا عارئف

سئنگ دئك يوق دؤنياده،گئزدئم جهان آختارئب

مأتاجي ديئر ،سئن شاصئنئم،مئن عاشيقي ،كئل غاريب

اونكي عاشئقلار يولون، ايزلا قارا گوز گئلين

اي سووديگيم،سالانيپ،يوريشئنگ بار يوللاردا

شئمله غوشاپ،آل گئيپ،خوب ياراشار بيللئرده

سئنينگ دئ نأزلي دئلبئر،گئزسئم يوقدئر ايللئرده

حانجار آليب باغريمي،دوزلا قارا گوز گئلين

 

 

نأزلي يار

 

قارا ساچئن گيجه ديئب،اوقلاب مئن گؤنديز إكئن،چوخ آرمانيم،نأزلي يار!

صابا سحر واقتي ديئب،چاكلاب مئن چئشمئم آچسام،آرمان اكئن،نأزلي يار!

تاريپيني إشيتدئم قارا گوزلينينگ گئداسي مئن،دوستئم،گولئر يوزلينينگ

زئبانئنگدان چئقان هر بير سوزلئرينگ كئسگئل باشئم،مئن قورباني نأزلي يار!

نئپئس آيئدار ،عشقئم حئتدئن آشئپدئر توماشانگا گئليب ايللئر اؤشؤپ1دئر.

گوزوم آچسام،آيئم گونوم ياشئپدئر زندان بولدي گينگ جهان نأزلي يار!

چوپوون قيزي

 

چؤل تؤرئسي چوپوون قيزي عاشئق بولدئم سؤيت ساغانگدا

شوندا يئسير اتدي بيزي چوزلئنئن ساچئن بوغاندا

هر گون ساقيان باكيان ماليم بيلمئزليگه ساليانگ حالئنگ

قارشيمئزدا آي دوغاندا چئمئن ليگدئن گول بوغاندا

غوشا حالينگ عاقليم آلدي عاشئق چوپوون سازئن چالدي

مئنينگ سؤيگيم يادا سالدي غازانينگدان سويت چوغاندا

لأله مئدئر آل يانگاغئنگ شئكئردئن سؤيجي قايماغئنگ

گوزلئريمي يولدا قويماغئن قارشي مئزدا آي دوغاندا

قارشيمئزدا آي دوغاندا چئمئن ليگدئن گول بوغاندا

 

 

قيزلئر گئلئيدي

 

اي يارانلار جان اي حالايقلار يول بئرينگ قيزلار گئلئيدي

جئپا چئكيب اي عزيز جانئم اي ساوولئنگ قيزلار گئلئيدي

يول اوستئنده حان اي يكه چئنار دوك ياپراغئنگ گورشه چئنار

ملاقاتلي گئل ياشا چئنار سايانگا قيزلار گئلئيدي

ايللئريمينگ صوپيسي باشينا ماحمال توبئسي

عرب چايينگ كوپئرسي اوستئندئن قيزلار گئلئيدي

جوشماها گوراوغلي جوشما غيرآت مؤنئپ جان اي حئتدئن آشما

يئلدئز داغدان اينئر چئشمأنگ سولانسئن قيزلار گئلئيدي

 

 

ذئليل گئونؤم

 

سئرينگدئن دومان آيريلماز اوستي بئلئند غارلي داغلار

اولمئز، يئتمئز، هيچ قاريماز اؤزين اؤزين ياشلي داغلار

إگرئم إگرئم يوللاري بار تئر چئمئنلي دؤزلئري بار

تكه يموت ايللئري بار گول آرچالي مئن قئليچلي داغلار

بلبل باردئر باغئندا سايراشار سحر چاغئندا

آلماسي بار پوداغئندا آلمالي انجيرلي داغلار

آولئغئنگدان آو گورينئر توروپ قايلانگلار كئر نيئر

بأش منزلدئن يولار آرچالي كئركاولي داغلار

مأمئد قوربان دونيأ پاني بؤ يالانچا گئلئن هاني

هان اول أرلئرينگ مئسكئني آرجلي كئكاولي ذاغلار

بولانيب آرچادا شير سئن بيئك داغلاردان،سئن كؤنگلوم

آچيلمازمي

 

باهارگئلدي ،گول آچئلدي مئنينگ گوليم آچيلمازمي

بلبلينگ غاني ساچئلدي مئنينگ غانئم ساچيلمازمي

حابارئم يوق باهار بولدي چئمئن لئر لألئزار بولدي

غاريبئمدان حابار گئلدي كئرئم يولار آچيلمازمي

دولئتلي دئن دولئت گيتدي نوبات راقيبلارا يئتدي

ساقي آجال مئين توتدي كئپئن دونيم بيچسيلمئزمي

شاد يؤزوگين يولار آلدي گول دئگرئسئن زاغلار آلدي

عاشئق يارئم غايري بولدي ينه شراب ايچيلمئزمي

شاصئنئم ديئر عمئر گوليم كئسيدي محبأتلي يولي

آچيلدي باغلارينگ گولي مئنينگ گوليم آچيلمازمي

قيزلار

 

باغداتدا ماهم جان،تاتاردا زهره گوزلئريمينگ آقي قاراسي قيزلار

ايكي ياندان حانجار چئكيب جانيما بئتمئز سينه لارمينگ ياراسي قيزلار

زهره ديئب يوزلئنسئم باغري بريان موندا ماهئم جان آغلايار گئريان

ياقدي مئني عشقينگ هاواسي قيزلار پيري تارلان كمين باقار هر يانا

ايكيسي دوش دوشدان اود سالار جانيما جانيمينگ آپاتي بئلاسي قيزلار

بيري گون بيري گول يته بيلمئز مئن ايكي سين بير غولدا توتابيلمئز مئن

اينچه بيللئرينگدئن توتابيلمئز مئن حالي گووللئرينگ سوناسي قيزلار

هيچ كيمسي كويمئسئن كويئن اودئما عرض ايلأيين بير پريزاديما

روز و شب دوامات دوشئر ياديما طاهيرينگ دئلينينگ شاناسي قيزلار

گئلين

 

سئن سينگ دونيانگ بهشتي قيرميز گولدئن تأزه گئلين

آق يوزلئرينگ مئنگزأر آيا يايكانشئنگ غازا گئلين

بارا بيلمئن سئنگ يانينگا سئنينگ مئنزئل مئكانينگا

اود سالما شيرين جانيما زه ميلأور مانگا گئلين

توموشولي توي بولاندا قيز گئلين لئر يغناناندا

قيزلارا ناظار سالامدا سئن دوشئر سئن،گوزه گئلين

ديئر شئيدايي سوز بولماسا باغچادا گوليم سولماسادا

زيادا ضرور بولماسا يئرمئن يوزمونگ قيزا گئلين

 

سئرداش تئرئكمه

 

آقالار يارينگ إليندئن يورئگيمده داغلار غالدي

بلبل آيريليب گؤليندئن مونوشلي باغلار غالدي

سئن آنگساد ايئله،موشكئليم إراق دوشدي يار مئنزئله

اوچرادئم شئيدا بلبليمه غارا سارلي باغلار غالدي

ياندئم آيرالئق دئرديندئن گوزوم دولوپدئر ،گئرديندئن

نأزلي آقجا يوزوندئن موخان ناسلي بئگلئر قالدي

گول جاهان ديئر ياندي جانئم پئلئك ياقدي إستئحانيم

عزبئر حوجا مهرئبانئم قارا سارلي باغلار غالدي ،غالذي سئرداش

حالابدا غالدي واطانئم آصلا يوق گئليب گئدئنيم

يار بيلئن مئيليس توتانيم قاديمكئجا حاي لار غالدي،غالدي سئرداش

 

 

قارري لار گئرئك

 

آدامينگ دوكقوزي دؤزو بولاندا دؤيما يوقدئر ينه ده اونينجي گئرئك

إمما اونونجي دوكقوزا تايلاب اينگ سونگكي دينگه شول كؤيسه يار يورئگ

ياشلارينگ آراسيندا قارريلار گئرئك

غوي اوديني بئرسئن ياشليغيني ياتلاب شؤلار بيزينگ اؤچين كومئك دئر كومئك

قارريلار ياشلاردا اميدلي بولسئن گوؤني چاغا بولسئن،توراندا قووات

بيزه گؤيچ قوواتلي ،قارريلار گئرئك

بيلمئزليكدئنمي يا قارا غولاغدان دورموشدا ايئلأندا،بير ايشه دئرئك

قارريلار كأيسه كينه لي بولمانگ ينه دوكقوزيندا شول جان تئرئك

بيزه شول جان كويئر قارريلار گئرئك

ايلينگدئن .گونئمدئن،داش يولسا اقبال تويونگ بايرامي هم ايش بيلئن گئرئك

جوانلار بايرامينگ گئلشيگي بولسا قارري سئز صحبت هم ،قوراقدئر قوراق

تويا بئزئك بئريان قارريلار گئرئك

قونگشينگي اوز إديب قونگشي اوكارا اونگ بولمماقا ، مئدام دوز اي يك

گوزلئيان زادينگا،گوزينگ آچماقا بيلمئيأن زادينگا بئرمأگه كومئك

مانگلايي قاسئنلي قارريلار گئرئك

كوپ ياراپ دورأن،نئر اوغلينگ بولسا ينه قيزينگ بولسا إدئنده دئرئك

ايكيسئم إنجئدمان عزيز ساقلاسا شولارا ياش ديله يان اوزاقدان اوزاق

ديللئري سئنالي قارريلار گئرئك عمره عمئر قوشيان قارريلار گئرئك

 

مئكاني داغلار

 

اولقامينگدا يايلاب اوستينده گئزئنده آتا بابالارينگ مئكاني داغلار

قارري قاووكلارينگ باغمالار دؤزئن پئراغينينگ شعرينينگ دوكانب داغلار

قاچاندا زمينه بهاربنگ پاصلي چئشمهلئر چئرپانشئب جوشارلار چاسلي

آچيلار لألهلئرينگ،جئننئت دءر مثلي عاشئقلارينگ ناغما اوقاني داغلار

بئلئند باشينگ آسمان بيلئن بيرلئشئر كئرت قايانگدا كأكئليكلئر سايراشار

جلگه لئنگده شير پئلئنگلئر آرلاشار دوش گئلسه ايمئن دئر يه كأني داغلار

سانگا سيران إديب ،حايراندئر،شاتدئر غامگين لئقدا داغلار،گئوون زورياتدئر

مونگا اوز پئرزئندينگ عمئر شاياتدئر گوز آچيب پئينينگي مئكأني
باباجئقلار

 

عاشئقلار شيوه سي قارا گوز بولار گئل توماشا ايله ايلدئن ايللئره
گوزئلينگ ياغشيسي شيرين سوز بولار سوزله قوربان بولايئم شيرين ديللئره
آل ياشئل گئينيپ كوموش قوراندا شته شئنده اينچه بيله اوراندا
سوو سوناسي ياشئل باشي گورئنده لاچئن گئونئمطالواس إدئر گوللئره
آيرا دؤشسئم إليب قاتدئم ياي بولار آيرالماسام كونگلؤم عاجاب جاي بولار
هر بير گؤنوم آي دئر،آيئم يئل بولار آيئم قوربان بولسئن،يئلدان يئللارا
كمينه قويمارلار يار بيلئن ياري عاشئقلار داديرار گئلينلئنگ باري
سئنينگ إلينگ،مئنينگ ديليمينگ هونأري نوسخا بولوب،غالسئن ايلدئن ايللئره

نأزلئرينگدئن

 

آلما ساپار آيلانايئن باسئپ گيدئن ايزلارينگدان

يكه بولسانگ تاي بولايئن سوزله بولدوم نأزلئرينگدئن

هر يولينگا قئلسانگ ساپار قبول إدسئنگ مئندئن يتئر

هم ده جانئم راحات تاپار شيرين شئكئر سوزلئرينگدئن

هر يرده واصپينگ سوزلئنئر يل گئلسه ساچئنگ چوزلئنئر

آسمانداقي آي گيزلئنئر سئنينگ آپ آق يوزلئرينگدئن

يانگاقلارينگ گول بولوپدئر لئبينگ دادلي بال بولوپدئر

داغدا بئتئن نار بولوپدئر شيرين شئكئر ديللئرينگدئن

آرمانئم يوق چئقسا گيجه إيأ بولسام سئنده تأزه

حذيل إدئر آي سئز گيجه قارا يكه گوزلئرينگدئن

سئنينگ آپ آق يوزلئرينگدئن

چئقدئم گوللئر

چئقدئم گوللئر سئيران إديب گورمئشئم بيقارار بولدئم

مجنونيمي مئن ياد إدئپ ايلدئن ايله سورار بولدئم

چئقدئم گوللئر سئيران إديب قيزلار بيلئن مئيليس إديپ

دوام ياري سوراغ إدئپ ايلدئن ايله سورار بولدئم

چئقيب باغا گئز ديدئم ياريم گئلسه گولزار إدئپ

دوام ياري سوراغ إدئپ گولدئن گوله سورار بولدئم

چئقدئم ياري ايزلايب يانئب توتاشئب گوزلئيب

بيئك داغلاري گوزلئيپ داغدان داشدان سورار بولدئم

چئقيب باشقا يار توتدينگمي دوستينگي وپادار إدينگمي

بيز غاريبي اونوتدينگمي كهنه دئرده دوچار بولدئم

 

بيلأني

 

ناماردا سئر بئرمه سئر ساقلار ديئب نامارد سئر ساقلماز ديمئك بيلأني

آقئل سئزا آقئل بئرسئنگ كأر إتمئز گئزيب غورساغئنا قويماق بيلأني

كئپي آچيلار دوشمان گورئنده مردلئر پئكئر باتار قايغا گيدئر نامارتلار

قورت بلئن دئنگئمئز اوزيني ايتلئر اوز يانيندان آرتئق سايماق بيلأني

مئن ديئن سئن غولاق قوي بئرادار تؤكئنمئز سينامدا، بير نأچه سوز بار

اوزال غاريب بولوب سونگرا بايانلار ايئمئز گئيمئز شول باياماق بيلأني

ذليلي سوزونگي اوزاتما بئسدئر حاق بيلئن سوزونگي يالاندئر راستدئر

احماقلارا إوؤت بئرمه بئسدئر بيرين توتماز ،غولاق قويماق بيلأني

جانلاريم

 

جوشايئن جوشايئن غايناب جوشايئن عشقينگ اودي يامان دكئن جانلاريم

غاريب گئلسه صئنم جانا قوشايئن عشقينگ اودي يامان دكئن جانلاريم

تورينگ گيدينگ غاريب جاني گئتيرينگ عاشئقلارينگ مئردانا گئتيرينگ

ايللئر مئني بؤ بئلادان قوتارينگ عشقينگ اودي يامان دكئن جانلاريم

نئچيك اشيدن گئچئن گؤن واقتي بيلمئديم اونونگ اوچين غان آغلايئب گولسئدئم

تا باشيما دؤشمه گينچأ بيلمئدئم عشقينگ كوزي يامان إكئن جانلاريم

عباس آيئدار إدئن ايشيم ملامات باشيما غالماسئن غاريز وامانات

تيزرأك قوتولسام موندان سالامات عشقينگ اودي يامان دكئن جانلاريم

 

آيريلدئم

 

