Akmurat Gürgenli

Magtimguli Bibliografiıa we kä bir bellikler

 

Magtımgulı köñle gaıgı getirme,

Bu bir iış wagtıdır, özüñ ıitirme,

Sözüm diñlän ıok diıip, öm-süm oturma,

Jahan giıñdir, çendan bilende bardır.

 

Magtımgulı— bu ad ähli türkmen üçin, çeper sözüñ ähli mugtakları üçin iñ mähriban, iñ guwançlı ad. Belli gündogarşınas Bartoldıñ belleışi ıalı, bütin orta Asııa halklarınıñ arasında diñe türkmenlerde bir milli şahır bolupdır, ol-da Magtımgulıdır.

Magtımgulı, beıik akıldar, filosof, gündogarıñ pähim paıhasını öñe süren umanist, öz milletini janı-teni bilen söıen watançı, milli şahır bolupdır. Belli klasik şahirımız Mämedweli Kemiınäniñ sözleri bilen aııtsak: ”Magtımgulı edebiıat meıdanınıñ oragunı orup giden şahırdır. Türkiıäniñ göreşjeñ şahırı.”

Belli Türk şahırı Nazım Hikmet   Magtımgulı hakında şeıle diıipdir:

” Magtımgulı meniñ hem şahırım, onuñ dili meniñ hem dilim...Men Magtıgulıdan köp zatlar öwrenıärin, ol meniñ-de ussadım. İöne onuñ bir öwreden  ullakan zadını has nıgtasım gelıär. Ol-da öz halkıñ azatlıgı üçin göreşmek.”

Türkmen halkınıñ edebiıat tarıhında ençeme klasik şahıırı sanap bolar. Olardan alım Bertelsiñ aıdışı ıalı, söz ussadı, deñi-taıı bolmadık Magtımgulı birinji orunda durıar. Magtımgulı, türkmeniñ edebiıat hazınasının gımmat baha daşlarınıñ biıri bolup, ol biziñ zamanamızda täze ıüzügiñ gaşında gözüñi gamışdırjı şöhlesi bilen lowurdaıar. Magtımgulı, Jemşiıdiñ jamıdır.

   Magtımgulı, 18-nji asırda ıaşap, özüniñ dürdäne döredijiligi bilen türkmen edebiıâtını, türkmen dilini ösdüren şahıırdır. Belli alım Mäti Köse aııtmışlaıın, türkmen halkınıñ wepalı oglı Magtımgulı örän kiçi göwünli, saıhallı, edepli, salıhatlı, sıpaıı adam bolupdır. Ol hiıç wagtda ulumsılık etmändir, men-menlik satmandır, şöhräte kowalaşmandır, adamkärçiligiñ iñ gowı sıpatlarını özünde birleşdiripdir. şahıır ulumsılık etıänleri, tekepbiırleri, bedasıl şöratparazları açgöz hırsı dünıäleri, elmıdâma rehimsiz tankııt edip, ”oları ıurdi ııkan, orramsıdan bolan haramhor begler”diıip sıpatlandırıpdır.

Gündogarıñ çeperçilik pikriniñ ösüş tarıhında, türkmeniñ beıik ogullarınıñ biırisi Magtımgulı Pıragı öz boluşşahıırana dünıä açdı. Onuñ asırlar aşıp gelen ajaııp sözi, umumı adamzât bähbiıtli şahıırâna pikirleriñ giden bir älemini ıada salıandıgından başgada özünıñ ruhı taıdan çuññur milliligi bilen hem äşgär tapawutlandı.

Magtımgulı, külli türkmeniñ şahıırı hökmünde ad-owazası dünıä dolan şahsııet, şonuñ üçin onuñ ajaııp setirlerine, gızılıñ gırındısı ıalı garamak duıgusı diñe bir türkmen halkına häsıetli duıgı bolman, eısem, dünıäniñ dürli halklarına mahsus duıga öwrüldi. Özi-hem şahıırıñ altın setirleri, şeıle duıgı bilen örän iırki döwürlerden bäri ünsi özüne çekip geldi. Şoña görä onuñ dana setirlerini birleşdirıän aırı-aırı şıgır diıwanlarınıñ bir uwjı Hindistandan çıksa, bir uwjı meşhur Britan muzeıinden çıkdı.

