Turkmensahra

  ترکمنصحراTrkmenistany demokratik glerini 10-11 anwarda Wenada(Awstria) geiriljek Konferensia-syna. Trkmenistany Birle?en Demokratik Oppozisiasyny trkmen halkyna, Trkmenistany wagtlayn hkmetine we dnni demokratik jemgyteilgine
zlenmesi
Trkmen halky rn yl?yrymly dwri ba?yndan geirr we geljekki s? oluny salamak zerurlygy-ny nde dur.
Diktatory aradan ykmagy bilen bize z taryhymyzy gara we masgaraylykly sahypasyny apmaga we adamzada mynasyp a?ay? ?ertlerine, sivilizlenen jemgyetilik gatna?yklaryna dolanyp gelmge mmkinilik dredi.

Saparmyrat Nyazovy urdy dolandyran soky 15 ylyny dowamynda Trkmenistany her bir a?a-jysy horluga we kemsidilmelere duar edildi. edi a?dan etmi? a?a chenli her bir adam diktaturany zulmuny ekip geldi. Trkmen halky Nyazovy dzgnlerini dowam etmegini, tze bir diktatory ba?yna towky bolup inmegini islnok. Ol azatlygy we erkinligi kser.

Emma Nyazovy i?ini dowam etdirijiler bir adamy islegine gr kp gezek gatadan biilen Ba? kanunymyza ene el urup, Nyazovy syasatyna wepalydyklaryny jar etmek bilen bizi halkymyzy juzuni j?lg?rtmajaga mengzejarler.

?ol bir wagty znde-de, halky agday ene-de bir Nyazovy zulmuny ekerden has agyr. ?onu inem wagtlayn hkmeti sagdyn pikir wrmge ukyply blegine toparlayn shahs? bhbitlere gulluk etmekden we bir adamining hkmurowanligindan el ekip, demokratik reformalara ba?lamaga agyrarys! Eger-de ikijuzli syasy ounlar bes edilip, hakyky bsle?ikli prezident salawlary geirilse, onda bu urt inem, wagtlayn hkimet inem rn uly we abraly ish edildigi bolardy.

Eger dki prezident salawlary Halkara dzgnlere gr geirilse we Trkmenistany grajadanlaryna isln adamlaryny salamak we salanmak hukugy berilse, demokratik trkmen oppozisiasy bu dimi ikellp goldar.

Prezident salawlaryny demokratik esasda we Halkara normalara gr geirilmegi urtda milli ylal-a?yga we grajdanlary dwleti dolandyrmaga gatna?maklryna gi ol ayp biler. Eger salawlar demo-kratik ?ertlerde geirilse, z kandidatyny eenligine a-da eilenligine garamazdan, salaw-lary netijesine kajil boljakdigini Trkmenistany Birle?en Demokratik Oppozisiasy (TBDO) ?glan edr. Biz trkmen jemgyetinde svilizlenen gatna?yklary ol almagyny tarapynda.
Biz jynsparaz?k we adamzada igrenli gz bilen garamak s?iasatlar?ndan ugurlardan bashga hli dngaray?lara ydamlylyk bilen garaarys, ?undan tri nirede dredilenligine, nirede hasaba alnan-lygyna garamazdan, hli partialary dki prezident salawlaryna gatna?dyrylmagyny hkmany hasap edris. Biz Trkmenistana parahatylykly agdada, elimiz rekli dolanyp barmak we urtda geiriljek demokratiki zgeri?lere z go?andymyzy go?mak isleris.

S.Nyazovy lmi bilen baglany?ykly bu gnler Gnbatar urtlarynda, Russiada we Ukrainada Trkmenistandaky agda giden gee?ilr. ne hemmeler dien aly Trkmenistandaky ag-day tgewsiz galdyrylmagyny tarapyny alarlar. Bu urtlary syasatylary we kpliklein habar beri? seri?deleri trkmenleri hamana yzagalak halkdygy, olary demokratia kl bererden, oa d?nerden we gadyr goardan uzakdadyklary dogruda bilimseklik bilen akyl satarlar. ?onu inem olar Trkmenistany tze olba?ylaryny goldamalydygyny, trkmen oppozisiasyny bolsa die urdy bulamaga ukyply faktordygyny e srrler. Elbetde, biz olara d?nris. Olar z bhbitlerine aparlar, olary Trkmenistandaky bhbitleri bolsa kii-girim dl.

Biz ikizli Gnbatar syasatylaryna-da, ?ol sanda bu dartgynly gnlerde z hakyky zni gr-kezen rus we ukrain demokratsumaklaryna-da trkmen halkyny erkinligi tussaglykdan tapawutlan-dyryp bilnligini, onu demokratia mynasyplygyny europa halklarynykydan, galyberse-de rus a ukrain halkynykydan pes dldigini atladyp goarys!

Bu gn Trkmenistandaky hkimlik ediji twereklere we oppozision glere trkmen topragyny geljegini hatyrasyna zara syasy ylala?yk gzlemeli pursat geldi. Biz Trkmenistany halkyny agyr durmu?dan, garyplykdan, alykdan, keselilkden, ne?eke?likden, geljegimize howp salan sowatsyz-lyk belasyndan gutarmak in urdu hkimetini we hli oppozision gleri ?ele syasy ylala?ygy gzlemge we tapmaga, ?ele-de ony tizden-tiz durmu?a geirmge agyrarys!
TRKMENISTANY BIRLE?EN DEMOKRATIK OPPOZISIASY
08.01.2007


استفاده از مطالب اين سایت با ذکر منبع بلامانع مي باشد