بلبليم آه وزار چئكيب تأزه گولزاردان آيرئلدئم

گوزدئن غانلي ياشلار دوكيب اول سئوور ياردان آيريلدئم

يارا ياراشار اؤچ موجه صئپاتئن سويلأريم آنچا

لئبي شئكئر، آغزي غنچه اول زولفي تاردان آيريلدئم

شيرين جاندا يوقدئر طاقات جئبري آنينگ جانا راحات

قاشلاري پئتنئي-آپات چشمي خونخارداردان آيريلدئم

آيريلدئم غنچه گولئمدئن سياه ساچلي سؤنبؤلئمدئن

حوش آوازلي بلبليمدئن شيرين گوفتاردان آيريلدئم

دألي كونگلوم آرزيماني كوللي گوزئللئرينگ حاني

سئك گئز جئننئتينگ بوستاني باغجالي باردان آيرئلدئم

ايللئري بار دينگلي دينگلي ساووك سوولي تئر اولانگلي

ايلي-گوكلئنگ،آدي مئنگلي نأزلي دئلداردان آيرئلدئم

ماختوم قولي عاشئق مئستان باغلادئم شانينا دئستان

مئنزئلگاهي باغ و بوستان آلمالي ناردان آيرئلدئم

 

گئلين

 

آق يوزينگه چئكمه پئرده ياقما شيرين جاني گئلين

گول ايسلئسئنگ گول بئرئين آلسانگ بأشي اوني گئلين

ساه زولپونگ دوكئب يره گوروئب عاشئق بولدئق سيزه

گوز گولدئرئب بير باق بيزه قيزلارينگ سولطاني گئلين

گؤيا گورسئنگ شاهي گولزار آدينگا عالئم إنتئضار

هئوئسئني اونونگ پري چه بار قيزلارينگ سولطاني گئلين

دولت مأمئد عاشئق گؤله ماقصادئنگ يارئنگدان ديله

آق قولونگ بوينئمدان دولا اودي بأش گون دوران گئلين

آينام

 

دؤزه بيلمئن ايزيم قارا قالدي آرقاچ آينام

بولدي يورئگ پارا پارا قالدي آرقاچ آينام

گوزئم دوشدي إنتئضارئم قالدي آرقاچ آينام

سئني يتئردي إخلاسئم قالدي آرقاچ آينام

بولدي يورئگ پارا پارا قالدي آرقاچ آينام

لاله زار دئر چوللئر بيزه سئر خوش بولوئب ياتايلي

يغنالئب مئن دئنگ دوش بيلئن إنچه مئيليس توتايلي

گوللئر يوزينگه عاشئق بولئب عشق اودينا باتالي

مئن آغلامان نئيلأيئن قالدي آتا واطانئم

تيزرأك گئدئيلي موندان دوشمان گورمئسئن بيزي

عاشئقلارينگ پيري زليخا إل چئكمأن قوورانگ بيزي

تابخيرينگا ناظار بولئب ياشي دولدئرما گوزونگ

سئندئن مئندئن بير آد غالسئن سئن اؤچين چالدئم سازي

سازيم سانگا قوربان بولسئن قالدي آرقاچ آينام

عاشئق اوغلان سوئر يار آيلانايئن داشئنگدان

پريلئر نوسخا آلار هلال قالام قاشئنگدان

آل يانگاق-پسته دهان هونجي گوهر ديشينگدئن

يورئگلئرده تاغما قويان گيجه لئرده ياشئنگدان

بولدي يورئگ پارا پارا قالدي آرقاچ آينام

 

كأكيليك

 

آرزو ائيلاب چئقسانگ بلند داغلارا صابئر و قارارينگي آلار كأكيليك

مئسكئن توتئب ياتسانگ دوزاق باشيندا سايراي سايراي گئلئر كأكيلئك

مئرگئن آيئدار بؤ قوش سردار قوش بولار اوني گورئنلئرينگ گئوني حوش بولار

اوچسا قونجاق يري قارا داش بولار قاه قاه إدئب گويا گئلئر كأكيليك

گئلئر سايرانا،زارين سايراندا،عاقلئم حايراندا قاه قاه إدئب گويا گئلئر كأكيليك

قواتي ،دايانجي،قوش قاناتي پارالئب آسمانا قالار كأكيليك

سئگينجئرأب كوموش پئرين داراندا آياق چئكمئز يور غولاندا يورأنده

حورئندان آزاشئب،زارئن سايراندا سويگيلينگي يادا سالار كأكيلئك

گئلئر سايرانا،زارين سايراندا،عاقلئم حايراندا سويگيلينگي يادا سالار كأكيلئك

آيا دوندي

 

مئنينگ ماهي تابانئم گول يالي آيا دوندي

چارخ اولدي نرديبانئم گوك پايا پايا دوندي

عاشئقي سالما يادا قويدئنگ گيتدينگ اويادا

گونئرتان بئردينگ واعدا واقت گئچدي سايا دوندي

مونگ سوودام بار بير باشئم يوقدور قووم-قارئنداشئم

آغلاماقدان گوز ياشئم جوشغئنلي چايا دوندي

ماختوم قولي گئزئنده رووم قايصاري ديلينده

مئنگلي قيزينگ ايزيندا عمريمئز زايا دوندي

 

ياغ يال

 

اونگومده سويگوليم گئليار مئثلي غئزاران كوز يالي

إننام جاني نأب نأزئك ميوهسي بئشئن باغ يالي

يارئمينگ قارا گوزلئري پامئقدان آقدئريوزلئري

آغزئندان چئقان سوزلئري جانيما سئغان ياغ يالي

يارئمينگ بوينئندا قئشلاسام اوپؤپ يانگاغئن ديشلئسئم

قارا ساچئن قولاشلاسام مئثلي چئرماشان مار يال اوتئردئم توردئم اويلاندئم پروانه دئك پئرلاندئم

بار كئسئليمدئن ساقالدئم طئبيبه دوشان ساغ يالي

پاش إدئر سئني

 

ايچگي سئرينگ آيئدما هر بير ناماردا سئرينگ ايله ياييب پاش إدئر سئني

اوغري كئذاب بيلئن اوبا داش بولما مالئنگدان آيريلئب آج إدئر سئني

سام سام آدام بيلئن اوتئرما تورما زئنهار نامارد بيلئن هم صحبت غورما

قادئردان دوستئنگدان يوزونگ اورما بارسانگ دئپئسينه تأج إدئر سئني

بير قوچ يئگيت نأزئنينه يار بولسا جئماليني بير گورمأگه زار بولسا

آرالئقدا بير شوم راقيب بار بولسا ياقشي دوستئنگ بيلئن اووج إدئر سئني

ماختوم قولي ايئله ياپدئم نئصيحات زئنهار يامان بيلئن بولماغئن اولپات

إگر بولسا ساعاداتلي بير پئرزئند قادئرغان چاغئندا ياش إدئر سئني

 

 

پراغيني گورئن داغلار

 

غارري قالا ميهمان بارسانگ غوجاغئني گئرئن داغلار

سونگي داغي چئندئر حاطار مونگ حاصراتي گورئن داغلار

دئپه سينه آق دون گئيئن آرقاسينا گوك دون گئين

سالام ديسئم.سالام ديئين جوغابيمي بئرئن داغلار

هر كئمئرينگ ،هر بير يولي مونگ عصرينگ عمئر يولي

ماختوم قولي شغري يالي كوكون يره اوران داغلار

قابدال قابدال داشئنگيز بار قالقان قالقان دوشينگيز بار

بيلمئين نيچه ياشينگيز بار دونيا دورأب دورأن دا‎غلار

داشينگيزدان آيلانايئن داشينگيزدان آيلانايئن

باشينگيزدان آيلانايئن پئراغيني گورئن داغلار

حاليپام

 

سايلاب سئچيب صئنعتلئرينگ كأميلين قوجا توتا،ديل بيتيرئن حاليپام

تاج محمد،مئللي نينگ آليب تأليمين كأميلليگينه إل يتيرئن حاليپام

مئنگزأر هر مئقامينگ،تأثير غولاغا قول بئردي حاجي غولاغا

سئني دينگلأن دونئر توتوش غولاغا غونغور باشا قول يتيرئن حاليپام

داغئنگ جلگه سينده،قومينگ غوليندا يانگلان سئن دونيانگ ساغ سوليندا

نئپيسليگينگ إل بئرديگينگ يوليندا يئل اوستينده يئل گئتيرئن حاليپام

اول سويگي موقامي ،آوچي مئقامي سالئب دور هر جاناگوزل مكاني

بؤ نأ قدرات دئر،نشان مئقامي آجاب كئسبه گول گئتيرئن حاليپام

تاج محمد،مئللي نينگ آليب تأليمين بالسايادا بال گئتيرئن حاليپام

بي بي جان

 

قارا قومي گولزار ايئلاب ايل گئل يأله بي بي جان

كانال سوويي دوليب داشيب بول گئل يأله بي بي جان

تئشنه چولدئن سالقئن شمال يل گئل يأله بي بي جان

ايچئن سوونگ دوداغينگدا بال بوليالا بي بي جان

آل يانگاغينگ مئنگزه يارلا سوممارينگ تئر نارينا

آق آلقئمينگ ،كوپئتداغدا ،آق آلتينيگ غارينا

ايشينگ بيلئن گورئلده سئن،گوزئللئرينگ بارينا

آچ غوجاغئنگي دسته دسته ، گول گئلياله بي بي جان

مئدام مانگا مهريبان دئر اولكأميزينگ هر گولي

بار گوللئردئن سايلب سئچيب،سويدئم سئني تئر گولي

لألأم هاچان مئرادئما يتئرين مئن گور گولي

سئنگ اوغرونگدا يورئگ باغرئم،كول بوليالا بي بي جان

كئرپيكلئرينگي بئزأبئرسئنگ،بار مئجالئم قاتيشار

گوز اؤچ بيلئن گوزلأ بئرسئنگ،سويگيم اودي توتوشار

شيرين شيرين سوزلئشمأگه،بئلكي يارئم ساتاشار

ايندي عاشئقلارينگ آرزويي،يئل آليالا بي بي جان

دؤجاق بولسانگ سويگيمي جان،سينلا اوزال اوزينگي

دؤجاق بولسانگ سويگيمي جان،دينگله غاذال سازيمي

ياقسا ياقسئن،چئكئرينله چئكئرينله نأزيني

گونه يئلدان يئلا آشيب،يئل گئليالا بي بي جان

ايندي عاشئقلانگ آرزويي،يول آليالا بي بي جا

 

يار سا نگا

 

يور گيدئيلي ،كئشت ائيلأب،جانئم قوربان يار سانگا

مئن كي بير شئيدايي بلبل،باغدا ريحان يار سانگا

مئدام سانگا مئيثئر بولماز،دوران يار سانگا

هيچ كيمسه قاهر ائيلأب،قئلماز پنهان يار سانگا

عرضينگ ائيله دئلبئريم،دئگسه زئيان يار سانگا

بولايين سانگا قوربان،ياقما مئني اودئنگدا

اوغلانلئقدان آنت ايچديك،بارمي دوستئنگ يادينگدا

توسساق بولئب غالئپدئر،يئتميش مونگ أر آلنينگدا

رستم زالينگ قوواتي،گورئن ايلكي بادئنگدا

گوزونگ آيلا،چهار طاراپا.عشرت دئوران يار سانگا

 

گورئنلئر ائيلأب نئرگيس،باقا بيلمئز يوزينگه

پرده توتار آي يوزي،سؤرمه چئكسئنگ يوزينگه

سخنور طوطي بلبل،تيل غشارمي سوزينگه

بوز كئيك هم جئرئنلئر،قئلماز سئيران دؤزؤنگه

اول نئپئس مئدام استأر،حاقدان پئرمان يار سانگا

 

گوزل سئن

 

گؤن حانجاري گوكدئن يره اوراندا گؤنه قارشي دوغان آي گوزل سئن

اوسسا جبار ايشي سينجاب جويبه سي اصفهاندا غوريلان ياي گوزل سئن

ساچ باغينگ اوجي سيمدئر ايشمئسي اوستونگدئن يول دوشسه قيندئر آشماسي

آغزينگ آب حايات زمزم چئشمئسي آين آلباقي سووئنگ لايي گوزل سئن

هر كيم گؤيچلي بولسا اونگا پير ديئرلئر دردلي بولسانگ درماني بئر ديئرلئر

غاوونئنگ قاوسئني شاغال ايئر ديئرلئر ائقبالل بندأنينگ پايي گوزل سئن

آوازينگ چئن ماچئنا داغلار آشاسي سئني گو رئنلئرينگ آقلي چاشاسي

هندوستانينگ رئنگلي قئزيل چئشمئسي سووراني چيليم نينگ نايي گوزل سئن

ماختوم قولي حاقدان سئرئن گيزلئسه ديشيني قوشادئنگ يالان سوزله سه

آوالدا آخئردا يارئم گوزلئسه غاريب بيچأرانبنگ پايي گوزل سئن

 

سوزلئرينگ

كلخوز مئيدانيندا ايشه چئقانگدا قانات آچئب گوگه قالسئن سوزلئررينگ

مونگ گوزل ايچينده گولئب بافانگدا باقيشينگدان ائلخام آلسئن سوزلئرينگ

بير ناقلي شاياتدئر عالئمينگ يوزي اؤتگؤردئر ياراقدان شاهيرينگ سوزي

گوركينه دئنگ گئلمئز گوزئلليك كوشكي دريا دئك تولغوندي يورئگيمينگ إركي

قارشينگدا اوتورئب اوقاسام قوشغي قالبينگدا قاوقالار سالسئن سوزلئريم

سئن بيل بيرلئشدي عمريمينگ يولي سئندئن آيرا گيتمئز گونوم خئيالي

آسمانينگ سلطاني نورلي گون يالي يورئگيمي سلطان بولسئن سوزلئرينگ

 

گيدسئم گئلئر مئن

 

زهره جئنانيم دئر ماهيئم قيز جانيم آغلا ماهئم جانئم گيدسئم گئلئر مئن

نئچيك تئرك إدئين سئن مهريبانيم آغلا ماهئم جانئم گيدسئم گئلئر مئن

باشيما دؤشوپدئر آيرالئق گوني سانگا پئدا قئلدئم جان بيلئن تئني

راضي بول باباخان اولدئرسه مئني آغلا ماهئم جانئم گيدسئم گئلئر مئن

بيري طاووس بيري كولئنگ سوناسي ياقدي مئني ايكي قيزينگ نالاسي

اورسقاد بئرسئن ماهئم قيزينگ إنه سي آغلا ماهئم جانئم گيدسئم گئلئر مئن

طاهير ديئير سويدئم ايكي پريني تاتاردا زهرأني بغداتدا سئني

اوزونگ غامگين بولئب آغلادما مئني آغلا ماهئم جانئم گيدسئم گئلئر مئن

اوزونگ كوپپ آغلاييب،آغلدما مئني،خار إدمأ مئني

آغلا ماهئم جانئم گيدسئم گئلئر مئن

 

آقام باردئر

 

بي ماهال گئلدينگ يانيما هر بير باشدا اولؤم باردئر

بويادينگ قئرميز غانيما يالنگيز باشدا ظلم باردئز

مرد بولئب مئبداندا اولسئنگ قوچ يئگيدينگ غادريني بيلسئنگ

آجال يئتيب يالنگيز غالسانگ آغلاب گئلجئك اؤيأم باردئر

يئلدئز داغدا كاووب يتئنيم ياقان بريان چالئب توتانئم

دوغانلئق واعداسئن إدئن گوراوغلي بئگ آقام باردئر

گوزئللئر ايچره آيي بولار آت إسبابي شايي بولار

اوروشدا يوزي تايي بولار آي سولطان ديئين اؤيأم باردئر

آرماندا اولدئنگ بئزئرگئن دوغري گئلسئنگ گئچريين قان

بؤ گؤن بيزه آخئر زامان اورتا يولدا قازام باردئر

بئگلئر

 