 

Magtımgulı diıwanınıñ daaş basma çapları:

  Barıp 1842-nji ıılda, palıak (Lähestan) alımı Alehander Chodozko tarapından onuñ 3 goşgusı Londonda neşir edildi. Ol bu goşguları 1833-nji ıılda Köpet-dag etrapına, demirgazık Hurasana geçiren sııahatı döwründe ııgnapdır. Neşir bolan goşgular ”Duwza mııhmandır”, ”Galmazlar”, ”Sııl galmaz” şeıle-de şahııra degişli bolan ”İaraşmaz”(...Aksakgallık ıaraşmaz), ”Olmaz”(...kebuter olaz) ıalı şıgırları Kemine we Aıdıñ Deregezli diıen şahslarıñ eseri diıip görkezipdir.

   Gaazan we Petrburg universitetleriniñ professorı “Brezin” tarapından 1862-nji ıılda taııarlanan ”Türk hiristomatiıa”sında Magtımgulınıñ goşguları ıerleşdirildi. 30-dan gowrak goşgusı bolsa belli Venger (Majar) alımı, Budapest universitetiñ professorı Vamberiniñ tagallası bilen 1879-nji ıılda Leıpzikde neşir edildi. (Seret. Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellsjhaft. Bd.33)

1907-nji ıılda professor N.P.Ostreomov ”Türküstan habarları” adlı gazetiñ 54-58-nji nommerlerinde şahıırıñ bir döwer goşgularını (81 sanı) neşir etıär. Streomov şol ıılda G.H.Arıfjanonıñ litografiıasında ”Otuziki tohum kıssası we Mahtımgulı” eserini çap etdirıär. Bu kitap 1911-nji ıılda Marılı kitap  söwdigäri-Mirzahed Mirsıddıkoglı tarapından 2000 nusgada neşir edilıär. 1911-nji ıılda Ostreomov Magtımgulınıñ goşgularını ıörite bir kitapça hökmünde, arap eliıp-bisinde Daşkentde neşir etıär. Şahırıñ goşgular ııgındısı Stavropol, Ufa, Gaazan, Simfropol, Urenborg we Hıwa ıalı şäherlerde çap edilipdir. Magtımgulınıñ goşgular ııgındısınıñ iñ oñat görnüsi- ençeme türkmen alımlarıñ gatnaşmagı esasında- 1910-nji ıılda Buharada çap bolıar. Bu gımmatlı eser Özbekistanıñ Abureıhan Biıruni adındakı gündogarı öwreniş inistitutınıñ litografi çapları saklanıan hazınasında saklanıar.

1912-nji ıılda Astrahanda ıaşan Nurmuhommet oglı Niıazı, şahırıñ goşgular ııgındısını ”Diıwan-e Mahtumgulı” adı bilen çap etdirıär. Bu barada A.Z.Welidov ”Şura” jurnalında (Nr.12-17. 1913-nji ııl) gızıklı maglumat berıär. Niıazınıñ aııtmagına görä şahırıñ eseriniñ çap edilmeginde “İaımämet oglı Hajı Nurı effendi” hem ıardam edipdir.

  1914-nji ıılda Esengulıda ıaşap öten Gurbanberdi Gürgeni  öz harjı bilen Azadınıñ beheşt naması bilen ”Diıwan-e Magtımgulını” neşir etıär. Bu ııgındıda şahıırın jemi 189 goşgusı ıerleşipdir.

”Türküstan ııgındısı” adlı esereriñ 422-nji tomunıñ 125-135 we 446-nji tomunıñ 65-nji sahıpasında V. E. Mejov tarapında şahırıñ 78 sanı goşgusı çap bolupdır.

 Magtımgulınıñ çeperçilik mektebe öwrülen paıizıasınıñ hakıkı gadır-gıımatınıñ bütin halk tarapından özleşdirlen şu zamanda, onuñ şahırana dörüdijiligine aıratın sarpa goıulıandınıñ sebäbi hakda gürrüñ edip oturmagıñ hajatı ıok. Diñe bir zat ıorite nıgtamaga degıär. Magtımgulınıñ, hem-de onüñ dörüdijilik mektebine geçen klasik şahırlarmızıñ ajaııp miırasına goıulıan hormat we sarpa munıñ aıdıñ şaıadıdır.

