Teýmur Koryň Merhum barada çykyşy

 

Ýaşap ýören diri taryh diýip Türkmenler arasynda ady belli Molla Gafur ahangeriñ aramyzdan gidenini , onuñ bütüýn maşgalasyna we hemme Türkmenlere tesliýet aýdýaryn.

Goñşymyz bolan, Molla Gafur ady bilen tanalan, gözüm açyp özüm tananym bäri, ol her gün metjidä gatnap ,ýuwaş we parahat öýne gaýdardy.

Merhum Molla Gafuriñ şol parahatçylyk we ýuwaşlygy bilen özünyñ Türkmen halka bolan söýgüsini we Islam dininä wepadarlygyny  bütün ömür zähmeti bilen şol ugurda işlän adam.

Ol 30 ýyldan köpräk dowamynda, ömründe näme gören,bilen we Türkmen halkyñ  taryhy roly eýeleýän wakalary Türkmen tarykhy atly kitabynda ýazyp häzirki nesilimize uly we bahasy ýok hyzmaty etdy.

Ol 1289 nji ýylda kümüşdepe-de dogulup,şol wagtlar Ak padyşañ Basybalyjy goşunyny gören- osman ahun we Pahlawy režimini Döräniniñ şaýady bolup, bir topar hadysalary başyndan geçiren

Adam bolan.

Merhum Molla Gafur deñ-duşlaryna we bile ýöräp hüjre gatnan dostlaryna ýureginde uly mähri bolupdyr.

Ine şu ýerde onuñ Dostlardan Aýryldym diýen goşgysyny okap bereýin.  (Merhumyň şygyri soň ýerleşýär)

 

 

 

 

Molla Gafur ahangeriñ Türkmen dili hakynda goşan goşgysy

 

 

  Üç zadyň tabşyrgysy

 

Türkmenler berk saklaň ene diliňizi

Lähjäňizi, keplän kepiňizi,söziňizi

Türkmen diỳip goỳjak bolsaň iliňizi

Dil öwrülse özgä , Türkmenlik gider

 

Ỳene berk duruňlar adap, rusuma

Ỳahşyja tabşyryň, bolan iliňe

Uli-kiçä, Är-hatyna tamaman

ỳogsa Türkmenligiň aradan gider

 

Ỳene berk duruňlar barỳan ỳoluňda

Biýliň guşap galyň Islam dininde

Din-dyỳanatlar galsyn iliňde

Ỳogsa Türkmen adyň belkolli gider

 

Bu üçüsini tutsaň hakykat gaỳym

Türkmen iliň galar hemişe daỳym

Onda galar Türkmen üýtgemän salym

Türkmen ady ölmän, uzaga gider

 

Molla Gafur diỳär, öz diliň geplä

Ene dil hormatyn hemişe sakla

Beren öwütlerimi, ỳagşyja bekle

Türkmen adyň şonda uzaga gider