مئي خانانينگ مئين ايچدئم ايچدئم قانا قانا بئگلئر

بؤدونيأگه گئلدئم گئچدئم گئچدئم يانا يانا بئگلئر

قري آقاچلر يانار سونئر اول آقاچدان حاصئل اونئر

دألي دووران كيمه دونئر إئورلئر زامانا بئگلئر

بؤ پئيدا، پئيدا بيلمئن عارضي حالئم آيئدا بيلمئن

اونگوم قئشدئر قايدا بيلمئن غالدئم تومسا،يازا بئگلئر

بير چئمئن باغلب گئتئردئم اول شاخانگا قول يئتئردئم

گولونگ مووسيميندا اوتيرئم غالدئم يانا يانا بئگلئر

 

گئتير

 

آقجا گئلين تئنده جانئم چئقمايان شول جاناني گئتير

مئصر ايلينده يوسف كئمين شول بئندي زئنداني گئتير

بيزينگ بيلئن واعدا قئلان راحات بئريب مأحنئت آلان

آيراليغي يادا سالان غارا باغري غاني گئتير

حاسسا حالئن سورايين بير نيچه گئوون برئين

اولينچأم يوزون گوره يين باردا غاريب جاني گئتير

شاصئنئم ديئر قارا باختئم ياندي كول بولدي پوور قاتئم

ياقين گئلدي اولئر واقتئم دئرديمه دئرماني گئتير

دئرمان ائيلئدي

 

اي يارانلار مئنگلي حانئم بيزدئن كي اويات ايلئيار

كأ دارانئب،كأ يوريشلأب بيزدئن كي اويات ايلئيار

عاشئق غولاق قوي قئن سوزه سياه زولوپ ياراشار يوزه

سؤزمه چئكيب قارا گوزه بيزدئن كي اويات ايلئيار

گئينئپدئر قزيل،ياشئلي بيلمئن نئدئر يار خيالي

گوز إدئب يموت،آخالي بيزدئن كي اويات ايلئيار

إقبال چاپماز يورئي ديسئم يوقدئر مالئم بئرئي ديسئم

آچ يوزينگي گورئي ديسئم ائوورلئب اوياد ائيلئيار

گئل گوريشئيلي مئنگلي حانئم استخوانئم شيرين جانئم

پئراغي ديئر سئوئر ياريم يتدئرمئز اويات ائيلئيار

 

نووگول

 

قوربان اولام زؤلئپلئرنينگ تارينا باشئم قوربان تأزه گئلين نووگول

آق يوزينگده جوره جوره خالينگا سئريم قوربان تأزه گئلين نووگول

بيلمئن نه سووداغا سالدئنگ باشينگي ياريمدان ديلأر مئن گئوون خوشيمني

اؤچيردئم قوليمدان شونقار قوشومني سريم قوربان تأزه گئلين نووگول

سانگا پئدا بولسئن بؤ شيرين جانيم يولينگدا صارپ إديب دونيا مالئم

صاياد جان دئر مئنينگ سويگئلي ياريم سريم قوربان تأزه گئلين نووگول

هئمره ديئير دألي ديوانا بولدئم باشئم قوربان تأزه گئلين نووگول

 

 

گئلين

 

سئنگ آدينگ إلخام بئريار سوز سايلايار ديل گئلين

ياش يورئگ مئثلي دئريا سئن سوناسي بول گئلين

باغدا آچيلان گول گئلين

آق آلتينلي پئلئنگ بار زئر اونديريان قولئنگ بار

عشقينگدا بلبلينگ بار سئن آچيلان گول گئلين

بيزه ناظار سال گئلين

زأحمئت غاينايان ايلده عشرئتده ياشايان ايلده

سئن ايشئنگدئن گورئلده آلير بؤگؤن ايل گئلين

قالبئمدا بيله يورأن دورمئش صاپپاسئن گورئن

آرئمدا قووات بئرئن مئنينگ ياريم شول گئلين

باغدا آچيلان گول گئلين

 

ناتوان

 

گئلدينگ قالام غاشلي قيز تايلادئلار يانيما

كيرپپئك لئرينگ تيغ اؤتير اؤتير مئنينگ جانيما

گئل ديديم كي جان تلاش ايكي ديدأم غانلي ياش

باغمادئنگلا باغري داش مئن غاريب ناتوانا

گئل ديديم كي روي گول سئن پأك گئلدينگ بنده قول

قهرينگ گئلسه صابير قئل سووسان بولسانگ غانيما

كمينه ديئير قول بولدئم يانا يانا كؤل بولدئم

بير گيجه داخئل بولدئم تأزه گولئستانيما

 

اونودما

 

سئنگ شوكرينگ ايكي ياختي جاهانا سئني دونيا گئتيرئني اونودما

يورئگيندئن يورئگ بئردي اول سانگا گئورئسينده گوتئرئني اونودما

بويينگا بوي ديلأب،يوزونگده گولالب باش ا.جونگدا ديك دوراندا حوديلاب

شو بارماني باقا سئن،سئن حوديلاب آق سؤت بئريب اوتيردي اونودما

سئن بويينگ چئنار يالي اوزين دئرئك باري بئر اوغريندا بولار جان تئرئك

غورساقدا ساقامان اوريان قا يورئگ آق دانگيني آتيردي اونودما

اونودما دوست اونودما،اونودما جان اونودما

خار گئتيرئر

 

بي دولئتي باغا سالما گول باغچانگا خار گئتيرئر

گوللئرينگدئن تيره بيلمئز شاخاسينا زور گئتيرئر

نامارد حايئر ايشيگين آچماز موخاننئس شئر ايشدئن قاچماز

مالي بولسا ايمئز ،ايچمئز نامارد عمريني حور گئچيرئر

نأكئسي خئذمئتكأر توتسانگ چيليم ديسئنگ مئنگ گئتيرئر

اولمه ها گوراوغلي اولمه اوليأنچانگ سوزينگدئن دأنمه

چامان مؤنئپ،چانگدا غالما دؤيب ياغينگا زور گئتيرئر

 

 

حاليچي گئلين

 

بير قيز گوردئم باخت ياغيار يوزيندئن آقلئم آليب حايرانإتدي شول گئلين

گئونوم قودرات آلدي قارا گوزيندئن ..................... .....حاليچي گئلين

قارا ساچئن بيرين اونگه دوكيبدئر گول دوشؤنه غوشا اوردئن داقيبدئر

بيلمئدئم شول گوزل نيچيك باقيبدئر آلئپدئر شول قيزينگ مونگ خئيال مئني

نئنئنگ سايرادماسئن شئيله حال مئني آلئپدئر شول قيزينگ مونگ خئيال مئني

ديديلئر اول آق آلتينينگ اوستادي ياشلئغينگ قووانجي،واطان زؤر يادي

بولئب بولمازمئقا اونونگ گوون شادي آلئپدئر شول قيزينگ مونگ خئيال مئني

نئنئنگ سايرادماسئن شئيله حال مئني آلئپدئر شول قيزينگ مونگ خئيال مئني

 

باش دوكئر

 

آقماق بيلئن سئرداش بولسانگ بير ساغات پئنهان سئرين ساقلا بيلمئز داش دوكئر

دوستلئق آچسانگ بير بي وپا يار بيلئن قايغي بيلئن داحانئنگدان ديش دوكئر

بئد آصيل گوتئرمئز بأش گون مئسليگي كليبزأ يووتدئرماز اژدار ماسليغي

بيلگين اوزاق گيتمئز آيي دوستليغي قاهاري گئلسه دئپه يوزه داش دوكئر

بئدوني تاناماز خار باقان ساروان جوماردي ايل تانار،عادئللي ديوان

آتي مئيدان تاننار ،هوممئتي ميهمان جومارد يئگيت سوپره يازيب آش دوكئر

ماختوم قولي آيئدار ،يئگيتلئر باشي مئيليسده كوپ بولار اونونگ سئرداشي

جنگ واقتئندا ،يئگيتلئرينگ باشداشي ايل اوستئنده ،نامئس بيلئن باش دوكئر

غال ايندي

 

إزئلده شوم بولدي مئنينگ قئسماتئم عقتئبار سيز يالان جاهان غال ايندي

مئنزئليم،مئسكئنيم،يووردئم،واطانئم استئرآباد ،مازندران غال ايندي

گئلئر ديئيب گيدئن يوليمي گوزلأن كئسيب ،كئسيب ،قارا باغرين دوزلان

كوشئكدئن آيريلان مايادئك بوزلان كأبأم إنئم،باغري پريان غال ايندي

بنده ليگده عئقتيبار يوق بيزلئرده چوخ آرمانئم غالدي قارا گوزلئرده

آغدارلئب ،مئس بولئب ،دألي دوزلئرده آت چاپدئغيم دألي مئيدان غال ايندي

سيدي ديئير موندا چئكدي توپراغئم يا رئب تاپئلمازمي مئنينگ سوراغئم

هئممه يرده سئن سينگ مئنينگ گئرئگيم گوز قووانجيم حاتيجا جان غال ايندي

كأبأم إنئم،باغري پريان غال ايندي آت چاپدئغيم دألي مئيدان غال ايندي

 

عاقئل پري

 

سانگا ديئر مئن آقئل پري مئن سئني ...... گئلدئم

روم شهريندئن،جان شهرينه يار آليب گيدمأنه گئلدئم

داغدان ايندئم يانا يانا آرزوم آيئدسام دأنه دأنه

عاشئق بولدئم ياد بيگأنه بير گورئب گيدمأنه گئلدئم

سئن بولسانگ آسمانينگ آيي مئن بولسام حوسنئنگ گدايي

غاشينگ اصفهانينگ يايي بير چئكيب دارتمانا گئلدئم

هئمراه ديئير مئن نأدئين سئريم كيمه آيئدايئن

يار گيدسئن،آلييب گيدئيئن باش آليب گيدمأنه گئلدئم

كتان كوينئك گئين ياريم بير گورئب غوچمانا گئلدئم

 

نأمه بولدي

 

صاداقانگ بولائين گول ناحال آپا شئرواندان شاماخا بارسانگ نأمه بولدي

سئندئن اوزگه بولماز هاواندار مئندئن بؤ غاريب حاليمدان سورسانگ نأمه بولدي

قئرق گون بولدي گيتدي شيروان شاماخا مئني قويدي ادا بولماز بير داغا

قارقا،ذاغلار قونمازبرون چاهار باغا باغباندان بير حابار بئرسئنگ نأمه بولدي

مئن تأك اوتيرين مئن،موندا سارغارئب سئن،تاپماسانگ بولماز ياريم آختارئب

مئنينگ اؤچين يوزمونگ يولا يالبارئب آياغينا باشينگ قويسانگ نأم بولدي

شاصئنئم ديئير اول واقتئم يتيشدي شؤ گون يار خيالي ياديما دؤشدي

يار بيلئن گئزئن كوچه لئر،گوزيمدئن اوچدي گئتيريب غاريبئم بئرشئنگ نأم بولدي

 

بارادئر

 

اوزين بويلي خوش صوراتلي بير گئلين آسسا يورأب ،سئلكئن باسئب بارادئر

ليلي كمين بير توبا اوردي گوزيمه گوزيمينگ شوعلئسي قاچئب بارادئر

ناظار سالئب بير گوزيمه ايلمئدينگ مئن نئيلأيئن يار قودراتي بيلمئدينگ

مئن سئندئن اوزگأني گوزه آلمادئم يورئگيم سوو بولئب،آقيب بارادئر

گوزئللئر ايچينده سئن حوري جئنان بي نوبات اولدؤردينگ سئن شيرين زابان

سئنينگ بيلئن دووران سؤرسئم بير زامان جاحيللئق سوداسي گئچيب بارادئر

باخشي آيئدار،باخشيلارا دينما يوق باغا گيريب آلما ناردان تيرما يوق

ايندي مانگا يار جئماليني گورمه يوق گوزل مئنينگ باغرئم كئسيب بارادئر

 

نه حالدا گوردئنگ

 

گوزينگه دونئين گول يوزلي حوجام سئن مئنينگ يارئم نه حالدا گوردئنگ

هر گونوم بير يئلدئر گونديزئم ،گيجأم سئن مئنينگ يارئم نه حالدا گوردئنگ

حالوات ائيلاب بيزينگ جايا باردئنگمي باغدا ببيتئن قئزيل آلما ،ناري تيردينگمي

بير گيجه صئنئمه ميهمان بولدئنگمي سئن مئنينگ يارئم نه حالدا گوردئنگ

چئقاردئم ايوانينا،كوشگينا بارسادئم انبارينا مؤشكينا

سئن يارادانينگ عشقينا سئن مئنينگ يارئم نه حالدا گوردئنگ

صئنئم قيز بيلمئدي إدئن ايشيني آقارتدي گوزيندئن قانلي ياشيني

ينه بارسانگ بااشلار قادئم ايشيني سئن مئنينگ يارئم نه حالدا گوردئنگ

 

حارايم دوندي

 

قولام شاهيم سانگا دادا گئلمئشئم ائشيتگين عارضيمي،حارايم دوندي

پئروانا دئك اورئب،اودا گئلمئشئم إگر راضي بولسانگ يانايم،دوندي

يارادان الله دان غايري پئناه يوق ديلده ذئكير سئندئن باشقا پئناه يوق

مئن بيلمئدئم مئنده ضئرره گوناه يوق حاتام بولسا گئچگين،گونأيئم دوندي

مئن آغلار مئن،زاغ غونئپدئر گولونگه گئل ،بير سوزله ،قوانايئين تيلينگه

بيئله جئبر إتمئگئن،مئسگين قولينگه گوتئرگئن پئردأنگ،گورأيئم دوندي

حيجران اودي بيلئن يورئگ داغلالي ايكي إليميز ياقامئزدا باغلالي

چولا يرده زارين قئليب آغلالي آخيري ايشدئر خدايئم ،دوندي

ذليلي ديئير ايندي طئلبه بولئب مئن چئقا بيلمأن ،عشق بأهرينده غالئب مئن

سئيديني آلئب،سئيله گئليب مئن بؤدئر مئنينگ دوستئم ،هئمرايئم دوندي

 

 

باشدا بئلليدئر

 

بولجاق يئگيت اوال ياشلئقدا اول آووال باشدا بئلليدئر

اولا،كيچأ اوزيني آلديران دئنگ بيلئن دوشدا بئلليدئر

بيرئوه يولداش بولسانگ غاتناشئب قارداش بولسانگ

ياغشي يامان ايش بولاندا چئن دوست گئنگئشده بئلليدئر

كوپ قوشون باشلان سئردارلار مئرت كيشيلئر گيدئر بارلار

نامارد قوري اويئده گؤرلأر باطئر سئوئشده بئلليدئر

الدئن ائراق چول اؤلكئده شير سايار ،اوزئن تيلكيده

سوخانگويلئر معرئكئده جومارتلار آشدا بئلليدئر

ذليلي ديئر سئرخوشلار يورغا مؤنئپ،يؤرئك قوشلار

ايه سئن ايسلأن درويشلار سأحئر گوز ياشدا بئلليدئر

 

آقام سئني

ياووز گؤن دؤشدي باشيما ياد إدئين آقام سئني

بير دوشمان گئلدي غاشيما ياد إدئين آقام سئني

ايندي دوشمان گولئر بولدي جانا اودلار سالار بولدي

قاضاب ايئلأب آلار بولدي ياد إدئين آقام سئني

غوتئلماق يوقدئر دئستيندئن يول تاپمادئم ير آستيندان

خاراي گورمئدئم دوستئمدان ياد إدئين آقام سئني

يئقيلدي ايوان تاختئم نه اوچين قارا بولدي باختئم

آي سلطان ديئر اولئر واقتئم ياد إدئين آقام سئني

 

 

نأزلي گئلين

 