1944-nji ıılda Almanıñ berlin şäherinde latın hatında ildeşimiz Gurban tarapından 85 sahııpadan ıbarat bolan Magtımgulınıñ eseri çap bolupdır. Eseri Türküstanıñ azatlıgı ugrun adlı gurama çap edipdir. Eser, milli Türküstan komitetiñ ıanındakı edebi-ılmı bölümi tarapından çıkarlan 4-nji kitap diılipdir. Eserde 2 sahııpa Almança we 8 sahııpa türkmençe söz başı ıerleşipdir. Söz başında şeıle diılipdir:” Özlerini, öz milletiniñ hoşbagıtlı ugrunda gurban etıärler, ine biziñ meşhur Magtımgulımız hem şeıle beıik şahsııetiñ biıridir...”

Eseri çap etmäge tagalla sarp iıldeşimiz Gurban hakında şeıle maglumat bar:

  Onuñ hakıkı adı Remezan bolmalı, ol Gızıl-arbatlı Gökleñlerden eken. Oktober Inkılabınıñ başlarında şahıır Gara Seıitli bilen Bakua okuwa gidip, mugallıımçılık terbiıe berıän ıokarı okunı tamamlap, Türkmenistana gaıdıp barıar we ol ıerde tarıh mugallemı bolup işleıär, ol Bakulı bir gıız bilen durmuş gurıar. 2-nji jahan söweşi başlananda, fronta ıollanıar we Almanlara ıesiır düşıär. Gurban Almanda döredilen Türküstani  azat ediş guramasına alınıar we barıp 1944-nji ıılda faşiıstlarıñ dünıä gan çaıkap duran mahalı Magtımgulınıñ eserini çap etdirmegi başarıar. Gurban 1960-nji ııla çenli Inglisleriñ Kipirde guran bir radiosında işläp, soñ Türkmenistana gaıdıp barıar we näbelli ıagdaıda aradan çıkıar.

 Şahırıñ edebi miırası Türkmenistanda 10 gezek çap edildi, olar ııl tertiıbi boıunça şulardan ıbarat:

 

A. Türkmenistanda

    ”İöne bir ulı däl, juda ulı sen,

       Dag oglı, dag şiıri, Magtımgulı sen.

       Şonuñ üçin saılap daşlañ ulusın,

       İasadık biz senden dagın ıagşısın”.

                                        K.Gurbannepes

 

 

1.Magtımgulı.Goşguları.Aşgabbat.(Paltaratski)

Türkmen döwletneşriıatı (T.D.N).1926.

Çapa taııarlan Berdi Kerbabaıev. Arap-cezidçe hatında.

 

2.Magtımgulı. Saılanan goşgular. Aşgabat.1940.

Çapa taııarlan, Ahmat Gürgenli(Ahundov).Latın hatında.

Jübi görnüşünde.

 

3. Magtımgulı. Saılanan goşgular. Aşgbat.1941.

A.Gürgenli bilen Ruhı Alııevıñ tagallaları bilen. Latın hatında.

 

4. Magtımgulı. Goşgular ııgındısı. Aş.1944.

Baımuhommed Garrııev. Rus (kril) hatında.

 

5. Magtımgulı. Saılanan eserler. Aş. TDN.1957. Rus hatında.

 

6. Magtımgulı. Saılanan eserler. Aş.1959. Iki tom.

Rus hatında. B.Garrııev.   M.Kösaıev.

 

7. Magtımgulı. Saılanan şıgırlar. Aşgabat-Bakuw.1960. Şahırıñ   225 ııllıgı mınasıbatına. Arap hatında. M.Köse, Baıamuhmmed Ahundı.

 

8. Magtımgulı. Saılanan goşgular. Aş.1976,1977. Türkmenistan neşriıatı (T.N). B.Garrııev    M.Kösäıev.

 

9. Magtımgulı. Saılanan eserler. Iki tom. T.N. AŞ. 1983. Şahırıñ 250 ııllıgı mınasıbatına. G.Nazarov, Mükiamanov, Öwezgeldiıv, Çarııev, Nurıagdııev. Rus hatında.