اوزالدان سئني گورمئدئم آرمان سئندئن نأزلي گئلين

شاد بولئب ،اويناب گولمئدئم آرمان سئندئن نأزلي گئلين

حئمداندا بير قويي بار شكردئن شيرين سووي بار

هر گئلينينگ بير نأزي بار آرمان سئندئن نأزلي گئلين

شانگئردييان سازينگ بيلئن بلبل دئك آوازي بيلئن

مونگ دؤرليجه نأزينگ بيلئن آرمان سئندئن نأزلي گئلين

باخشي بير دئسسان باغلادي كئسيب جيگئرين داغلادي

پينهان كوچه ده آغلادي آرمان سئندئن نأزلي گئلين

گوزلينينگ

طاهيريم هذيل إتمه مئندئن هذيل ايئله زهره جان بيلئن

گولئب ،اويناشماق ياراشماز غارري كئمپئر،جووان بيلئن

هر كيم گوزلأر،اوز دئنگيني غوشئلماز دونيا جئگينه

غافلاتدا قالئب ،سونگونا اوتئر عمرينگ آرمان بيلئن

غاريلارينگ پئندين آلسانگ غاريپلارا رأحيم قئلسانگ

زهره قيزا عاشئق بولسانگ اوتئر عمرينگ دووران بيلئن

ياووز يولدئر عشقينگ يولي بولار سئن ديوانا ،دألي

تاقيقا تئني سورسانگ ولي نئنئنگ شاهي خوبان بيلئن

يوزلئري باغلارينگ گولي ساچلاري ساوسان سؤنبئلي

آوازي اورتأر بلبلي اؤرتأ سئني پينهان بيلئن

 

 

سالانئب گئچدي

 

اي آقالار يول اوتئنينگ دؤزؤنده مئنينگ سونا بويليم سالانئب گئچدي

آلما يانگاقلاردان،آبباق يوزيندئن ناغلي مرججئنلئري،داغئتديدا گيتدي

جئرئني بار ،آولاغي بار چولئنگ اوردئگي بار،غازلاري بار كولؤنينگ

آلا گوزلي آبباق يوزلي مارالئم كأته،كأته بأرسئن باقدي دا گيتدي

حوش بيزئليك ،خوب ياراشار دئستينه جلاد گوزي آلمانينگ قاصديندا

آق مارالئم،آق مايانينگ اوستينده بير كئنيز باشيني،چئكدي دا گيتدي

يردئن ،گوكدئن،گوتئرلئپدئر قاراريم آينا آلئب.سياه ساچئن دارانئم

ديئر كمينه ،آلا گوزلي مارالئم زارين بولئب ،گوز ياشئن دوكدي دا گيتدي

نه پيدا

 

حابار آلسانگ بير بلبلينگ ديليندئن بلبل يكه بولسا گولدئن نه پيدا

سوراماقئن يكه ليگينگ حاليني دئلالات ايسلئسئنگ ايلدئن نه پيدا

دوغان،قارداش،قوچ يئگيدينگ گئرئگي پئرزئنت بولار ،آدامزادينگ ديرئگي

كوپ گئرئكدئر عاراب آطينگ سوراغي غوريغي بولماسا يالدان نه پيدا

آلتمئشدا آوينگ الا بيلمئر سئن يئتميشده يرينگدئن غالا بيمئر سئن

سئگسئنده معرئكأ بارا بيلمئر سئن يگريم بأش ياشداقي بيلدئن نه پيدا

بير ياغشي آدام بيلئن ،بير يانگا گيتسئنگ يادئندان چئقارماز،ياقشيلئك إتسئنگ

آيئديجي بابا نياز،دونيه دئن اوتسئنگ قارا گوز گئليندئن،مالدان،نه پيدا

 

ياقشيدئر

 

آدام اوغلي بير گئلئن سونگ آد بيلئن،آبراي آلان،ياقشيدئر

قولتئغينينگ سايا سئندا بولانگدان بؤرگؤت پئنجه سينده غالان ياقشيدئر

خاطارينگ گوركي اينئر مايالار ايليمينگ قوواتي ،مئردانا،أرلئز

يالانچي،تانگرينينگ دوشماني ديئرلئر اما جاي يرينده ،يالان ياقشيدئر

ماختوم قولي ديئير سوزوم داغ آشماز نامارد آدام يولداشينا قاراشماز

هرگيز ياس حاناسئندا ،گولمئك ياراشماز طوويئنگ مئليسينده،گولئن ياقشيدئر

هئرگيز گئچمأنگ نامارد كوپريسيندئن قارق بولئب دريادا غالان ياقشيدئر

آپات

 

ياقشيني واصپ اتمئك شاهيرا قادات دينگه عاداتئنگ دأل،كمانلاردان دئر

گئلينلئرينگ ايچينده ،گوردئم بير آپات يوق آپاتئم،اونگا قوربانلاردان دئر

مانگلايي،باهاردان ياسالان يالي يانگاغي سأحئردئن ياسالان يالي

قاباغي ،مأحئردئن ياسالان يالي دوداقلاري ،شكر داميانلاردان دئر

إللئرينگ بارماغي،ميثلي بير سئچئك دؤشلاري مئيدانلي ياز.گوزلئر قوچاق

بيلي ياريم قوجاق،ساچي بير قوجاق گوزلئري بار دؤپسئز،اوممانلاردان دئر

گوزلئرينگ آقي،دونيانگ گونديزي گوزلئرينگ قاراسي گيجأنگ طأميزي

مئگئرئم شول آلا گوزلئرنينگ اوزي گيجأني ،گونديزي،ياسانلاردان دئر

يوز گئلنينگ ايچيندئن،سايلانئب بويي بير اوزي بئزأب دور گيدئن بير طوويي

ادئبينگ،اكرامينگ،آقئلنينگ اويي شاهير اونگا آقلي حايرانلاردان دئر

سايلاب سئچيب عاجابلارينگ ،عاجابينگ حايسي يئگيده باغئش اتديكأ قوجاقئن

شول قوجاقدا كأن توتان قوچ اوغول دونيأده اينگ باختلي انسانلاردان دئر

غاريب

 

يالبارارئن مئن باي آقا ديئيب گويا آق مومدان بئتئر

بايلارينگ باسغانجاقي بولدئم قئسئم قومدان بئتئر

بئر حاقئم ديئيب قئسساسام چيشئر اوتير خومدان بئتئر

اوغري شوم،اوررامسي شوم بئلكي اول شومدان بئتئر

بير خدايئنگ اورغاني اول هيچ يرده سانسئزدئر غاريب

يئل باشيندا غاللا،سوراب ايشي قاپي قاقماق بولار

ير چيليم،يان يولداشي يانيندا بير چاقماق بولار

تيز چئكئر ،غوصصا بيلئن اوز غورساقئن ياقماق بيلئن

گئپلئسه بولمان گئپي هم اوزي بير آقماق بولار

ايل گوچئر،قالار يوورتده ديري چؤرأندئر غاريب

بايلار بأحبيدين آرار پوقارا،حوببول واطان

قارق بولار ديئيرلئر شونگا كيم ايكي گأميني توتار

گوزه گورينئن قيزي بولار حانتامادئر هر يئتئن

هم غاريپلئقدان كمينه انگ ايچلئري اوتدان توتان

ايل گوچئر،قالار يوورتده ديري چؤرأندئر غاريب

آوازي گئلدي

 

بيلمئن اويالئقدا،بيلمئن هوشيمدا پئرئنگده ،قير آطينگ آوازي گئلدي

بيلمئن نه سوودالار باردئر باشيمدا قيغئريب قير آطينگ آوازي گئلدي

پئرئنگ داغي،التي آيلئق يول بولار آراسئندا ،اومقور گيدئن چول بولارژ

مئنينگ هر بير گونوم ،آيئم ،يئل بولار قيغئريب قير آطينگ آوازي گئلدي

سوينچي حور گيتدي شاهنينگ ايلينه قير آطئم دؤشئندئر،غانيم غولينا

اوچرادئم ،بيلند داغينگ بيلينه قيغئريب قير آطينگ آوازي گئلدي

گوراوغلي بئگ ،قير آطينيگي ياد ايئله قير آطسئز داغلارا ،بارماقئن سئيله

اوزالدا قئسماتئم يازيلدي شئيله ينغلايب قير آطينگ آوازي گئلدي

آرزو ايئلأر

گئوون قوشئم غانات باغلاب اوچسام ديئيب آرزو ايئلأر

طئلا كأسه قويئب شراب ايچسئم ديئيب آرزو ايئلأر

مئن مونئسام مجنون داغينا گيرسئم إرئمينگ باغينا

نأزلي يارينگ قوجاقئنا دؤشسام ديئيب آرزو ائيلأر

بلبل گئووني حوش گولئندئن جومارد گئووني حوش ايليندئن

نأزلي يارينگ اول بيليندئن قوچسام ديئيب آرزو ائيلأر

مئن مونئسام مجنون داغينا گيرسئم إرئمينگ باغينا

نأزلي يارينگ قوجاقئنا دؤشسام ديئيب آرزو ائيلأر

غالار قيزلار گئوون باغلاب مئدام آغلار يورئگ داغلاب

دألي گئوونئم غانات باغلاب اوچسام ديئيب آرزو ائيلأر

مئن مونئسام مجنون داغينا گيرسئم إرئمينگ باغينا

نأزلي يارينگ قوجاقئنا دؤشسام ديئيب آرزو ائيلأر

دئلبر

 

سئريم سانگا صاداقا،سالانغين بأري دئلبر

گئوسونگ كوخي-بولغارنينگ گومانيم غاري دئلبر

ديدارينگا موشتاق مئن،دئرديما دأري دئلبر

تأزه يئلينگ نوروزي،پاصلي-اهارينگ دئلبر

تأزه آچيلغان نوگول سئن،مئن خئريداري بلبل

كوينگده كوشكي ايوان سالسام،دانيشار مو سئن؟

صد مونگ كنيزه سلطان قئلسام،دانيشار مو سئن؟

غاريب كمين غاچغاغئن بولسام،دانيشار مو سئن؟

يئدي يئلدان ائورلئب گئلسئم،دانيشار مو سئن؟

آقجا بيلئن صئنئمينگ مئثالي بيري،دئلبر

آيئدار مئن حانا بير گون،بؤ ديلئگيمي بيتيرسه

ديئينچأم دينگلأب سوزوم،قولاق بئريب اوتيرسا

مأغشوغئمني بئيوبار،بيرو بازار گئتيرسه

شول محفل غوريلان يره مولام بيزي گئتيرسه

بولسا پولوم مونگ خاروار،غويمان بيري ميري،دئلبر

پأكيزه ير ،پر ياسسئق سالينغان جاي،سئنده دئر

پريزادا مئنگزئش سئن،پريشان موي سئنده دئر

رويونگ شئيله روشئنلي،إلبئتده،آي سئنده دئر

جلاد دئي جانئم آلغان اوق بيلئن ياي سئنده دئر

غاضاب بيلئن گئزدينگ كئماني تيري دئلبر

عاشئقلارينگ عاداتي اويون بيلئن بازي دئر

اويكه-كينه اتسه لئر،كرشمه يو نأزي

 

بير بيرينينگ ايزيندا اولئب گيتسه راضيدئر

سئسي گئلسه غولاغيما بلبلينگ آوازيدئر

يوز ائوؤرمئز،يوز كيشي چالسا دوتاري،دئلبر

آلامئلا آدامني آلغا ساليب آتسالار،

معرئكه إرا مئيداندا بئللي بدنام اتسه لئر

برهنئين-تئن قيليب،اويان-بويان اتسه لئر

مأحتأجيني بئيوبار ،مانصور كمين آسسالار

عارضئم بؤدئر ‌: آلغاي سئن،مئن گناهكأري ،دئلبر

آقجا ياريم

 

چولده گئزئن آق جئرئنلئر، آلدئنگ مئنينگ صابريمي

دا‎غلار داشلار چئكأ بيلمئز، مئنينگ چئكئن جئبريمي،دئرديمي

ئيقيليب مئن غالدئرغئن آغلايب مئن ديندئرغئن

اوز الينگ بيلئن اولدئرگين اؤشؤرگين مازاريمي

اوتئن آغشام دؤشؤمده گوردئم آقجا ياريمي

عاشئق غادئريني نأ بيلسئن عشق باشينا دوشمئيان

عشق غادريني نأبيلسئن اوز باشيندان گئچمئيأن

يورئگيمده آرمان غالان سودي قيزا دوشمايان

اوتئن آغشام دؤشؤمده گوردئم آقجا ياريمي

كمينه ديئر ياريمينگ سيم و بيلئن زر بولسئن

كؤمؤش كئنيز داشيندا ياني يولكي نر بولسئن

سئن شمس تأزه مايلئم هم شمس قمر بولسئن

سئن شمس تأزه مايلئم گوزينگ توتسئن هنأرين

 

گئلئر ساللانا

 

گوردئم ايكي پري گئلئر گئلئر ساللانا ساللانا

عاشئقنينگ گئونون آلمانا گئلئر ساللانا ساللانا

اون دوردي گيجأنگ آيي كمين توما قولي خوماي كمين

الده غاشلارينگ ياي كمين گئلئر ساللانا ساللانا

ايكي پري هئمدئم بولار بيري بيريندئن نوسغا آلار

قيان باقئب اودون سالار گئلئر ساللانا ساللانا

بيري گول دئر بيري غونچا هيچ بيري يوقدئر صئنئمچه

توماشا ائيلأپدئر بارچا عاجاب ساللانا ساللانا

غاريب دئر قولئنگ آدينا يار يتيشسئن پريادينا

دؤزمئن آيرالئق اودئنا گئلئر ساللانا ساللانا

آي دوغئن چاغي

 

قاراشيان يولينگا چاروا گوزئلي گئل آغشام كانالا،آي دوغان چاغي

كانالينگ بوينيندا مئستان گئزئيلي گئل آغشام كانالا،آي دوغان چاغي

آق يوزينگ گولئنده ،آي دئك نور ساچار سئلگين شمال بيزي آلقئشلاب گئچئر

سويگي خروج ائيلأب عشق باشدان آشار باسسام قوشا نار،آي دوغان چاغي

آيئدينگ گيجه عاشق،يارين كؤيسه لئر ائنانمان كاووليار سويگي ديسه لئر

يورئگ مهري اوستئندئن،قئزقئن پوسالار قووات بئرسئن يارا، آي دوغان چاغي

كانال گئلدي عاشق يورئگلئر جوشسئن بؤ شادلئغيميز سويگيميزا اولالشسئن

صوراتئميز تزه كانالا دوشسئن گئل آغشام كانالا،آي دوغان چاغي

سوممارينگ ناري

دوستلار جانا لذت بير گوزئل سوممارينگ ناري

گورمئديكلئر گورسئم ديئر گورئنلئر حاريداري

گوزئل سوممارينگ ناري يادا سالار گول ياري

چشمه لئردئن سوو ايچئر باهار غونچاسئن آچار

گول ايسين هر يان ساچار يادا سالار گول ياري

يادا سالار گول ياري،گوزئل سوممارينگ ناري

باغلاري حاطار حاطار يوقارسي داينا يتئر

يئل با يئلدان بول بيتئر آل يانگاقلي اناري

آل يانگاقلي اناري،يادا سالار گول ياري

صاپالي آيينگ دئرئسي ايميشينگ باي تئرئسي

ميوهالارنينگ سئرئسي گوزئل سوممارينگ ناري

گوزئل سوممارينگ ناري يادا سالار گول ياري

گؤيز گئلئر ،ياغمئر ياغار قيز گئلينلئر نار يئغار

گوزئللئر باش ائگئر بلند باشلي چئنارلي

بلند باشلي چئنارلييادا ،سالار گول ياري

گوزلئدئم سئني

 

گونوش نورئن ساچاندا باهار گوللئر آچاندا

سايراب قوشلار اوچاندا گوليم گوزلئدئم سئني

باقدئم بئلئند داغلارا تئر چئمئنلي باغلارا

گئل لألأم قارا مانگا ديئيب ايزلادئم سئني

يودالاردان يوللاردان اوزاق اوزاق ايللئردئن

گولألئگي قوللاردان گولئم گوزلئدئم سئني

يورئگ آغلار گون گوندئن يارئم گيزلئنمه مئندئن

قارا گوزلئر ايچينده سايلاب گوزلئدئم سئني

قيزلار

 

اون سئكگيزي دولئب يتسه كمالا نأزلي نأزلي باقار هر يانا قيزلار

آل يانگاقلار ،آل باهار مئثالي هر باقئشدا قويار حايرانا قيز

شئرمايا بارماقلار دؤرلئر دوكئرلئر ذهين قويوب عاجاب كئشده چئكئرلئر

مئن ديئين يئگيتلئر دزا چوكئرلئر يئقئل سانگيز قايئل پئرمانا قيزلار

شاهير شئغئر يازار ياغشي دان ياغشي سيزي واصپ إتمئسه لال بولار باخشي

جاهان حالي بولسا ،اوچمئجئك ناغشي آووادان خوش صورات نورانا قيزلار

گئوونينگيز بار ،گئوونلئردئن ساپالي عمرينگئز بار عمرلئردئن شاپالي

آرزوم عاشئغئنا دؤشسئن وپالي بولسئن باشئنگيزدا پئروانا قيزلار

 

داغلار

 

گوچه گوچ ايئلئدي گئوون كئروئني يور عوئضيم دولانالي داغلارا

قادير مولام قايدئب بئردي قاشئما يور عوئضيم دولانالي داغلارا

قارريدي قارريدي گئوون قارريدي قوجا داغدا غار قالمايان إريدي

چاندي بيله آغئر كئروئن يوريدي سؤر عوئضيم دولانالي داغلارا

قوجا داغينگ سينا سئندا غاري بار جولگه سينده انگوري بار ،ناري بار

إگرئم إگرئم باسقانج باسقانج يولي بار باس عوئضيم دولانالي داغلارا

قارقا بولاق دال بئدولئر توتولدي ممين عوئضيم دولانالي داغلارا

تأ مئن گئلينچأم

 

بير گوزئل آلار مئن ،سئن عوئض حانا طويي،شاين توتونگ تأ مئن گئلينچأم

بير حابار ايبئرينگ آقا سولطانا دوورسئن قوللئقوندا تأ مئن گئلينچأم

بير حابار ايبئرينگ حالابا شاما بير طوي توتونگ عالئم غالسئن حايرانا

گونده قئرق غوزيني چئكينگ بير يانا ايسئن تركمئن ايليم تأ مئن گئلينچأم

بيزه دوشمان بولان ريئحان عارابدئر مئدئت بولماسا مئردينگ ايشي حارابدئر

چيشده كباب ،پيالادا شراب دئر قويبان مئس بولانگ تأ مئن گئلينچأم

گوراوغلي بئگ سئغينئپدئر قادير الله قا قير آت مؤنئب ،غوبار إتسين هر يانا

گونده قئرق غوزيني چئكينگ بير يانا ايسئن تركمئن ايليم تأ مئن گئلينچأم

 

 

حاجي قولاق

عارضيمي اشيتگين مهريبان انئم عزيز باشئم مئني ياردان گيزلئمه

اول يار اوچين هيجرام چئكدئم كأن انئم مئن گيدئين ،گيدئن ايزيم ايزلاما

بلبل اوچدي ،گول شخاسي بوش بولدي يار يوليندا يورئگ غايناب جوش اولدي

ياشلئقئمدا مهرينگ مهريمه دوش بولدي موندان بئتئر كئسيب باغريم دوزلاما

گويبئر انئم ،ياريم ايزلاب بارايئن دؤيا دؤيا گول پوزيني گورئين

آتام ديسه اوزئم جوغاب بئرئين باكما سوزوم ،انئم مانگا تيزلئمه

ليلي پئرياد ادئب باغري إزيلئر قارا گوزي قالام غاشلي سؤزؤلئر

اوت توتاشئب كونگئل مئلئكي بوزيلار هئجران اوقي انئم مانگا تيزلئمه

موندان بئتركئسيب باغريم دوزلاما

بولماسا

 

كئمئلئر قئمماتي گورنيگي بولماز بئدووينگ قوريقي يالي بولماسا

هيچ سانا قوشئلماز،بير گوزه ايلمئز هر يئگيدينگ قولدا مالي بولماسا

مئرت يئگيتلئر كوپ حور ادئر باشيني ميهمان گئلسه غايرا ياشار ياشيني

اده بيلمئز گئوون حالان ايشيني غوريلغا حارجيسي پولي بولماسا

پيس آداملار كيشي گئونون كئمئزلئر تانالماسانگ گئليب آطينگ توتمازلار

دوستلئق اوچين سانگا خئذمات اتمئرلئر آطينگ شايلي ،دونئنگ قئزئل بولماسا

بؤ ذليلي بيلئنيني ديئب اوتير آقلي بولان سوزونگ آصلئنا يتئر

آنگلانلار بؤ سوزه غولاغئن توتار بير آنگلاماز طئلبه دألي بولماسا

 

يوق مئنينگ

بير قارش اوغلاندئم باقدئنگ بئجئردينگ سئندئن باشقا هاوانداريم يوق مئنينگ

انئمينگ اورنيندا قول سويدئن بئردينگ قولوم توتان دوست ياريم يوق مئنينگ

صئنم نينگ دئردينه تاپيلماز دئرمان يار يار ديئب گئزئردئم چوخ آرمان

اولئنيني بيان اتدي اول كئروئن ديريليگينه اغتيباريم يوق مئنينگ

ياريمينگ مازارين قوچوب ياتايئن يار يار ديئب بؤ دونيأدئن اوتئين

عمري زايا يئلدئز كمين باتايئن بؤ يرلئرده هيچ دورارئم يوق مئنينگ

شاه صئنئم ديئر ،مئني قويدئنگ هيجرانا ايندي يول باشلاقئن حالاب شيروانا

اولسه غاريب رأحمي گئلمئز بؤجانا سئندئن باشقا هاوانداريم يوق مئنينگ

صابا بيلئن

 

طوطي تئكئلليم بير پري سوزلأر شكر زارري بيلئن

گئوون قوشوم بند ايئلئمئش زولپونگ بير تاري بيلئن

حاليمي ايئلئدينگ زابون قارا ساچئن سالما دؤگون

اولدئرسئنگ راضي بؤگون قوينينگداقي نارينگ بيلئن

باه باه عاجايئب سيمووتئن سئن سينگ مئني مئجنون ادئن

آق لئقدا بأحث ايئلير بئدئن قئرق چيلأنينگ غاري بيلئن

كأ، ناحال دئك چئرماشئب كأ اوپوشئب،كأ قوچوشئب

ملانئپئس ديئر ياناشئب اوتئرسادئم ياريم بيلئن

 

 

آقجا گول

طوطي قوشا مئنگزأر يوزلئرينگ سئنينگ جان آلقئچ دئر جلاد گوزلئرينگ سئنينگ

اوتي شينگ گئلدي باهار يازلارينگ باغدا بلبل پئغان ادئر آقجا گول

يدي عاشق گئچدي ياختي جاهاندان اغبالينگ بيلئنتدئر حاندان سولطاندان

سئن سيز ئبلئند آرزو ادئر آقجا گول

اول يدي عاشئقئنگ بيري سئن سئن آجاب شاهي خوبان نأزيك بيل سئن

سئني گورئنلئرينگ گوزلئري غان سئن گورمئديكلئر گورسئم ديئير آقجا گول

بلبل گؤلئيدي،يئلدا قاوشدي ماغروپدان ماشروغا تاريپينگ دوشدي

زهره ديئيب طاهير كوپ يانئب بليشدي ماهئم قيزا مئنگزأر يوزونگ آقجا گول

 

قوربان بولايئين

 

سووديگيم قايدان گئلئر سئن يولينگا قوربان بولايئن

هايسي قوم خيشدان بولار سئن ايلينگه قوربان بولايئن

پورئنجئنگينگي يردئن سؤرأر سئن سئن كيمدئن يوزونگ پؤرئر سئن

سووديگيم نأمه دوورار سئن حالينگا قوربان بولايئن

قارا گوزدئن آقار ياشي إريدئر داغ بيلئن داشي

نئجئب اوغلانينگ سئر داشي آدئنگا قوربان بولايئن

نالا حا سووديگيم نالا گئلئر پئيمانامئز يولدا

مئن ايشيگده كمين غوريب بيلينگه قوربان بولايئن

دولدئرها سووديگيم دولدئر مئگئر پئيمانامئز شولدئر

قول نئجئبي اوزونگ اولدئر الينگه قوربان بولايئن

دوشدي ناظارئم

 

واحئد سانگا عارضي حالئم سوزلأيئين بير سونقي سوناما دوشدي ناظارئم

غامزا بيلئن،شيوه بيلئن،بئسلئنيب گور گؤجؤم كوپ بولدي آخ ببيلئن زارئم

ايندي مئن يار اوچين جانئم بئرمئسئم يارئم بيلئن بأش گون دئوران سؤرمئسئم

كأواقت كأواقت يوزون گورمئسئم غالماز يورئگيمده ضئرره قاراريم

ايندي مئن گيدئرمئن ،يارينگ ايزيندان هيچ دويمادئم يارينگ شيرين سوزيندئن

آسيلئب بوينيندان،اوپسئم يوزيندئن غالماز يورئگيمده ضئرره قاراريم

آتاسينينگ آدي ،آدام هئنايي يارئم مانگا يئلغئنجئراب باقدي ناحاني

يارئنگ ايسين سورسام،بير گول جئمالي سيپئل مئلئك آيئدار ياريم بؤ حالي

مالنينا دئگمئز

 

بايلار باردئر غاريبلارا رأحم ادئر باردئر بايلار دونيا مالينا دئگمئز

گوزئل باردئر دونيا مالين ايدئرسئنگ باردئر گوزئل ايئين نانينا دئگمئز

دونياده باخيلينگ يوزوني گورمه آشينگ،نانينگ،سووئنگ آلسب بئرمه

قول ديئيب يئگيدينگ اصلي سوراما حوجاسي بار بئلكي قولينا دئگمئز

دئولئتلي أر گئرئك ،سووئشده سرحوش ياد بيلئن باريشسانگ بولار سئن قارداش

ياغشي عايال،ياغشي اوغول،قيز سئرداش بؤ دئولئت هر كيمينگ قولونا دئگمئز

ماختوم قولي بؤ دونيانگ عشرئتي ايمئك،ايچمئك،مينمئك،قوچماق صحبئتي

بير نيجئلئر مئدام قئلار تاقاتي نيجه لئرنينگ سجده آلنينا دئگمئز

 

يار دئردينگدئن

 

اي يارانلار حالايقلار شئكيب بولدئم يار دئرديندئن

عشق ائدينا يانا يانا يانا بولدئم يار دئردينگدئن

گيجه لئر مئنده طاقات يوق گونديزلئر مئنده طاقات يوق

موندان آرتئق موشاققات يوق نأزلي يار سئنينگ دئردينگدئن

يانار بولدئم يار دئردينگدئن

قايدا واطان توتار بولدئم قارا غانلار يوويدار بولدئم

بيمار بولئب ياتار بولدئم نأزلي يار سئنينگ دئردينگدئن

آدئم پري حؤيرلووقغادئر بؤ دونياده بير باخت دئر

چئكديگيم جئبري جئپا دئر نأزلي يار سئنينگ دئردينگدئن

يانار بولدئم يار دئردينگدئن نأزلي يار سئنينگ دئردينگدئن

دلالت ياخشي

 

آصلا آدامزادا آجي سوز اورما پاخيرا مئسكينه دلالات ياخشي

باخيلا اوغراما يوزون گورمأگه مهم بيتيرمأگه كاناقات ياخشي

يتيمي گورئنگده گولئر يوز بئرگين قولدان گئلسه اونگا تاغام دوز بئرگين

غامگيني گورئنگده اونگا ياخشي سوز بئرگين إنتأني قوللار حمايات ياخشي

غاريبلئق بلادئر آدام اولدئرمئز اولدئرمئسه ديريليگده گولدئرمئز

ايت هم آرريقليقيني قوردا بيلديرمئز البئتده دوشمانا سياسات ياخشي

ماختوم قولي شكر بيزه ديل بئردي شئجئرلئر يتيشيب صئنئم گول بئردي

گوراوغلي ريحانانينگ يالباردي آمان دئر ديئينه ديانات ياخشي

 

 

گوزلأر

 

بئدو آت گيرسه مئيدانا بئلئند داغينگ باشين گوزلأر

قوچ يئگيت گيرسه مئيدانا دوردئن يئقيب بأشين گوزلأر

ياراسي باردئر باشينينگ غاني باردئر قليچ لارنينگ

قوچ يئگيتلئر يولداشينينگ مئيداندا گأووشين گوزلأر

مئيداندا سوزلأر آقماق چاقماق چئكئر توپئن چاقلار

يوزي قارا موخانئسلئر قاچسام ديئيب ايزين گوزلأر

گوراوغلي بئگ يارا باقار موخاننئسلئر جئبرين چئكئر

قوچ يئگيت دوغماسئن يكه

آل صئنئم

مانگا بئيله يوزمونگ تهمئت قلينچانگ قئلار بولسانگ بئللي تهمئت،قئل صئنئم

گونده يوزمونگ سوز ديئيب جانئم آلينچانگ آلار بولسانگ بئللي جانئم ،آل صئنئم

گونده سئن گيدئر سينگ،يوز مونگ گوومانا مئني قورماق اوچين ائيلأب، باهانا

ايندي مئن گيدئر بولدئم حالاب شيروانا قالار بولسانگ مئنينگ بيلئن، قال صئنئم

عاشئق غاريب ،عارضئن آيئدار اول نأزلي يارا گئونوم گئچدي، گونبه گوندئن يالبارئب

يوسئپ كمين اوزوم سالدئم بازارا خاريدار سئن مئني،ساتين آل صئنئنم

آلار بولسانگ بئللي جانئم ،آل صئنئم بولار بولسانگ،مئنينگ بيلئن بول صئنئم

 

 

 

 

مئلايئم جان ،گولايئم جان

 

گول آيئم جان چاندي بيلينگ چهار پاصئل باغلاري باردئر

سياحاتلي اوستي غارلي هايئباتلي داغلاري باردئر

بير بيرينه بئرك اولاشار يولبارس،شيري،قاپلانگ باردئر

چاندي بيلدئر مئردينگ جايي يئگيتلئري بار ساپالي

گوراوغلي بئگ پاديشاهسي قايئم غالالاري باردئر

پريزاتلار گئزئر هريان گوياكي سيل بيلئن اوممان

يئگيتلئري دئرده دئرمان سئن كمين يارلاري باردئر

بئدوولئري اويناب دورار چاپيلسا بايراغئن آلار

قوش سالسالار آوئن آلار آولاقلي چوللئري باردئر

أر حسن ديئر ياغشي جايدئر آلغئندا طئلا سارايدئر

آقا يونئس سانگا تاي دئر عاجاب مئنزئل يووردي باردئر

اوتورسانگيز مئيليس قوراب آغشام گولزارلاري باردئر

حالينگ بالام

 

يورئگ اركيم باغري باغئم نيچئك سئنينگ حالينگ بالام

گوز نوري چئشمي خومارئم نيچئك سئنينگ حالينگ بالام

بيليمده، آلتين كئمئريم دئپأمده، تأچ سئريم

ياتدان چئقماز بوروم بوروم دئپأنگده كأكيليك بالام

سيدي ديئر تور حاريدارئم ياقدي مئني ديلينگ بالام

سوزلئرينگ شكر،حاريدارئم ياقدي مئني ديلينگ بالام

ياقدي مئني ديلينگ بالام دئپأنگده كأكيليك بالام

 