 

10. Magtımgulı. şıgırlar. 3 tom. Aş.19 92, 94 Mülkamanov, M.Öwezgeldi, M.Çarııev...Rus hatında.

               

   Milli şahır Magtımgulınıñ goşguları ıeke türkmen dilinde däl, eısem birnäçe Aurupa dillerine hem neşir boldı. Onuñ dürdäne şıgırları Inglis, Fransuz, Polıak, Span, Alman, Arap, Pars, Venger, Türkiıe türkçesine... öwrän-öwrän neşir edildi we edilip gelıär.

 

B. Iranda:

  Bu ıerde, Magtımgulının edebi mıırası bilen gızıklanıan alımlara, şahırıñ dürli ıurtlarde neşir bolan eserleri bilen tanış etmegi mahul gördük:

 

1.Diıwan-e hezret-e Magtımgulı. Çapa taııarlan Molla-mürze Abdıllahı (Guşlı).1947. Arap hatında. 136 shıpa. Eıranda ilkinji çap.

2. Diıwan-e hezret-e Magtımgulı. Çapa taııarlan Berdimäd Amanı  Kümmet Gabus 1949

3.Diıwan-e kämil-e hezret-e Magtımgulı. Kümmet. 1963,     156 sah.

4. Külliıat-e hezret-e Magtımgulı Fragı. Gabus neşıiıatı. 1964

 620 sah. Çapa taııarlanlar  Welimämmed Azernuş, M.Gazı.

5.Magtımgulı. Saılanan şıgırlar. Aşgabat-Bakuw nusga esasında Tehrand çap bolup, 1979-nji ıılda Türkmensährada ıaıradı.

6.Magtımgulının kämil diıwanı. M.Gazı.Kümmet 1979.  803 sah.

7. Magtımgulı Fragı. İaşaıışı we saılanan goşguları.

Abdırahman Düıeji. Tehran 1984. Pars we türkmen dillerinde  285 sah.

8. Magtımgulı Fragınıñ kämil diıwânı. M.Gazı. Maşat.1994.  2000 tiraj. 440 sah. Daş basma nusganın esasında.

 

Şahıırıñ edebi miırası barasında Eıranda birnäçe kitap,gazet we jurnallarda, şeıle-de ıörüte kitap görnüşünde ılmı iışler bitirilip gelıär, şolardan:

1.Tenbiıh-el ehevan fiı märefete Magtımgulı iışan (Magtımgulını tanamak).Abdırahman ahun- Teñli.Türkmen dilinde.Tehran 1984

2.Hezret-e Magtımgulı Fragınıñ guburını goraıan toparıñ neşri.1985

3.A.Sarlı. Türküstan tarıhı. Tehran 1985.

4.A.Ahmadı.Türkmenleriñ tarıhına gıısgaja bakış.Tehran. 1980

5.Magtımgulı Türkmeniñ milli şahıırı.Emin Güli Gülçarh adında edebi jurnal 2-nji san,6-nji Maı, 1986 şeıle-de şol jurnalıñ 3-nji june1986 sanında. Pars dilinde.

6. Emin Güli. Eıran türkmenleriniñ tarıhı.Tehran 1986

7.İüsüp.Azmun.Türkmen     diliniñ grammatikası.Ankara.1981

8.M.Sejjadiıe. Dostluk şahıırı.Tehran Keıhan gazeti.22.Aug.1991

9.İüsüp.Gojuk.Film jurnalı.8-nji san. Okt. 1990

10.M.Gazı. Edebi miıras.Magtımgulı hakında oılanmalar.1992

Eıranlı ıazıjılardan Seıitalı Miırniıa öz ”Deregezde ıaşaıan iılat” adlı eserinde (Maşat 1983) Magtımgulını şaıı mezhepli, ıurdini Deregezdäki Etek raıonı diıip görkezen bolsa, Bastanı Parizi, şahıırı alamaçılıkda garalaıar (Häşel-häft eseri. Tehran 1989).

 

C. Owganıstda:

1. Magtımgulı Fragınıñ şıgırlar toplamı. şamuhommet İazmaz Kabol 1986. Türkmenistan 1983-nji ııldakı nusga esasında.

2. Arzuwm bar galsam gözel iıl bile. Nurmuhommet Garkın.Peşawer-Pakistan.1992.Türkmen dilinde.Arap hatında.

3.Kä bir mektep okuwı üçin niıetlenen kitaplarda.