 

جئنان گوريندي

بيرگون سأحئر چاغي چئقدئم سئيرانا صأحرادا بير ماهي تابان گوريندي

ماووي گأميسئن سؤرؤب باريار سئيرانا گوزي قارا،قاشي كئمان گوريندي

دانگ شئمالي قارا زولپئن سيلاب اؤيمئسئن اوينايار،غولپاغئن داراب

آق آلتئن لار سالام ديئار يالدئراب آي جئمالئم مانگا جووان گوروندي

نأز بيلئن باقاندا جئرئن مئثالي يادئمدان چئقمايار اونونگ جئمالي

مئني حايران اتدي عشقينگ خيئالي عاشئق يورئگيمده پئغان گورؤندي

دانگ شئمالي قارا زولپئن سيلاب اؤيمئسئن اوينايار،غولپاغئن داراب

آق آلتئن لار سالام ديئار يالدئراب آي جئمالئم مانگا جووان گوروندي

اوچ گوزئل

 

اوچ گوزئلدئن سوو ديلئدئم گولوشدي

بيرينيگ گولكيسي يورئگيمه دوشدي

بيريسي سوو بئريب بئيلأمه گئچدي

گئلينلئر سئيلينگيز موبأرئك بولسئن

بيريسينينگ گيديجئگي دارايي

ينه بيري بار اينچه بويلي سوورايي

مئنينگ تأزه دوغان آي يالي

گئلينلئر سئيلينگيز موبأرئك بولسئن

عاشئق آرمان چئكئر آيريلسا ياردان

قووشلار تأليم آلار يوريشيني غازدان

مئنأ سئني قاوي گوريأن گئليندئن قيزدان

گئلينلئر سئيلينگيز موبأرئك بولسئن

 

 

داشلاشما

 

سئن سينگ مئنينگ مئدارئم، بايلئقئم بارئم انچه آيلار سئندئن حابارئم يوق يارئم

اشيتگين نالامي قاشدي قارارئم آرا داش بولسا ،اوزونگ داشلاشما

سئوئر يارئم سويگي بيلئن داشلاشما داشلاشما گئليأر،خوشلاشما گئليأر

گول غونچالار دوشأيئين مئن سئنينگ گئلجئك يولينگا

دويان يوقدئر سئوئر ياردان سويگيدئن قوتار مئني بؤ حاصراتلي قايغيدان

آرامئزدا ،سويگي اودي سونمئسئن آرا داش بولسا ،اوزونگ داشلاشما

سئوئر يارئم سويگي بيلئن داشلاشما داشلاشما گئليأر،خوشلاشما گئليأر

گول غونچالار دوشأيئين مئن سئنينگ گئلجئك يولينگا

آنگساد دألدئر ياپماق يورئگ تاريني عاشئق گوزلأر ،اوز سويگيلي آيني

آرمان چئكأيمالي.ارته نأزلي يار آرا داش بولسا ،اوزونگ داشلاشما

سئوئر يارئم سويگي بيلئن داشلاشما داشلاشما گئليأر،خوشلاشما گئليأر

گول غونچالار دوشأيئين مئن سئنينگ گئلجئك يولينگا

عاشئق بولدئم يانگاق دأكي شول قاراجا خالينگا

لألأم

 

آچدئم سانگا يورئگيمي چئمئن بئردئم گولدئن لألأم

اويلانماني قاچدينگ گيتدينگ توتدئرمان آق قولدان لألأم

شوندان بأري آيلار گئچدي ايئأم آرا يئلار دوشدي

عاشئق گوزوم كأن قاراشدي گئچمئدينگ هيچ يولدان لألأم

سئن سيز غامگين گئچيأر واقتئم باشئن انگيأر ،گول دارختئم

ايرده گيچده مئنينگ باختئم آچيلارمي گولدئن لألأم

 

 

يئلديزلارينگ آستيندا

 

نأزليم سانگا قاراشيان يئلديزلارينگ آستيندا

مارال حوسنونگ يادينگدان مأحريم دويماز آدينگدان

كويئيان،حيجران اودينگدان يئلديزلارينگ آستيندا

شيريندئن، شيرين داهانينگ ايلده تاپئلماز سئنگ باهانگ

اوقا گيدئر گينگ جاهان يئلديزلارينگ آستيندا

يول بويندا دينگه مئن غولاق قويئب دينگه مئن

غاراشيان سانگا مئن يئلديزلارينگ آستيندا

سويگؤليم سئوئر ياريم بولماز بأوولونگ باغئنگ

سئن سيز يتمئز قاراريم يئلديزلارينگ آستيندا

واعدا واقتي بولينچا آي،آسمانا قالينچا

قاراشيان ،گئلينچأنگ يئلديزلارينگ آستيندا

لألئك قيز

 

يورئگيمي اوتلاب غالدئنگ بير باقيشدا جانئم آلدئنگ

تؤكئنيكسيز قايغا سالدئنگ اوبامئزينگ لألئك قيزي

بير باقيشدا جانئم آلدئنگ اوبامئزينگ لألئك قيزي

كوپ خيالار باردئر سئرده سئنينگ بيلئن بؤ يرلئرده

آرمان مئني سالدئنگ دئرده اوبامئزينگ لألئك قيزي

ييالنگيز قويدئنگ يامان يرده اوبامئزينگ لألئك قيزي

هؤنأر اويتمه ،يورئگ ياقما قاحار بيلئن قيا باقما

مانگا نامارد آدئن داقما اوبامئزينگ لألئك قيزي

موندان بئتئر مئني ياقما اوبامئزينگ لألئك قيزي

مئنگ سويگيمه ،داش هم إرأر مئنگ سويگيمه،داغ هم إرأر

 

قونگشي قيز

 

باقدئم گوردئم ال بئردئم سئن يئلغئردينگ آلمادينگ

بيرجه دئسته گول بئردئم مونگ يالباردئم آلمادئن

دئسته دئسته آي گئچدي بيرجه ناظار سالمادينگ

سئن نئنگسي دألي قيز آي پارچاسي يالي قيز

عاشئق قالبئم،آدئنگدان آيئدئملاردان دولي قيز

سئنينگ دونگ يورئگينگ دؤيمازمي بؤ حالي قيز

لاچئن دئك اوچار ياشلئق سئووديگين قوچار ياشلئق

قاچما گوزئل ،قاچما قيز بيزدئن هم گئچئر ياشلئق

سئن نئنگسي دألي قيز آي پارچاسي يالي قيز

عاشئق قالبئم،آدئنگدان آيئدئملاردان دولي قيز

سئنينگ دونگ يورئگينگ دؤيمازمي بؤ حالي قيز

قوربان عزيز آدا مئن ياندئم يامان اودا مئن

بير ناظار سال آلا گوز طئلبه بوليان يادا مئن

سئن نئنگسي دألي قيز آي پارچاسي يالي قيز

عاشئق قالبئم،آدئنگدان آيئدئملاردان دولي قيز

سئنينگ دونگ يورئگينگ دؤيمازمي بؤ حالي قيز

 

دوورت اوريم ساچلي

 

اوبامئزينگ مئلئگي هم گوزئل ،هم باختيار

دولان آيئنگ بولئگي دألي گئونوم سانگا جاي

دوورت اورئم ساچلي اي قالام قاشلي

گورمئدئم سئن دئي آقئلي باشلي

مارال گوزئل لألئگ قيز لاق آتمادا، نأز اديئأر

مئثلي طئلا بالئق قيز غامگين گئونئم ياز اديئأر

دوورت اورئم ساچلي اي قالام قاشلي

گورمئدئم سئن دئي آقئلي باشلي

سأحئر چئقسا سئيرانا ياتان قوشلار اويانيار

دوورت اورئمينگ بادئنا ليلي ساچلار دارانيار

دوورت اورئم ساچلي اي قالام قاشلي

گورمئدئم سئن دئي آقئلي باشلي

جانئم آلسئن شول ساچئنگ اورسئم هر بير تاريني

يارئن اورتئب يوزومه ياسسئق ائتسئم ياريني

دوورت اورئم ساچلي اي قالام قاشلي

گورمئدئم سئن دئي آقئلي باشلي

بويلارينگا

يورسئنگ يارئم قووانا مئن سه روي قامات بويلارينگا

گولدئن پشه ش ياراشئپدئر عاجاب راحات بويلارينگا

گورسئم بوينگ يوق آرمان سئن سيز خازان اورسئن جانئم

اغبالئم، دينئم،ايمانئم قئلسام حورمات بويلارينگا

عشقينگ بيلئن مئن داد ايئلأب اورانئپ مئن عادات ايئلأب

عمئر باقي پئرياد ايئلأب يتمئز راحات بويلارينگا

گورئن عاشئق پئدا بولار ايل گوندئن جودا بولار

ماختوم قولي پئدا بولار ديئر كئرامات بويلارينگا

 

جئرئنيم

 

گينگ صأحرادا قوانجئم اهلي ايشده دايانجئم

بايلئغيم هم بئگئنجيم دينگه سئن دينگ جئرئنيم

بيرجه سئندينگ جئرئنيم دينگه سئن دينگ جئرئنيم

ايشلئمأگه اليم دينگ گئپلئمأگه دليم دينگ

باهارلاردا گوليم دينگ گول دئسسه لأب بئرئنيم

گول غونچالار بئرئنيم دينگه سئندينگ جئرئنيم

سئن سيز اوبا قايتمازدئم سئريم ايله آيتمازدئم

اويون اتسئنگ اوتمازدئم سويگؤليم ديئيب يورئنيم

سويگؤليم ديئيب يورئنيم دينگه سئندينگ جئرئنيم

آيرالئق جانا اوقدئر حاقيقي عاشئق چوخدئر

پأك سويگا اولئم يوقدئر دين،دونيأمي بئرئنيم

دين،ايمانئم بئرئنيم دينگه سئن دينگ جئرئنيم

 

 

آرماندا مئن آرماندا

 

آقارينگ بويئنيندا گوردئم مئن سئني قارا گوزلئنگ اوغرين اوغرين قاراندا

بير باقيشدا إركئم آلان گوزلئرينگ قويدئنگ مئني تؤكئنئكسيز آرماندا

آرماندا مئن ،آرماندا مئن ،آرماندا سانگا باقئب نئپئسيمي دوورلامدا

دوورت اوورؤم ساچلارينگ اورسؤن آقان تولقوني

قويدئنگ مئني تؤكئنئكسيز آرماندا

دونيامي ياز اديب يئلغئردينگ نأز بيلئن بيرجه سوزي آيئدئب بيلمأن دئرلأمده

جورالارينگ آراسئندا گيزلئنئب قويدئنگ مئني تؤكئنئكسيز آرماندا

آرماندا مئن ،آرماندا مئن ،آرماندا

عشق حاصراتئن سئن بئردينگ مانگا بؤدئردي بئرئنده،بولار دئرماندا

حاچان بؤ دئرديمه دئرمان ادئرسينگ هئنيزأ قيز آرماندا مئن،آرماندا مئن ارماندا

آرماندا مئن ،آرماندا مئن ،آرماندا

قاراشيان

 

تورامدا آچيلسئن ماخمال بأگولوم گونديزلئر ،گيجئلئر يارا قاراشيان

عشقئنگدا ساياراسا،سايراسئن ديلئم باغئمدا قئزارجاق نارا قاراشيان

چير اكن خالا سالان اؤيدويمي گونديزيمي آچدي، آيئدئب بئرئن آيئديمي

آرمانئم يوق بئزأب بيلسه بي ديمي قيز گئوني گوركأنه يارا قاراشيارن

سأحئر توروب يونگ ساچسا إللئري ياقالي ،بئگرئسي،عاجاب كئشدئلي

نأمه ديسه اوز ديليندئن اشيديئلي جئمالي،نورانا آيا قاراشيان

بير چئقساق مئيدانا،اوز اسا كيشلئر كئشلئرده إللئريم ساچلارئن چوشلار

شئيده،شئيده عاجاب گئلجئگميز باشلار طويومدا چالينجاق سازا قاراشيان

 

 

سونام گئلديمي

 

آصلي عاراب آطلي بئگ يئگيتلئريم تووريزينگ بئگسونام گئلديمي

جئغالاري چئل،چئل،گوزلئري مئستانا تووريزينگ بئگسونام گئلديمي

تووريزينگ قايراسي دولانما داغلار يار ياردان آيريلسا آخ چئكيب آغلار

آچيلسا لأله لئر،گول بولسا،باغلار تووريزينگ بئگسونام گئلديمي

بلبل آرزو إدئر گوله يئتمأگه باغبان هئوأس إدئر اوني توتماقا

قوجامان داغلارني سئيران إتمأگه تووريزينگ بئگسونام گئلديمي

إليمده دئر سازئم،آرقا باغليدئر سينالاريم،چاپراز،چاپراز داغلئدئر

آصلئم سورسانگ،گئنجي قارا باغلئدئر تووريزينگ بئگسونام گئلديمي

عئوئضئم

 

ايندي ياد إئدئرمئن،گئچئن گونلئري وئينگام شأهرينه بارسام عئوئضئم

بلبل اوچؤب زاغلار غونسه گوليمه وئينگام شأهرينه بارسام عئوئضئم

يولينگا گئليب چئقدئم،سريمدئن گئچيب هيچ كيمسه غوتولماز،اوليمدئن قاچيب

بؤ گون سئنينگ بيلئن آل شئراب ايچيب مئدام خئذماتينگدا دورسام عئوئضئم

اينئر كمين ديش ساليب گيرسئم مئيدانا دوشمانلاري گئتيره مئن آمانا

شاه لارا اينديريب آخئر زامانا سئوئشئر مئن،يوز دووندئرمئن عئوئضئم

گوراوغلي بئگ،حاق اشيتسئن نالامي عئوئض جان آوازئنگ توتدي حالئمي

قادئر موولام بيزه إتسه انغامي چاندي بيله اليب بارسام عئوئضئم

 

دوونه يئن

 

سويگي مأهري بيلئن گولئب باقار يار سئنينگ قارا گوزلئرينگا دوونه يئن

ساتاشمان،دوشوشمان،باغرئم ياقان يار اوورئم،اوورئم ساچلارينگا دوونه يئن

گوگئرمأندئر يارينگ إكئن گوللئري بيزه قاراب اوزارمي يار غوللارمي

قالبيمدان چئپئر،خالينگ گوللئري سئنينگ چيتئن،گووللئرينگه دوونه يئن

ساتاشمايار يار بيلئن يار سالامي دوشوشمايار يار بيلئن يار جئمالي

شونونگ بيلئن غوتاريارين،نامامي ديللئن گوزئل،ديللئرينگه دوونه يئن

سوزلأيسئنه،سوزلئرينگه دوونه يئن

آيلي آغشام

 

آلا يازئم،آيئدئم سازئم آلقئش إتسئن آوازئم

آيلي گيجه،آيلي گوردئم غايئب بولدي بؤ دئردئم

قالبيمينگ حاني سئن حاني سولطاني سئن

آدينگا مئن قوربان

سئنينگ صاپانگ اوچين سئنينگ وئپانگ اوچين

اوولسئم إتمئن آرمان

آرزو إتدئم،كأن قاراشدئم كأن قاراشدئم مئن سانگا

آق مئلئكلئر،پأك مئلئكلئر طوي گوني،قوربان سانگا

قالبيمينگ حاني سئن حاني سولطاني سئن

آدينگا مئن قوربان

سئنينگ صاپانگ اوچين سئنينگ وئپانگ اوچين

اوولسئم إتمئن آرمان

سئن گيدئرسئن،ياد إدئر سئن ياش يورئگيمده يانئنگدا

سئنينگ جئمالينگ مأهريبانئم سويگي اودي جانئمدا

 