 

 

D. Awrupada (Orupa)

1. A.H.Boreıho. Bu polıaklı alım ilkinji gezek 1842-nji ıılda şahıırın üç sanı şıgrını Londonda neşir edipdir.

2. Vamberi.H. Die sprajhe der turkomanen und der Majhdumkuli Zeitsjhrift der Deutsjhen Morgenländisjhen Gesellsjhaft.(Türkmendili we Magtımgulı diıwanı.1879.Eserde goşgularıñ almança

 terjimesi hem berlipdir. 56 sah.)

3.Îiıh Mohsen-e Fanı. Ma¦tımgulı diıwânı we ıedi asırlık türkçe birmanzuma.Istanbul 1921.Türkiıe türkçesinde. 64 sah.(Vambriniñ çap eden nus¦ası esasında)

4.Zeki Welidi Do¦an.Turkiııat mejmu¦ası(ıı¦ındısı) adındakı jurnal ,ikinji sanınıñ 365-nji sah. 1928.ı

5.İaÏ Türküstan jurnalı.98-nji san.20,27-nji sah.Tahıır tarapından ıazılan ”Türküstan milli edebiıatı etrapında- Ma¦tımgulı adlı  makala.1938-nji ııl.

6.Z.W.Do¦anıñ Almanın Liden(häzirki Köln) Ïäherinde 1963-nji ıılda çap bolan ”Gündo¦ar golıazmaları” adlı kitabınıñ 224 -nji sah.

7.Almanıñ Visbaden Ïährinde 1965-nji ıılda çap bolan ”Philologia Turjijae fundamenta”(Türkfilologiıa esasları)  adlı kitabınıñ 719-741-nji sahıpalarında Johannes Benzing tarapından alman dilinde ıazılan”Türkmen edebiıatı” adlı makalası. Bu ıazıjı doktorlık tezini hem türkmenleriñ dili üstünde ıazıar we onı “Türkmen dilinde iıÏlik türleri“ adı bilen 1939-nji ıılda Berlinde çapa ıetirıär. Bu ıazıjı öz eserinde türkmen ulusınıñ göreÏjeñ ınsanı KümüÏ-depeli Dr.Ahmad Gara-daglıdan we onuñ ıardamlarında ıadlap geçıär.

8. Baımirza Haıit.“Turküstan Rus bile  Çiın (Hıtaı) arasınd” Almançadan terjime eden A.Sadak.  Hollandia.

1971.ı127-nji sah.

9.Louis Batsin.Ma¦tımgulı Pıra¦ı.Fransça.1975. 131 sah.

10.Hemzeli. Ma¦tımgulı Fra¦ı. Bakuw 1984

11.Himmet Biıraı. Ma¦tımgulı diıwanı.Kultur bakanlı¦ı(ministerligi) Ankara 1992. Turkiıe türkçesinde. 538 sah.

12.Emine Gürsoı.Türkmen Ïiiri(goϦuları).Istanbul.1995.

13.Îvedsıanıñ Lund universitet bibliotekasında saklanıan Ïahıırıñ daÏbasma görnüÏinde çap bolan diıwanı.Lahur 1936

14.Gurban (Remezan).Ma¦tımkulı.Milli türküstan komitetiñ ıanındakı edebi-ılmı bölümi tarapından çap bolan.Berlin 1944  Latın hatında. 79 sahıpa.

15.Azmun.İüsüp.Song from the steppes of Jentral Asia(Orta-asia çöllerinden aıdımlar).Inglis dilinde.Îahıırın 40 sanı goÏgusı inglisdilinde terjime edilipdir.Çap eden Ma¦tımgulının dostlarıadındâkı jemgiıet.Britania.1995

16.Almanın ”Mir” inseklopediası 24-nji tomunın 42-nji sahıpasında

17.Brojkhaus inseklopediasınıñ 446-nji sahıpasında.

18.Britanika inseklopediıanıñ 28-nji bölüminiñ 1101-nji sahıpasında

19.Ìslam inseklopediıa. Ma¦tımgulı sözi.Arapça

20. 1954-nji ıılda Ïahıırın eseri PolÏada -PolÏa dilinde çap edilıär.

21.Makhtoumkouli Firsqui. Poemes de Turkménie. Traduits parL.Bazin et p. Boravav. Paris 1975( Jemi 88 sanı goÏgısı)

22.Magtimguli Piragi. Almunkban el. Budapesht. 1983

 

SWEDEN

Maı  1996