 

گئلمئدينگ

 

گوللئر اكدئم،غونچا آچدي گول يئغمانا گئلمئدينگ

باغلاريمدا ايميش بيشدي نأزلي يارئم گئلمئدينگ

نأزليم سئني آلتين آيئنگ يالقئمئندا گوزلئيأن

جوشوب دئريا شئلپه قاقيان تولقونوندان گوزلئيأن

دألي گئونئم آيئديمئنا دينگ سالمانا گئلمئدينگ

نأمه بولدي سويئن ياريم يأدأ گئونوم آلمادئنگ

نأزليم سئني آلتين آيئنگ يالقئمئندا گوزلئيأن

جوشوب دئريا شئلپه قاقيان تولقونوندان گوزلئيأن

آيئدئم آيئدئب گئوون آچدئم گئونوم قارا تاپمادي

نأمه بولدي سويئن يارئم يأدأ گئونونگ يوقميدي

چئنارئم

 

كوكلئريني اورادئب زمين تئينه داشي يارئب غايناب چئقان چئنارئم

سانگا نئصيب اتسئن يرينگ آق سؤدي سايا سئندا چئشمه آقان چئنارئم

اولغام اولغام ،شاخالارينگ سيردانلي بئزأب دوران چئلپئلئرينگ زئردئن دي

داغلارا دئنگأب دور پهليوان يردئنلي كيم كأ سئني،باشدا اكئن چئنارئم

سيراتينگ مونگزئتديم بير باطئر مئرده عاصيرلارينگ سئري ،شول بئلئند سئرده

گورگه لئرينگ گوركي اي ناضار كئرده حوضورينگا گئليب،چوقان چئنارئم

باشينا ايش دوشوب،گوزه غان دوولئب اجئكه جان گئلئنده،زار ،ذئليل بولئب

سئنده شول ناچاري،گئردئنينگا آليب باشينگي آسمانا ديكئن،چئنارئم

شئيله ميكأ بيئكلئرينگ اقبالي ياغشي،يامان بارئن گورئن چئنارئم

 

ملا نئپئس

 

غافلات اوكوسئندا غالدئنگ اويان ايمدي ملا نئپئس

كأ سارقارئب،كأهي سولدونگ اويان ايمدي ملا نئپئس

بؤ دونيأگه دؤرلئر دولدي آيئلار ياشدي،گونلئر غالدي

تورغئل ايمدي،واقت بولدي اويان ايمدي ملا نئپئس

بير يار گئلدي آلما-نارلي بلبل،زئناخدان،گوفتارلي

غافلات اوكوسيندا زارلي غالدئنگ،اويان،ملا نئپئس

نئپئس،گئلگين سئن هوشونگا كوپ اويون گئلئر باشينگا

إماي بيلئن يار داشينگا دوزاق غوردي،ملا نئئس

اويان ايمدي ملا نئپئس

آغلارئم

 

اي حالايئقلار اشيت عارضيمي مئن بير يار اوچين آغلارئم

دئل هئمراهئم،باش يولداشئم زولوفقار اوچين آغلارئم

اووزال دوستي توتوب بولماز توتان سونگ دويوب بولماز

قيزيل گولي ساتئب بولماز وئپادار اوچين آغلارئم

مئي ايچئندئن دوولي،دوولي مانگا دئگدي عشقئنگ الي

دوستئنگ ديئر كوپدئر،ولي وئپادار اوچين آغلارئم

طاهير آيئدار بيردئر ماهئم داغلار،ياندئرار آهئم

آتام راضي باش يولداشئم زولوفقاري اوچين آغلارئم

اول زولوفقاري اوچين آغلارئم مئن شول ياري اوچين آغلارئم

 

 

دوتارئم

 

اول قوجا صئنعتكأر باباغانبارينگ مأهري إخلاسئندان دؤرأن دوتارئم

غايغي-حاصرات بيلئن دورأن دوتارئم آوازئنگ يانگلانسا إرأر دوتارئم

اوغلان باخشينگ اوغلانلئقدا اوئيناني چووال باخشي اومانئندا بويلاني

شوكؤر باخشينگ آر-نامئس ديئب سايلاني مئللي آقانگ إلينده سايلان دوتارئم

پئرده لئرينگا مونگلأب موقام غونديمي سئني دينگلأب انسان اوغلي غانديمي

يانگلاناندا قارا دألينگ ياندئمي گوزي ياشلي باغري پئريان دوتارئم

نه عاجاب يانگلانيار پورلي آقانگ پئندي سئني دئلخار ساقلان بايناماز شيندي

حان سأحئد اوستادئنگ،اوستاد پئرزئندي جبار بيلئن باغا گيرئن دوتارئم

بؤ تركمئنينگ قوشا قوشا تأجي بار بيري ماختوم قولي ،بيري قوشا تار

شول قوشا قودراتا جاهان حاريدار شوهراتي عألئمأ يايئران دوتارئم

شوكؤر باخشينگ آر-نامئس ديئب سايلاني مئللي آقانگ إلينده سايلان دوتارئم

 

 

دئلدار

 

سونالارينگ ايچينده ،سايلاب سئچئنيم دئلدار

گورئمده غاناتلانئب،گونگا اوچانئم دئلدار

سئن حاقداقي سوزلئريم،يالان دأل چئنيم دئلدار

مقدس كتاب يالي،گوزئم آچان دئلدار

آق آلقئمينگ آقلئقي،داغيمينگ داغينادئر

گئوسينگدأكي انارينگ، باغئمينگ نارينا دئر

ديده لئرينگ دئرديمي،دئپ اديأن دأريمي دئر

سئنينگ واصپينگ طوي پايي ديئيب،ايله سئچئنيم دئلدلر

دورموشينگ المئداما،باهار-ياز بولسئن ديئيب

بيل سئن بؤ دونيأده ،بئللي ايز غالسئن ديئيب

 

دينگلئجئگيم المئدام،آيئدئم ساز بولسئن ديئيب

آي-يئللارينگ اوستيندئن،اوچوب گئچئنيم دئلدار

بؤ نه قدرت،بؤ نه حال،شاهير اتدينگ عشقينگدا

سئن بير گولينگ دأنئسي،سولماز سويگينگ كوشگينده

 

بلبل بولئب باغئنگدا،سايراب اوچانئم دئلدار

 

ايسله مئن سئني

 

كوپ چئكديم جئبرينگي ،جئپالي دئلبئر إل گوتئرديم ايندي، ايسله مئن، سئني

بولمادينگ سئن مانگا وئپالي، دئلبئر إل گوتئرديم ايندي، ايسله مئن، سئني

دونئپ قارا بولسام اوتئن ماحالا آخي-حاسرات بيلئن گئلديم بؤ حالا

آيئلانسانگ داشيمدان ،گونده يوز يولا إل گوتئرديم ايندي، ايسله مئن، سئني

گوز ياشيم آقماقدان،خونريز بولئپدئر سينام جئراحاتلي،گوز-گوز بولئپدئر

سئندئن يانگا كونگلوم،يوزه دونيپدئر إل گوتئرديم ايندي، ايسله مئن، سئني

ذليلي ديئر،كئشديم سوودا سيناندئر إستيخوانئم عشق اودينا يانيپدئر

سئندئن يانگا كونگلوم،يوزه دونيپدئر إل گوتئرديم ايندي، ايسله مئن، سئني

دوستيم سئن

 

شئيله پاريقلارسينگ قالبيم-يوره گيم باشدا مأهرينگ،هئمراه بولان دوستيم سئن

سئنگ بيئن آصيلدئر چايئم-چورئگيم قئش گوني، ياز ايئلأب گولئن دوستيم سئن

سئنگ بيلئن بئرك قوشاب بئرديم بيلمي قوانديردينگ،گورئر گوزيم ايليمي

سئنگ بيلئن آقشئردئم آيئدئم يوليمي سئن كئمين شوق آطين،سالان دوستيم سئن

سئنگ بيلئن ذهينيمدا آلمازا يالتالئق گون،بولئب گيتدي گئلمئزا

سئنگ بيلئن نور شاياد،آي هم يئللارا هر بير ايشده حئمايات قئلان دوستيم سئن

سئبأب كأر سئن بايراملاريما طويئما باخت قوشون غونديردئنگ مأهرئم اويئمه

دوستلئقيمئز مؤرئمئز عمرينگ بويينا حالال زأحمئت آدئن آلان دوستيم سئن

سئنگ بيلئن نور شاياد،آي هم يئللارا هر بير ايشده حئمايات قئلان دوستيم سئن

 

دورنالار

 

اولكأم ياشيل گئيئنده،بلبل عاشق يازيما آلتئن گوزين گئلئنده،دورنا عاشق گوزيما

گويأ قيزينگ گويمئسي،گوكده غانات غالقايار

گوك آسمانينگ غايمئسي،سيزدئن گوزلئر غانمايار

دئوؤر غوراب پئرنالار،دؤري گوزلي دورنالار

دوشدي سيزينگ كئشبينگيز،بولانچاق سو دورنالار

گول اولكأمدئن گوچمأنگ سيز،ياد ايللئره اوچمانگ سيز

دئرمان دوري سو بارقا،ياد يردئن سو ايچمأنگ سيز

آق غاناتلار غالقاسا،گول اولكأمده غالقاسين

سيزينگ بيلئن خوشلاشئب،ايل گون غاراب غالماسئن

 

 

 

بولار سئن

 

بلند داغلار، بئيك ليگينگه بؤسانما غوواچدا سو بولان زئر دئك بولار سئن

تئرئنگ دريا، حايباتينگا قووانما واقتينگ يتسه، غوريب، ير دئك بولار سئن

داغلارينگ آرسلاني، بابير- پلنگي غولاقينا اوريلان حار دئك بولار سئن

قياماتدان بير سوز ديئديم باياقدا غاراو باردير،ير سيز اوريلان ماياقدا

ماختوم قولي،قاراب سوزله داشينگدان جايئين بيليب صارپ إت، بولسا باشينگي

كأميل تاپسانگ، قوي يوليندا باشينگي أر يانيندا گئزسئنگ، أر دئك بولار سئن

اعراقدا دورما
نأزلي دئلبئر، بير ديلئگيم بار سانگا آيئدايئن عارضيمي، اعراقدا دورما

نيچه واقتدان بأري، بولدوم زار سانگا كويئنگده كويئب، مئن، كونگلؤمي بؤرما

عاشيق آووال چئكئر جئبري- جئپاني آخير بنده گورئر، مأهري - وپاني

قارا ساچينگ قارا داغينگ شاماري شول سئبأبدئن بولدوم عشقينگ بيماري

سأحأر توروب بئر اوزينگه تيماري قوله حئنا ياقيب، گوزلره سؤرمه

گئر سوزله سئم،راقيبلارا تانگ بولار سوزله سئم، قايت ايشيم تنگ بولار

يالانچيدا ياخشي، يامان دئنگ بولار قوجا مأتأجيني، قولونگدان بئرمه

 

 

اوعرازيم

 

ماحال، ماحال تورقيچ اديب اوزينگدئن واقت، واقت تورقيچ اديب اوزينگدئن

آتلانار سئن غانيما، ساري اوعرازيم يو دئر سانگا بئرئن ياريم شول داغي

زور سئن هم سئوئشده، جنگده اوعرازيم اونگكي باطيرلارينگ كئسبين يوريدئن

آلغيرليغينگ زياده إرئر ائووندئن آي پيل دئن، گئركئر داغدان دئوورسينگ سئن

تايپار چئكئر، يان بئرمئرسينگ اوعرازيم

دوشمان گورسه، چيقار سياسات بيلئن تونگليقا چاي قايناب،بولسونگ اونگ بيلئن

آلا چاقماق ،تفنگ،عرب آت بيلئن مئدام گئونونگ خوشليقيمي،شئيدسئنگ اوعرازيم

كمينه ديئير آدام زاتدان يوز گورمئز ياخشينگا ياخشي مئن، يامانينگا يامان

مرد بيلئن ناماردي،گورسئنگ تانيمان سئن بير يالقي دوغان- أر سئن اوعرازيم

 

جان جان

 

سوزله سوزله، سوزينگه قوربان بولايئين جانيم آلدي جلاد گوزلئرينگ سئنينگ سانگا

گئل إل بئر ساتين آلايئين، جانيم آلدي

گوزئللئر گورئي ايچينده،سئن سينگ اوتاقا گئل يار ايكيميز،كشت إديب باغي

دونيانگ بار قيزي سانگا صاداقا

عشيق بولان جانيندان،جان ،آخ اميدين اؤزئر گيجه لئر ياتمايان،نور حالينگ

چشمي كولينده،غالغيلداب گيدئر

غاريب عاشيق يورئگينينگ زاري دير گورئر آيئدار اووزال كيمينگ ياريدير

يوريشينگ گوزلئريمه دأريدير،قادامينگدان چيقار پوزلارينگ سئنينگ ، يوز قيزا دئگمئز

 

 

سوزلئرايچينده

دوستلار بير گوزئلينگ واصپين سوزلار مئن مشهور بولسون سوزي، سوزلئر ايچينده

اوقار مئن، يازار مئن، دئستان ايئلأر مئن بينا بولسون آق كاغازلار ايچينده

سئنينگ دئك تئر غنچه، باغلاريمدا بيتمئز اوزاتسام آلماغا قوللاريم يتمئز

اوقلاسام، اويانسام،ياديمدان گيتمئز شعله نگدئن گيزلئنئر آسمانينگ آيي

شيرينينگ هئمراسي، ليلي نينگ تايي يوزونگ آيا مئنگزأر، يوزلئر ايچينده

كمينه ديئير وصال ايچره گئزمأگه علم گئرئك، سئنينگ واصپينگ دؤزمأگه

عشق اوديندان قالام تيترأر يازماقا ديليم سوزده، كونگلؤم، كووزلئر ايچينده

 

بؤ گؤن

دوغدي آسمانينگ زهرئسي چين عشيقا دئوران بؤ گؤن

آچيلدي زمين لأله سي اؤشبؤ دونيا ريئحان بؤ گؤن

هر سايراندا شئيدا بلبل ائوشؤن آتار، ائوسؤب گؤل

عشيق بولسونگ موني ياد بيل معشوق سانگا قوربان بؤ گؤن

تيل سئنوبئر، شكريستان عألئم جهان گؤل- گؤلستان

غويئنونگ ايچره بيتئن بوستان قوچ يئگيتلئر باغبان بؤ گؤن

دواماتدير ايل مئردينه آوون بئرمئز شير، قوردينا

چين عاشيقينگ اول دئردينه پئراغي دان دئوران بؤ گؤن

 

 

سالانان گوزئل

قارشيدان ساللانان گوزئل بيزينگ صئنئم آي ديلبئر، آيا مئنگزأر

بيله گئزئن دئنگ دوشلاريميز ايچينده توماشايا مئنگزأر

قارشيميزدان گئلئرسينگيز

هايسي اوبادان بولارسينگيز بيزينگ صئنئم آي ديلبئر، آيا مئنگزأر

سئن امان بول بيزينگ بيلئن ضئره آرمان ديلبئر، قالماز مئنده
قارا زولپؤنگ، آل يانگاقدان هر سؤنبؤلؤنگ آي ديلبئر، آيا منگزأر
بيزينگ صئنئم آيا مئنگزأر ايچينده توماشايا مئنگزأر

 

 

يار قارا گوزلي

سئن سئن ، آخارات يارا يار ديسئم مئن آرزو چئكئريم يار قارا گوزلي

آخرينده بيلمئن سوزي بار مئن آرزو چئكئريم يار قارا گوزلي

سيناميز طاغمادير عشقينگ ياراسي بيزئم بولساق عاشيق، دئردينگ تئرئسي

ايكي ديدأم ، گوزومينگ آقي- قاراسي مئن آرزو چئكئريم يار قارا گوزلي

سئن ليلي، مئن مجنون، چولده گئزئر مئن سئن شيرين، مئن فرهاد، يار قارا گوزلي

قابول إدسئنگ ، شيرين جانيم بئرئر مئن مئن آرزو چئكئريم يار قارا گوزلي

هئمراه ديئير آذربايجان ايليندئن تيرئرئرديم باغچا، شوندان گؤلؤندئن

اوچاراديم يارينگ اينچه بيليندئن مئن آرزو چئكئريم يار قارا گوزلي

بال شيرين سوزلي

 

 

بي بي

 

دألي كونگلؤم جوش ائيلئيأر غاريب گئونوم جوش ائيلئيأر

گئلسه بيزه گئل، دئوران بؤ گؤن

بيزه بير حوش حابار گئتير گئونوم طالواس ادئر بي بي

گوزوم دؤشدي، گوزلأب دوردي قوزغادي ينه كهنه دئرديم

جپا بولدي كهنه دئرديم

دونياده كوپ گوزئل گوردوم سانگا سينيم دوشدي بي بي

عشيقينگ بولماز حاياسي باشيندا كوپدير قاوقاسي

ماووچيرار عشقينگ دئرياسي گئونوم آرزو ادئر بي بي

عشيق شانگلي گئل، سئن سوودايي باغدا بيتئتن اوپمه ناري

سئن سيز يوقدور قاراريم گئونوم طلواس ادئر بي بي

 

مئيدان ايچينده

 

يئگيدينگ ستاراسي آچيلار مئيدان ايچينده

قليچيندان قيرميزي غانلار،ساچيلار مئيدان ايچينده

قليچ كئسئر ياماب- ياماب، سردارلار مي ايستأر طالاب

آلتين كأسه، گؤل- گؤل شراب، ايچيلئر مئيدان ايچينده

بئدو آتلار(حار- حار) دئرين ساچار، قوچ يئگيتلئر مئيدان ايچينده

موخاننئسلئر قويور، قاچار، يولداشين مئيدان ايچينده

گئلئر اونلار، گئلئر بأشدئن،يورئگلئر پولاتدان، داشدان

گوراوغلي بگ سئوئشده، سئوئشئر مئيدان ايچينده

 

عرب تيللي سئودوگيم

 

بوياديلار كويئنئگيني غان بيلئن عرب تيللي، عرب ديللي سئودوگيم

آيراليقدا ياندي إتينگ جان بيلئن آدي بئللي، عرب ديللي سئودوگيم

آغلاي- آغلاي جپالارينگ دئرديندئن قورقا- قورقا صحرالارينگ قورديندان

آيريلدينگ آتانگدان، كنعان يورديندئن آدي بئللي، عرب ديللي سئودوگيم

چيپلاق اولدي، گؤل بئدئنينگ سويلدي داغي هيجران اوزره قويولدي

آغلاماقدان يعقوب گوزي اويولدي آدي بئللي، عرب ديللي سئودوگيم

گئلدي اول دئم قارداشلارينگ يوروشيب غورقيسندان قورت- قوشلار إگريليشيب

تئوورئگينگ آليب دوروب تئلمؤرشيب پلك سئني مؤصره آلدي، چئكيلدي

دوشمان اؤلؤب، آياقينگا يئقيلدي آدي بئللي، عرب ديللي سئودوگيم

 

گؤلؤم

 

گؤللئر گوزئلليگي سئندئن ائورئنئر گوز دئگمئسين گؤلؤم، گؤل چاغينگ سئنينگ

آغشامينگ شاپاغي سولؤق گورينئر سحأرينگ شاپاغي، يانگاغينگ سئنينگ

دوغانگدا دوغوب سئن، قاشينگ سؤرمئلي

گوزلئرينگه باقا بيلمئن باقانگدا باقسام يورئگ، آيئديم آيئديار حاقينگدا

آق بوينينگا، آق هؤنجينگي داقانگدا باغلار گوزلئريمي، بد بازينگ سئنينگ

دوغانگدا دوغوب سئن، قاشينگ سؤرمئلي زولپلئرينگي سيپاب، سيپاب اورمئلي

گورمئك باخت ايسلئيأن ، سئني گورمئدي دؤشؤمليدير گؤلؤم آياغينگ سئنينگ

اولمئز گؤل بهاريم، سانگا يار بولان گؤلمئز گؤل جهانيم، سانگا زار بولان

كورپئليگدئن سانگا، وپادار بولان عاشيق يوزيمدئن، سوراغيم سئن

 

آيئيرما

 

اي يارادان بير عارضيم بار آلنينگا اوز بنده نگي آقيل هوشدان آيئيرما
ايسلئگئن مراديم بئرگين بؤ واقت مئن، نمه ياشدان آيئيرما

ياز يرينده صحبت بولماز، ساز بولماز قارري آروات مونگ بئزئنسه، قيز بولماز

قيشي قيش بولماز، يازي ياز بولماز قيزيل گؤللئر، اؤچ يئل قيشدان آيئيرما

آرسلان گئزئر، قايا داغي پنالاب مؤنكير گئزئر ميدام لئبين يالاب

آرشاگئزئر حاريدين كاوولاب آدامزادي يان- يولداشدان آيئيرما

ماختوم قولي مئني جدا ايئلئدينگ ايلمدئن آيئيردينگ، مئني كدا ايئلئدينگ

عاشيقلار دئردينه، جپا ايئلئدينگ مئن آتلي حاق سيرداشدان آيئيرما

 

خوش غال ايندي

 

گيدئر مئن تاتار ايلينه، بئگلئر، حانلار خوش غال ايندي

باش قويماشام، يار يولونا،دوستلار يارلار خوش غال ايندي

مئن گيدئر مئن، زهره يارا،نه ايئلأيئين مئن بيچأره

گوز ياش ايندي باغري پاره، ماهيم گؤلؤم ، خوش غال ايندي

ماهيم جان بير عارضيم بار،مئني باشقا بولما دئلدار

شؤ سوزونگدير

طاهير ديئير دونمئز سئندئن،سئن سئن إل گوتئرمه مئندئن

حاباريم يتير گؤنده، ماهيم گؤلؤم خوش غال ايندي

 

 

چاغدير بؤ چاغلار

 

اوچئرمه اوديمي،قوزغاما دئرديم دئرد باشيمدان آغان، چاغدير بؤ چاغلار

نادان ميشيم،بير بي بي بيوپا ديل بئرديم ياردان كونگلؤم ساواشان، چاغدير بؤ چاغلار

شونچا جپا چئكديم،بولمادي پايئيم بؤ نالامي اشيدئن اي سئوئر ياريم

آسماندا روشئنيم،يئلديزيم، آيئيم حالقا اوروب ياشان، چاغدير بؤ چاغلار

مئن دوونسئم- ده كونگلؤم ياردان دوونئن يوق يار ضاليمدير، مانگا رأحيم اينئن يوق

مئنينگ بؤ حاليما بيله يانان يوق ياردان آيري دوشئن چاغدير بؤ چاغلار

سئيدي ديئير، باش آليب گيديبئر بير يان اوچارغا- غانات يوق،يورئرگه- پئيمان

آيئديبئر، جانيندا غالماسين آرمان دألي كونگلؤم جوشان،چاغدير بؤ چاغلار

 

 

بؤ دئردي

كئشت ايئله ديم، گئزديم عشقينگ داغيندا نه بلا دير،كيمسه چئكئر بؤ دئردي

عشق داغين آسسالار،گووگونگ بوينوندان گووك تيتريئب، چئكه بيلمئز بؤ دئردي

عشق اثر اتمئسه، يانماز چراغلار عشقا دوشسه، قوشلار إنگرأر، قورت آغلار

إگيلئر حايباتلي، قوواتلي داغلار داشلار إريب، چئكه بيلمئز بؤ دئردي

كيمدير عشقينگ يوكون چئكئن مردانا پئلئك گوردي،قوركوب دوشدي گئردانا

زمين جنبش ايئلأب ، گئلدي لرزانا چوللئر، دؤزلئر ،چئكه بيلمئز بؤ دئردي

ماختوم قولي چئكسئنگ دئردي- دوغوندان آسي بولوب، شكايات إتم بؤ گؤندئنه

ب، اولمئك آيئيرماق،غاليبدير اونگدئن پدر بيزه ميراث قويموش بؤ دئردي

 

 

گوزئل

 

گئل كونگلؤميز آچيلسين،باغا بارالي گوزئل چيق دؤشئن چمنلري يئتيب دؤيرئلي،گوزئل

يوقارسيندان آيئريلان ، قاشي قارالي، گوزئل داشدان گورئن بير ديئسين، قولاي يورألي ،گوزئل

دونيا بأش گؤن دير،اوتئر، دئوران سؤريئلي، گوزئل پئرهاتدان بأري بولدي،شؤ داغلارينگ ديلئگي

آدين أشگأر ائيلئميش- عاشيقلارينگ قيليغي بيزئم بد نام ائيلئمه،بيرولأنينگ لألئگي

توقايلارينگ توراجي،آقار سوونگ باليغي صاياد بولدوم ايزينگده،چولونگ مارالي گوزئل

گأهي-گأهي ساللانيب يووريرسينگ بيزه ساري البئتده،دورماز اورنينگده غامگين كونگلؤم قاراري

سئلبي نيازيم سال بازاري،ساتار سئن آلما، ناري ديئمئگيل داغي كيشه، مأحتاجي حاريداري

آغرامينگا مونگ تومئن باها قورالي ، گوزئل

 

 

نه باغ دؤدي، نه باغبان

 

اينيب گئلديم باغ ايچينه نه باغ دؤدي، نه باغبان

سئير إديب گؤللئرينگ تيرديم نه باغ دؤدي، نه باغبان

باغبانينگ باغبان آدلي ناري، شئپدالي داتلي

بؤ ساغاتلار، عاجاب واقتلي نه باغ دؤدي، نه باغبان

باغينگ ايچره گيرديم يورديم قيرميزي گؤللئري تيرديم

شكر لئبلئريندئن سووردوم ياندي يورئگيمه اوتدي

غاريب عاشيق يولين توتدي نه باغ دؤدي، نه باغبان

 

 

 

داغلار غالدي

 

قاحبا پئلئگينگ قولوندان يورئگيمده داغلار غالدي

بلبل آيئريلدي گؤلؤندئن تئب آچيلان باغلار غالدي

آسان إتگيل بؤ موشكئليم اعراق دؤشدي مئنزئلي

اوچراديم شئيدا بلبلي گؤلشئن ايچره زاغلار غالدي

حالابدا غالدي واطانيم هيچ يوقدور گئليب- گيدئنيم

يار بيلئن صحبت توتانيم قاديم كئجه جايلار غالدي

گؤل ناخال ديئير، ياندي جانيم پئلئك ياقدي استيخوانيم

عزبئر حوجا، مهريبانيم يورئگيمده داغلار غالدي

 

قيزلار گوتئرينگ صانديقي

 

اي يارانلار ، حالايقلار قيزلار گوتئرينگ صانديقي

آقا- ايني، دوست- يارلار قيزلار گوتئرينگ صانديقي

آچيلان باغچادا باغيم يار سينادا چاپراز داغيم يار

ايچينده جان مئتداحيم بار قيزلار گوتئرينگ صانديقي

قارا بولسون دوشمان يوزي گورمئسين راقيبينگ گوزي

مالي- مولكومينگ ائيئسي قيزلار گوتئرينگ صانديقي

بيلديرمأنگيز ياقين- يادا آتام دؤسا سالار اودا

بيزني قويماسين هايحادا قيزلار گوتئرينگ صانديقي

آچيليبدير باغچا- باغي دوشمان چئكيار آهي- زاري

شاصئنئمينگ سئوئر ياري قيزلار گوتئرينگ صانديقي

 

مئله گئلين

 

اي ياقين نمه ياقيارسينگ قوي قاپيلاري اوول اديب

اي گئلين نيرأگ باريارسينگ واخ گوتئر كويئنئگينگي اووللئدينگ

اي يئگيت نمه ياتيرسينگ اي عزيز باشينگ حور اديب

آي مئله گئلين نأز بيلئن بير بأرينگه دوونسئنه

آلها باريار ساللانيب چيقينگ گورونگ لاچينييم

آي قارا گوزون اويئناديب كاقيب قالام- قاشين

اووز يارينا نأز اديب اويپئللاديب دووشيني

آي مئله گئلين نأز بيلئن بير بأرينگه دوونسئنه

آي گئلين عارضينگي اويئناديب لئبينگ سئنينگ غنچه دير

بويئنگ سيمدان چئكيلئن بيلينگ قيلدان اينچه دير

جئنت دأكي حوري قيزلار اي بولا بيلسه سئنچه دير

آي مئله گئلين نأز بيلئن بير بأرينگه دوونسئنه

آي گئلين باهانگ مونگ تومئن پولوم يوقدير قيمماتدير

اي سئني گورئن جوانلار محمدأ إمماتدير

اي ايكي گئوسؤنگ آراسي بيز يتيمه جئنت دير

آي مئله گئلين نأز بيلئن بير بأرينگه دوونسئنه

 

 

جيگي- جيگي

 

يار، مئنينگ قولومي توتوب يانينگا آل جيگي- جيگي

يا سئن گؤله- گؤله اووتؤب بؤ يانا گئل جيگي- جيگي

واصپينگ ياخشي يازايئين هر يرده آيئديب گئزئين

عشقينگدا داغلار قازايئين بولماسانگ سئن جيگي- جيگي

حصيل اتسيئنگ مراديمي بئرئيئن هئممه زاديمي

 

ايندي سينديرما بادامي يانيما گئل جيگي- جيگي

گوزونگ سؤزؤب قاشينگ كاكيب مئني سئن اولديردينگ ياقيب

دورما بئيله آششاق باقيب يوقاري قال جيگي- جيگي

بير يئگيدينگ باختي چاپار بار كيشيدئن مراد تاپار

سئيديني سئن بير ساپار قويئنونگا سال جيگي- جيگي

سازينا دئگمئز

 

اويئنونگ لذئتين بيلمئز آدام هونأرلي يئگيدينگ سازينا دئگمئز

بد سياقلي، بد حوي بولان پيس آدام پريزادينگ ادئن نأزينه دئگمئز

بي معنينيگ سوزي جانينگدان اوتئر غيبت اديب، اوزي گناگه باتار

آدام باردير، اوني شاه لار چاغيردار آدام باردير، ظلم اديب، غاريب آغيردار

آدام باردير، كورپه يانين آغيردار آدام باردير،شال- كوز يانينا دئگمئز

موخاننئسينگ بولماز ناميسي آنگي بير سئووش گونينده ايئلئمئز جنگي

آقا- بگلئر ،موخاننئسينگ اون مونگي مرد- أهلينينگ، آلتي يوزونه دئگمئز

ماختوم قولي ، دئوران سونگي دير آدام لاخات آتلي اويئگه قويار سئن قادام

معني سوز آنگلاماز، بي آقيل آدام دانالارينگ آيئدان سوزينه دئگمئز

 

 

أر يانيندا بئلليدير

 

ياخشيليقي پيس بيلمئز، أر يانيندا بئلليدير
گورئر گوزينگ قيمماتي ، كوور يانيندا بئلليدير

دألي كونگلوم دايانجي ، يوقدور دنيا ائنانجي

ساق قولاغينگ قووانجي،كئر يانيندا بئلليدير

بؤ دونيانينگ مرادي، آط، زاغيفدير،زوريادي

آروانانينگ قوواتي، نئر يانيندا بئلليدير

بولسا غامدان حلاسيم، يازا دوونسه قيش پاصليم

ماختوم قولي اخلاصيم يار يانيندا بئلليدير

 

داغ سايار